• Document: Struktury rynku Plan prezentacji
  • Size: 1.13 MB
  • Uploaded: 2018-12-08 10:42:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Struktury rynku Plan prezentacji 1. Rynek i struktura rynku 2. Wskaźniki koncentracji 3. Konkurencja doskonała 4. Konkurencja monopolistyczna 5. Bariery wejścia 6. Oligopol (Model Cournota, Oligopol – współpraca) 7. Monopol (siła monopolu, monopol prywatny, róŜnicowanie cen) 2 Rynek Rynek - to mechanizm koordynujący zachowania nabywców i sprzedawców, uczestniczących w procesie wymiany dóbr i usług. Wolny rynek umoŜliwia ustalanie się cen wyłącznie w wyniku gry podaŜy i popytu. Rynek, na którym występuje kontrola cen przez państwo, nie jest rynkiem wolnym. 3 Konkurencja na rynku Konkurencja to podstawowy mechanizm gospodarki rynkowej. Producenci i handlowcy konkurują między sobą o klientów, konsumenci o towary, przedsiębiorcy o moŜliwość obniŜenia kosztów i poprawy jakości produkcji, a pracownicy o miejsca pracy. Kiedy mechanizm konkurencji działa sprawnie reguluje w pełni wymianę towarów i usług. Konkurencja prowadzi zatem do osiągnięcia równowagi w gospodarce. 4 Co to jest struktura rynku? Struktura rynku to określona konfiguracja sprzedawców i nabywców oraz odpowiadające jej prawa zachowań. RozróŜniamy następujące struktury rynku: • Konkurencja doskonała • Konkurencja niedoskonała: – Konkurencja monopolistyczna – Oligopol – Monopol 5 Charakterystyka KONKURENCJA NIEDOSKONAŁA Rodzaj KONKURENCJA rynku DOSKONAŁA Konkurencja monopolistyczna Oligopol Monopol Liczba przedsiębiorstw Wiele Wiele Kilka Jedno Produkt Jednorodny ZróŜnicowany Standardowy Unikatowy Wpływ na cenę Brak Ograniczony Średni Znaczny Bariery wejścia Brak Brak Występują Bardzo silne Przykład Stragan z owocami Sklep na rogu ulicy Samochody Poczta 6 Struktura rynku 7 Wskaźniki koncentracji rynku • Współczynnik koncentracji (CR, WK) • Indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI) • Indeks Lernera (IL) 8 Współczynnik koncentracji (CR) Przedstawia odsetek sprzedaŜy kilku największych przedsiębiorstw działających na rynku – CR(N). CR(N) moŜna przedstawić jako: N CR ( N ) = ∑ xi i =1 gdzie x oznacza procentowy udział przedsiębiorstwa w produkcji lub sprzedaŜy na rynku, a N – to liczba przedsiębiorstw. 9 Współczynnik koncentracji (CR) Współczynnik koncentracji CR: • CR(1) > 90 – efektywny monopol – koncentracja produkcji jednej firmy ponad 90%, • CR(4) > 60 – ścisły oligopol, • 40 ≤ CR(4) ≤ 60 – luźny oligopol, • CR(4) < 40 – rynek konkurencyjny. 10 Współczynnik koncentracji (CR) [%] 100 90 80 70 60 50 40 30 Produkcja energii elektrycznej 20 10 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Liczba podmiotów 11 Wskaźniki koncentracji 12 Indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI) Jest sumą kwadratów procentowych udziałów w rynku wszystkich N firm: N HHI = ∑ xi2 i =1 gdzie x oznacza procentowy udział przedsiębiorstwa HHI przyjmuje wartości z przedziału od 10000 dla czystego monopolu (jego udział w rynku wynosi 100%) do 0 dla rynku z nieskończenie wieloma bardzo małymi przedsiębiorstwami (ich udziały w rynku dąŜą do zera). 13 Indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI) Wskaźnik HHI - właściwości: • uwzględnia on udziały wszystkich firm w rynku, • im bardziej nierównomierny jest podział rynku między poszczególne przedsiębiorstwa, tym większa jest wartość wskaźnika, • im więcej podmiotów działa na rynku, tym mniejsza jest wartość wskaźnika. 14 Indeks Herfindahla-Hirschmana (HHI) Nie ma zgody co do wielkości granicznej tego wskaźnika. M

Recently converted files (publicly available):