• Document: 9
  • Size: 428.13 KB
  • Uploaded: 2018-12-07 17:29:14
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami Wykład 3 Rok akad. 2008/9 Zakres wykładu 1. Przypomnienie definicji ekologistyki 2. Koncepcja ekologistyki (industrialna, intelektualna) – kategorie systemowe – kategorie kosztów, obsługi, skuteczności 3. Przedmiotowe, funkcjonalne, instytucjonalne i decyzyjne ujęcie systemu logistycznego odpadów 4. Korzyści wynikające z wdroŜenia systemu 5. Podstawowe wskaźniki ekologicznej gospodarki odpadami 6. Wartość logistyki w gospodarce odpadami – znaczenie ekologistyki 7. ZrównowaŜony łańcuch ekologistyczny; 8. Racjonalizacja gospodarki odpadami Wykład 3 2008/9 1. Przypomnienie definicji: Ekologistyka polega na tworzeniu łańcuchów logistycznych Miejsce łączących Miejsce powstawania ich odpadów utylizacji •segregowanie odpadów, Obejmuje czynności: ci ••przetwarzanie ich przemieszczanie i składowanie, odpadów, •udostępnianie surowców wtórnych. Kształtowanie powiązań między: sferą utylizacji a sferami produkcji i konsumpcji Dodatkowe zadania logistyki w procesach utylizacyjnych: dobór materiałów (surowców) do produkcji pod kątem ich podatności na utylizację, upowszechnianie technologii wytwarzania pozwalających na stosowanie surowców wtórnych, tworzenie i stosowanie procedur kontroli przekazania zuŜytych opakowań i produktów do utylizacji. Wykład 3 2008/9 Ekologistyka wynikiem powinien być: • ekonomicznie i • ekologicznie skuteczny przepływ materiałów, przy jednoczesnej transformacji przestrzenno-czasowej, czasowej włącznie ze zmianą ilości i gatunku. gatunku Co odróŜnia ekologistykę w stosunku do: •logistyki zaopatrzenia, •produkcji, obiekty tego podsystemu logistyki, •dystrybucji i kierunek ich przepływu. •części zamiennych Wykład 3 2008/9 Zakres wykładu 1. Przypomnienie definicji ekologistyki 2. Koncepcja ekologistyki (industrialna, intelektualna) – kategorie systemowe – kategorie kosztów, obsługi, skuteczności 3. Przedmiotowe, funkcjonalne, instytucjonalne i decyzyjne ujęcie systemu logistycznego odpadów 4. Korzyści wynikające z wdroŜenia systemu 5. Podstawowe wskaźniki ekologicznej gospodarki odpadami 6. Wartość logistyki w gospodarce odpadami – znaczenie ekologistyki 7. ZrównowaŜony łańcuch ekologistyczny 8. Racjonalizacja gospodarki odpadami Wykład 3 2008/9 2. Koncepcja ekologistyki Ekologistyka realizuje cele: ekonomiczne polegające na : 1. ekonomiczne, •obniŜeniu kosztów logistycznych i •poprawie poziomu obsługi czyli zgodny z wymaganiami odbiór pozostałości w miejscach ich powstawania oraz dokładne pod względem: rodzaju, ilości, przestrzeni i czasu dostarczenia surowców wtórnych do źródeł ponownego wykorzystania. 2. ekologiczne - działania zmierzają do ochrony zasobów naturalnych i zredukowania zanieczyszczeń pochodzących z logistycznych procesów utylizacji. Ekologistyka : •przyczynia się do rozwiązania problemów ekologicznych przez przejęcie specyficznych zadań w tym zakresie, •wskazuje rolę logistyki w ochronie środowiska. Wykład 3 2008/9 Koncepcja intelektualna ekologistyki • koncepcja filozoficzna zarządzania procesami fizycznymi. • oparta jest na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu procesów. • niezbędną jest wiedza o prawidłowości zjawisk przepływu dóbr i informacji w gospodarce przedsiębiorstwa (mikrologistyka), między przedsiębiorstwami (metalogistyka) i w skali całego regionu czy kraju (makrologistyka). Wykład 3 2008/9 Koncepcja industrialna ekologistyki • odbywa się według schematu: organizacja – planowanie – realizacja – kontrola. kontrola • dotyczy fizycznego przepływu dóbr (surowców, materiałów do produkcji, produktów i odpadów produkcyjnych) oraz informacji o tym przepływie we wszystkich ogni

Recently converted files (publicly available):