• Document: І. в. козлик ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ
  • Size: 4.09 MB
  • Uploaded: 2019-04-15 21:01:13
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

К / Ь 7; І. в. козлик ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ Частина перша. Вступ. (Методологічні зауваги, методичні рекомендації і матеріали та гереіуїогіит до фонових тем) у п МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Н іні Євгеніївні Крут іковій — І. В. КО ЗЛИК науковому керівникові моєї кандидатської дисертації, члену-кореспонденту НАН України, ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ доктору філологічних наук, професору, СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ І ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ , з почуттям глибокої поваги і щирої вдячності присвячую ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ВІДРОДЖ ЕННЯ Частина перша. Вступ. (Методологічні зауваги, методичні рекомендації і матеріали та гере(у(огіит до фонових тем) НБ ПНУС 639246 І* - * V, • •' * Ів ан о -Ф р ан к ів сь к ; . , ИЛАЙ .. % • '* П О Л ІС К А Н 2001 ЗМ ІСТ ББК 83.3(4)42 К 59 Пояснювальна записка............................................................................. 4 Д рукуєт ься за постановою вченої ради І Прикарпатського університ ет у ім. Василя Стефаника Європейське Відродж ення як іст орико-культ урна й іст орико-літ ерат урна доба (М ет одологічні зауваги в формі гереіуіогіи т 'у) Загальне визначення поняття.................................................................. 5 Рецензенти:: Особливості і вектори “картини свку” доби Відродження.............20 доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри Сфера загальних

Recently converted files (publicly available):