• Document: MANAGERIAL Provocare. Necesitate
  • Size: 700.95 KB
  • Uploaded: 2019-01-12 13:47:10
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

NOUTĂŢI PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL Provocare Necesitate 2015 Baza legală  OUG nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. Conceptul de control intern/managerial  Legislaţia comunitară în domeniul controlului intern este alcătuită, în mare parte, din principii generale de bună practică, acceptate pe plan internaţional şi în Uniunea Europeană.  Controlului intern i se asociază o accepţie mai largă, acesta fiind privit ca o funcţie managerială şi nu ca o operaţiune de verificare  Necesitatea şi obligativitatea organizării controlului intern în entităţile publice sunt reglementate prin Ordonanţa Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Definiţie  INTOSAI Controlul intern este un instrument managerial utilizat pentru a furniza o asigurare rezonabila ca obiectivele managementului sunt indeplinite.  COMITETUL ENTITĂŢILOR PUBLICE DE SPONSORIZARE A COMISIEI TREADWAY (S.U.A.) – COSO Controlul intern este un proces implementat de managementul entităţii publice, care intenţionează să furnizeze o asigurare rezonabilă cu privire la atingerea obiectivelor, grupate în următoarele categorii: eficacitatea şi eficienţa funcţionării; fiabilitatea informaţiilor financiare; respectarea legilor şi regulamentelor.  INSTITUTUL CANADIAN AL CONTABILILOR AUTORIZAŢI (CRITERIA OF CONTROL) – COCO Controlul intern este ansamblul elementelor unei organizaţii (inclusiv resursele, sistemele, procesele, cultura, structura si sarcinile) care, în mod colectiv, îi ajută pe oameni să realizeze obiectivele entităţii publice, grupate în trei categorii: eficacitatea şi eficienţa funcţionării; fiabilitatea informaţiei interne şi externe; respectarea legilor, regulamentelor şi politicilor interne. Definiţie  COMISIA EUROPEANĂ Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:  atingerea obiectivelor entitatii publice intr-un mod economic, eficient si eficace;  respectarea regulilor externe si a politicilor si regulilor managementului;  protejarea bunurilor si a informatiilor;  prevenirea si depistarea fraudelor si greşelilor;  calitatea documentelor de contabilitate si producerea in timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.  OSGG nr. 400/2015 Controlul intern/managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile. Modelul COSO Instrumentarul SCI/M  Sistemul de control intern/managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.  Instrumentarul de control intern/managerial poate fi clasificat în şase grupe mari: obiective; mijloace; sistem informaţional; organizare; proceduri; control. OPORTUNITĂŢI SISTEMUL DE CONTROL INTERN RISCURI AMENINŢĂR I Stabileşte obiective cu privire la: Resurse financiare pentru îndeplinirea Eficienţă şi eficacitate (performanţe) obiectivelor stabilite Fiabilitate informaţii (raportare) Conformitate cu cadrul normativ Entitatea publică Compartiment N PLANIFICARE

Recently converted files (publicly available):