• Document: Přírodní zdroje surovin - obnovitelné zdroje energie
  • Size: 3.98 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 20:03:25
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Přírodní zdroje surovin – - obnovitelné zdroje energie Přírodní zdroje surovin • lidé využívají přírodní zdroje k zajištění všech životních potřeb umožňují život – potrava, voda, vzduch • podle možnosti trvání jejich využívání je dělíme: • nevyčerpatelné • vyčerpatelné (obnovitelné) (neobnovitelné) • sluneční • fosilní paliva záření elektrickou a • vodní tepelnou E energie potřebujeme • biomasa • větrná energie [1] • v domácnostech, • geotermální energie dopravě, průmyslu…. Sluneční energie [2] • využívá se k přeměně na: teplo – pomocí slunečních (solárních) kolektorů elektřinu – pomocí fotovoltaických článků • využití také akumulované sluneční E v prostředí (ve vodě, půdě, vzduchu) Co se děje s dopadajícím slunečním zářením: • 100% - energie dopadající na horní vrstvu atmosféry • 34% - energie odražená atmosférou • 42% - energie využitá k ohřátí povrchu Země • 66% - energie vyzářená do vesmíru • 23% - energie [3] využitá k výparu vody Vodní energie • získává se z malých (MVE) a velkých vodních elektráren • typy vodních elektráren (přečerpávací, přílivové…) • proudící voda předává svou [4] energii lopatkám turbiny, která roztáčí generátor elektrického proudu • přeměna mechanické energie na elektrickou energii • stabilní průtok vody • vyšší jezy brání tahu ryb – [5] - budování cest pro ryby Větrná energie • větrné elektrárny (farmy) • vítr roztáčí lopatky větrné turbiny, ta pohání generátor elektrického proudu • Krušné hory a Jeseníky • Německo, Dánsko, USA • hluk a narušování klimatu • velké množství energie se spotřebuje na roztáčení samotných turbin • výroba energie [6] v roce 2012: 416 GWh Energie biomasy • biomasa – hmota mající svůj původ v organismech, tedy rovněž ve sluneční energii důležitým aspektem pro vznik je fotosyntéza - těla rostlin a živočichů, jejich zbytky i odpadní látky dřevo, dřevní odpad – štěpka, sláma rychle rostoucí dřeviny (vrby, topoly) rychle rostoucí byliny (šťovík, řepka, slunečnice) záměrně pěstované rostliny (sloní tráva) [7] Dělení biomasy: podle obsahu vody – suchá (dřevo, dřevní odpady, sláma) - mokrá (tekuté odpady – kejda) - obsah vody se může pohybovat v rozemezí 25 – 65 % - hodnota 50% sušiny je přibližná hranice mezi suchými a mokrými procesy podle energetického využití: • biomasa pro spalování a zplyňování (piliny, sláma, odpady lesního hospodářství, účelově pěstované rostliny a dřeviny) • biomasa pro anaerobní fermentaci (komunální a odpadní průmyslové vody, komunální a průmyslové tuhé odpady, hnůj, odpady potravinářské výroby Energetické využití biomasy: [8] Geotermální energie • má svůj původ ve vnitřním teplu Země • je výsledkem radioaktivních přeměn prvků a dějů podílejích se na vzniku Země [9] • energie horských pramenů a gejzírů se využívá k topení i k výrobě elektřiny • energii takto získává 75% obyvatel Islandu, dále tento zdroj energie využívají na Filipínách, v USA, Mexiku -v České republice: vytápění ZOO a bazénu v Ústí nad Labem, v Děčíně pro výrobu tepla, v Litoměřicích proveden zkušební vrt pro geotermální elektrárnu Opakování: Napište dva obnovitelné zdroje energie s jejich výhodami a nevýhodami v rámci ekologických aspektů. a)……………………………………………. výhody……………….nevýhody……………

Recently converted files (publicly available):