• Document: Tuula Rantala ANIMATION OF A HIGH-DEFINITION 2D FIGHTING GAME CHARACTER
  • Size: 2.87 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 15:24:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Tuula Rantala ANIMATION OF A HIGH-DEFINITION 2D FIGHTING GAME CHARACTER Thesis Kajaani University of Applied Sciences School of Business Business Information Technology Spring 2013 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala Koulutusohjelma Luonnontieteiden ala Tietojenkäsittely Tekijä(t) Tuula Rantala Työn nimi Teräväpiirtoisen 2d-taistelupelihahmon animointi vaihtoehtiset Vaihtoehtoiset ammattiopinnot Ohjaaja(t) Peligrafiikka Nick Sweetman Toimeksiantaja - Aika Sivumäärä ja liitteet Kevät 2013 56 Tämä opinnäytetyö pyrkii erittelemään hyvän pelihahmoanimaation periaatteita ja tarkastelee eri lähestymistapoja 2d-animaation luomiseen. Perinteisen animaation periaatteet, kuten ajoitus ja liikkeen välistys, pätevät pelianimaa- tiossa samalla tavalla kuin elokuva-animaatiossakin. Pelien tekniset rajoitukset ja interaktiivisuus asettavat kuiten- kin lisähaasteita animaatioiden toteuttamiseen tavalla, joka sekä tukee pelimekaniikkaa että on visuaalisesti kiin- nostava. Vetoava hahmoanimaatio on erityisen tärkeää taistelupeligenressä. Varhaiset taistelupelit 1990–luvun alusta käyt- tivät matalaresoluutioista bittikarttagrafiikkaa ja niissä oli alhainen määrä animaatiokehyksiä, mutta nykyään pelien standardit grafiikan ja animaation suhteen ovat korkealla. Viime vuosina monet pelinkehittäjät ovat siirtyneet käyttämään 2d-grafiikan sijasta 3d-grafiikkaa, koska 3d-animaation tuottaminen on monella tavalla joustavampaa. Perinteiselle 2d-grafiikalle on kuitenkin edelleen kysyntää, sillä käsin piirretyn animaation ainutlaatuista ulkoasua ei voi täysin korvata 3d-tekniikoilla. 2d-animaation luomista on pyritty tehostamaan avustavilla tekniikoilla kuten animaation jäljentämisellä 3d-animaatiosta. Opinnäytetyön käytännön osuutena luotiin hahmoanimaatioita jotka soveltuvat teräväpiirtoiseen 2d-taistelupeliin. 2d-animoinnin apuna käytettiin 3d-animaatiota. Vaikka 3d-animaation käyttäminen mallina on hyödyllistä etenkin kokemattomalle animaattorille, liian tukeutumisen 3d-animaatioon todettiin saattavan heikentää lopullisen 2d- animaation laatua. 3d-työkalujen avustus ei korvaa hyvää 2d-perusteiden hallintaa. Kieli Englanti Asiasanat 2d, 2d-animaatio, animaatio, hahmoanimaatio, taistelupelit, peligrafiikka, videopelit Säilytyspaikka Verkkokirjasto Theseus Kajaanin ammattikorkeakoulun kirjasto THESIS ABSTRACT School Degree Programme Business Business Information Technology Author(s) Tuula Rantala Title Animation of a High-Definition 2d Fighting Game Character vaihtoehtiset Optional Professional Studies Instructor(s) Game graphics Nick Sweetman Commissioned by - Date Total Number of Pages and Appendices Spring 2013 56 This thesis aims to identify the principles of good in-game character animation and examines different approach- es to creating 2d animation. Traditional animation principles, such as timing and spacing, apply to in-game ani- mation as they do to film animation. However, due to restrictions set by the technical and interactive elements of video games, additional challenges are faced in creating animations that both support gameplay and are visually engaging. Appealing character animation is particularly important in the fighting game genre. Early fighting games from the beginning of the 1990s used low resolution bitmap graphics with low frame counts for animation, but nowadays the standards for graphics and animation in games are high. In recent years, many game developers have shifted to using 3d graphics in place of 2d graphics, due to the more adaptive nature of 3d animation. However, there is still demand for the unique aesthetic of hand-drawn 2d, which cannot be fully replaced by 3d techniques. To make the creation process of 2d an

Recently converted files (publicly available):