• Document: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH NA CELE BUDOWLANE
  • Size: 299.44 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 18:17:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 42, T. 2 DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-22 Adam Zydroń* Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Dariusz Kayzer** Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Anna Zbierska*** Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Piotr Szczepański**** Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH NA CELE BUDOWLANE STRESZCZENIE Celem artykułu było wyodrębnienie czynników wpływających na wartość nierucho- mości budowlanych na przykładzie gminy Dopiewo, uwzględniając walory środowiskowe i społeczno-ekonomiczne. W opracowaniu przeanalizowano materiały z lat 2009–2013 za- warte w transakcjach kupna-sprzedaży (685 transakcji), które zostały pozyskane z Powiato- wego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Poznaniu. Wyniki analizowano przy zastosowaniu metody regresji wielorakiej. Bazując na przeprowadzonej analizie wy- odrębniono czynniki, które miały największy wpływ na kształtowanie się wartości gruntów budowlanych w gminie Dopiewo. Wykazano, że tymi czynnikami były: odległość od lasów, odległość od wód oraz odległość od granic Poznania. Słowa kluczowe: nieruchomości niezabudowane, wycena nieruchomości, regresja wieloraka * Adres e-mail: adzyd@up.poznan.pl. ** Adres e-mail:dkayzer@up.poznan.pl *** Adres e-mail: anzbier@up.poznan.pl. **** Adres e-mail: szczepan@up.pozna.p.pl. 258 Metody ilościowe w ekonomii Wprowadzenie Proces wyceny nieruchomości jest czynnością skomplikowaną, ponieważ wy- maga uwzględnienia wielu czynników. Na wartość nieruchomości wpływa wiele czynników, przy czym wpływ ten jest nierównomierny (jedne czynniki mają więk- szy wpływ, a inne mniejszy). W szacowaniu nieruchomości przy określaniu wartości rynkowej nieruchomo- ści najczęściej stosuje się podejście porównawcze, które zgodnie z art. 153 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinno uwzględniać m.in. atrybuty wpływające na wartość nieruchomości. Określenie wag cech rynkowych wpływających na wartość nieruchomości jest zadaniem trudnym. Według Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny1 (Ni1 – zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości) wagi cech rynkowych można ustalać na trzy sposoby: a) na podstawie analizy bazy danych o cenach i cechach nieruchomości będących wcześniej przedmiotem obrotu rynkowego w okresie badania cen; b) przez analogię do podobnych rodzajowo i obszarowo rynków lokalnych; c) na podstawie badań – obserwacji preferencji potencjalnych nabywców nie- ruchomości (dane z agencji nieruchomości). Posiadając dużą próbę (685 transakcji) oraz przypisane tej próbie cechy nieru- chomości, można wykorzystać metody statystyczne. Zastosowanie metod statystycz- nych w analizach rynku nieruchomości umożliwia uzyskanie cennych informacji o zachowaniach tego rynku. Informacje te są obiektywne i mogą zostać wykorzysta- ne zarówno do wycen indywidualnych, jak i masowych2. Na rozwiniętych rynkach nieruchomości metody statystyczne stanowią do- brze rozpoznane i często stosowane narzędzie analizy rynku nieruchomości3. W Polsce próby zastosowania metod statystycznych do analizy czynników wpływa- 1   Powszechne Krajowe Zasady Wyceny, Ni1 zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. 2   A. Bitner, O użyteczności metod statystycznych w wycenie nieruchomości, „Infrastruktura i Ekolo- gia Terenów Wiejskich” 2010, nr 12, s. 145–158. 3   R.W. Bruce, D.J. Sundell, Multiple Regression Analysis: History and Applications in the Apprais- al Profession, „Real Estate Appraiser” 1977, Jan/Feb, s. 37–44; Property Appraisal and Assessment Administration, red. J.K. Eckert, International Association of Assessing Officers, Chicago 1990. Adam Zydroń, Dariusz Kayzer, Anna Zbierska, Piotr Szczepański 259 Czynniki wpływające na wartość nieruchomości niezabudowanych... jących na wartość nieruchomości prowadzili: Agnieszka Bitner4, Krzysztof Gawroń- ski i Barbara Prus5, Piotr Parzych6 oraz Adam Zydroń i Ryszard Walkowiak7. 1. Obszar badań Badaniami objęty został obszar gminy Dopiewo, jednej z gmin sąsiadującej z Po- znaniem. Rysunek 1. Lokalizacja gminy Dopiewo na tle powiatu poznańskiego Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PODGiK.   A. Bitner, Konstrukcja modelu regresji wielo

Recently converted files (publicly available):