• Document: YGS
  • Size: 1.15 MB
  • Uploaded: 2019-07-20 10:57:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

YGS / LYS TS / TM / YGS FELSEFE Felsefeyle Tanışma 01 1. Bazı felsefe tarihçilerine göre felsefe, insanlığın üretim faz- 3. Mitolojiler, insanların doğa ve toplum olaylarına ilişkin oluş- lasına ulaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Yani insanlar yaşama- turdukları bir açıklama olup, olaylar karşısında o çağ insa- ları için zorunlu olan gereksinimleri karşıladıktan sonra nının tepkilerini ortaya koyar. Bu bakımdan mitolojiler bir oluşan boş zamanlarını düşünsel etkinliklere ayırabilmiş- dünya görüşüdür. Varlık ve olayları açıklamayı amaçlayan lerdir. Günümüz insanları da bilim ve teknoloji yardımıyla mitolojilerde hem gözlemler, hem de soyutlamalar kullanı- ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve geniş bir boş zaman dili- lır. mine kavuşmaktadırlar. Ancak bu olanak genellikle eğ- lenme veya dinlenmeye ayrılmaktadır. Diğer bir deyişle Parçada, mitolojilerle ilgili olarak aşağıdakilerden han- insanlık elindeki olanakları felsefe gibi etkinliklere ayırma- gisine değinilmemiştir? maktadır. A) Varlık ve olayları açıklamaya çalıştığına R Buradan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine B) Temelinde insanların olanlara ilişkin tepkileri yattığına ulaşılabilir? İ C) İnsanların dünya görüşünü yansıttığına A) Felsefenin ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler doğruluktan uzaktır. D) Önyargıdan uzak ve eleştirel bir bakış açısının ürünü T olduğuna B) Günümüzde insanlar daha çok kültürel alanlarda et- kinlikte bulunmaktadır. E) Soyut düşünme olgusuna dayandığına C) İnsanlar sahip oldukları olanakları geçmişteki gibi zi- K hinsel etkinliklerle değerlendirmemektedir. D) İnsanlığın üretim fazlasına ulaşması sadece bilgisel E alanda faydalar sağlamıştır. 4. Felsefenin ele aldığı problemler, insan yaşamının ve insa- E) Günümüz insanlarının zamanı değerlendirememesinin nın evren içindeki yerinin ne olduğuna ilişkin soruların or- nedeni yaşamın karmaşık bir hal almasıdır. taya çıkardığı problemlerdir. Buradan yola çıkarak, N felsefenin, soru sormakla ve insan yaşamıyla ilgili prob- lemlere karşı ilginin gelişmesiyle başladığını söyleyebiliriz. R Bu parçada felsefenin ortaya çıkışı aşağıdakilerden hangisine dayandırılmaktadır? A) Yaşamın anlamıyla ilgili sorulara yanıt aranmasına Ö B) Mitolojik iddiaların eleştiri süzgecinden geçirilmesine C) Yaşamla ilgili temel gereksinimlerin karşılanabilmesine D) Teknolojik gelişmelerin boş zamanları arttırmasına E) Tarihsel birikimin ortaya koyduğu verilerin incelenme- sine 2. Büyüdükçe dünyaya karşı olan hayret etme yeteneğimizi kaybederiz. Ancak filozoflar bizdeki bu yeteneği yeniden canlandırmaya çalışırlar. Diğer yandan içimizde yaşamın

Recently converted files (publicly available):