• Document: ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HAJNÓWKA- UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  • Size: 480.02 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 19:41:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HAJNÓWKA- UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 5.1.2.4. Tereny zieleni Z terenów zieleni urządzonej na obszarze miasta istnieją: ▪ tereny parkowe i skwer, położone w śródmieściu miasta, ▪ ogrody działkowe przy ul. Prostej i Lipowej, ▪ cmentarze po obu stronach u wylotu drogi do Białowieży, 5.2. Struktura własnościowa nieruchomości W strukturze własnościowej nieruchomości (poza nieruchomościami i gruntami osób fizycznych) w gminie miejskiej Hajnówka występują nieruchomości, które można usystematyzować następu- jąco: ▪ nieruchomości gminy miejskiej Hajnówka, ▪ nieruchomości Skarbu Państwa, ▪ grunty własne osób prawnych (przedsiębiorstwa, spółdzielnie, spółki z o.o., spółki cy- wilne itp.), ▪ wspólnoty wyznaniowe, ▪ wspólnoty gruntowe. 5.2.1. Nieruchomości gminy miejskiej stanowią grunty: ▪ oddane w użytkowanie wieczyste, ▪ stanowiące zasób gruntów własnych gminy. Obejmują one w większości tereny istniejących i projektowanych usług podstawowych, urządzeń komunalnych, przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi na rzecz miasta, ogro- dów działkowych, budownictwa mieszkaniowego spółdzielczego i działek budownictwa jednoro- dzinnego oraz ulic miejskich. Nieruchomości komunalne odgrywają kluczową rolę w gospodarce miejskiej. Zabezpieczają te- reny dla inwestycji prowadzących działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców oraz tereny rozwojowe dla potrzeb inwestycyjnych miasta. Położenie nieruchomości warunkuje rozwój prze- strzenny poszczególnych funkcji i świadczy o właściwej gospodarce gruntami w mieście. 5.2.2. Nieruchomości Skarbu Państwa stanowią grunty: ▪ zasoby własne, ▪ przekazane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym, ▪ Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, ▪ Nadleśnictwa Hajnówka, ▪ PKP, ▪ zarządów dróg wojewódzkich i powiatowych. Na terenie zainwestowania miejskiego są to głównie grunty: usług ponadlokalnych (szkol- nictwo, zdrowie), instytucji samorządowych i państwowych zarządzanych przez powiat i woje- wództwo oraz zakładów produkcyjnych, usługowych i gospodarczych. Grunty Nadleśnictwa Hajnówka (poza kompleksami leśnymi) i Agencji Własności Rolnej nie tworzą kompleksów gruntów. Funkcjonują w rozproszeniu, położone są częściowo w zaintereso- waniu inwestycyjnym miasta. Są to przeważnie grunty przekazane przez rolników w zamian za rentę lub emeryturę. 5.2.3. Nieruchomości własne osób prawnych W tej grupie nieruchomości są to grunty przedsiębiorstw, spółdzielni, spółek z o.o., spółek cywilnych i innych instytucji. Poza bazą GS, skupioną na większym obszarze, są to grunty o nie - wielkich powierzchniach, rozproszone po całym mieście. 5.2.4. Grunty parafialne Są to grunty parafii rzymskokatolickich i parafii prawosławnych oraz innych związków 65 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA HAJNÓWKA- UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO wyznaniowych i kościołów. Do nich należą grunty pod obiektami sakralnymi, kościelnymi i cmentarzami. 5.2.5. Wspólnoty gruntowe Wspólnoty gruntowe obejmują grunty rolne położone w różnych częściach miasta. Ich wielkości powierzchniowe i rozmieszczenie nie będą miały wpływu na rozwój przestrzenny mia- sta, są poza zainteresowaniem inwestycyjnym. Natomiast odgrywać będą ważną rolę w strukturze elementów przyrodniczych miasta. 5.3. Struktura przestrzenna miasta. Analiza i ocena poszczególnych elementów struktury przestrzennej miasta, służąca okre- śleniu uwarunkowań i problemów, uwzględnia w szczególności: ▪ przeznaczenie i rozmieszczenie stref i obszarów o rożnym sposobie użytkowania i zago- spodarowania, wynikające z ustaleń obowiązujących planów miejscowych, ▪ stopień i stan zagospodarowania obszarów oraz ocenę części nie zagospodarowanych lub wymagających przekształceń istniejącego zagospodarowania, ▪ możliwości i kierunki rozwoju terenowego zabudowy i zagospodarowania na tereny otwarte, ▪ stopień wyposażenia w infrastrukturę społeczną i techniczną oraz potrzeby i możliwości jej rozbudowy lub uzupełnień i przekształceń, ▪ powiązania komunikacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w relacjach: mieszkanie - usługi - praca - wypoczynek, ▪ wartość przyrodnicza i rolnicza terenów otwartych, ich struktury własnościowe zagro- żenia i pożądane kierunki przekształceń. Strukturę przestrzenną miasta Hajnówka tworzą: a) strefa zainwestowania, w której wyodrębnia się: ▪ obszar wschodni zainwestowania, na wschód od terenów

Recently converted files (publicly available):