• Document: ZKP Wydanie III; 2. Nazwa wyrobu budowlan...
  • Size: 251.31 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 10:40:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

F01/ZKP Wydanie III; Deklaracja zgodności nr 1/2011 05/2009 1.Producent wyrobu: Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11,02-175 Warszawa, Zakład Pasym , ul. Jana Pawła II 22,12-130 Pasym /pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób/ 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Kategoria I, Elementy murowe silikatowe 333x80x199[mm] Silka E 8 kl.15 /nazwa ,nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa/ 3.Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: Symbol: PKWiU 23.61.11.1 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, słupów i fundamentów oraz kominów murowanych w elementach budynków podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, w murach zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Stosowane do zapraw do cienkich spoin. / zgodnie ze specyfikacją techniczną / 5.Specyfikacja techniczna: PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 2: Elementy murowe silikatowe / numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej/ 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: Wymiary: 333 [mm]; 80 [mm]; 199 [mm] Odchyłki wymiarów: Kategoria TLM; Płaskość: WUN; Równoległość płaszczyzn: WUN Wytrzymałość na ściskanie: średnia 13,6 N/mm2 (powierzchnia kładzenia, cały element), (Kat.I) Wytrzymałość spoiny: 0,30 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin wg PN EN 998-2 zał.C Reakcja na ogień: Euroklasa A1 Absorpcja wody: ≤ 16 % Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ: 5/10 wg PN-EN1745 Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych: Kształt, budowa objętość drążeń ≤ 25 % (1grupa konstrukcyjna) Gęstość brutto: Klasa 1,4 Ekwiwalentny współczynnik przewodzenia ciepła: 0,46 W/mK Trwałość: 50 cykli zamrażania-odmrażania wg PN-EN 772-18 Substancje niebezpieczne: brak 7. Nazwa i numer notyfikowanej jednostki certyfikującej PCBC certyfikat nr 1434-CPD-0035. Załącznik:: Etykieta wyrobu Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5. Pasym dn., 03.01.2011 r. Laborant Mirosława Obiedzińska /miejsce i data wystawienia/ / imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej/ F01/ZKP Wydanie III; Deklaracja zgodności nr 2/2011 05/2009 1.Producent wyrobu: Xella Polska Sp. z o.o. ul. Pilchowicka 9/11 02-175 Warszawa, Zakład Pasym , ul. Jana Pawła II 22,12-130 Pasym /pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób/ 2. Nazwa wyrobu budowlanego: Kategoria I, 333x120x199[mm] Elementy murowe silikatowe Silka E 12 kl.15 /nazwa ,nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa/ 3.Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: Symbol: PKWiU 23.61.11.1 4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Przeznaczone do wykonywania ścian wewnętrznych, ścian zewnętrznych, ścian piwnic, słupów i fundamentów oraz kominów murowanych w elementach budynków podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, w murach zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Stosowane do zapraw do cienkich spoin. / zgodnie ze specyfikacją techniczną / 5.Specyfikacja techniczna: PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych Część 2: Elementy murowe silikatowe / numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej/ 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: Wymiary: 333 [mm]; 120 [mm]; 199 [mm] Odchyłki wymiarów: Kategoria TLM; Płaskość: WUN; Równoległość płaszczyzn: WUN Wytrzymałość na ściskanie: średnia 14,5 N/mm2 (powierzchnia kładzenia, cały element), (Kat.I) Wytrzymałość spoiny: 0,30 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin wg PN EN 998-2 zał.C Reakcja na ogień: Euroklasa A1 Absorpcja wody:

Recently converted files (publicly available):