• Document: Prawo kosmetyczne. Zarys prawa polskiego i europejskiego. Mirosław Borkowski
  • Size: 270.98 KB
  • Uploaded: 2019-02-12 12:58:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

P r awo kosmetyczne P r aw o kosmetyczne Zarys prawa polskiego i europejskiego Mirosław Borkowski Gdańsk 2015 Recenzenci prof. nadzw. dr hab. Natalia Kurhaluk prof. nadzw. dr hab. Andrzej Powałowski Stan prawny, orzecznictwo oraz literatura przedmiotu na dzień 1 kwietnia 2015 r. Redakcja Projekt okładki Tomasz Mikołajczewski Wydanie pierwsze, objętość 8,2 ark. wyd., Gdańsk 2015 Druk i oprawa Mazowieckie Centrum Poligrafii 05-270 Marki, ul. Lisi Jar 29, tel. 22 497 66 55, www.c-p.com.pl © Copyright by Mirosław Borkowski, Gdańsk 2015 Wydawca W ydawnict wo G dańskiej S zkoły W yższej do 2011 r. pod nazwą Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3 tel. 58 305 08 12, tel. 58 305 08 89 Zamówienia: wydawnictwo@gsw.gda.pl www.gsw.gda.pl/ wydawnictwo ISBN 978-83-89762-64-1 Spis treści Wykaz skrótów................................................................................................ 9 Wykaz skrótów aktów prawnych......................................................................11 Wprowadzenie................................................................................................13 Rozdział I Regulacje prawne dotyczące kosmetyków w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918–2013.....................................18 1. Regulacje prawne w okresie II Rzeczypospolitej............................................18 2. Stan prawny w latach 1945–2013..................................................................35 2.1. Stan prawny w latach 1945–2003................................................................35 2.2. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach.............................................36 Rozdział II Kosmetyki w ustawodawstwie europejskim.............................................39 1. Dyrektywa kosmetyczna w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (76/768/EWG)..........39 2. Ogólna charakterystyka rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r....................................42 Rozdział III Produkt kosmetyczny — analiza pojęcia................................................. 46 1. Definicja produktu kosmetycznego .............................................................. 46 2. Produkt kosmetyczny a produkty podobne....................................................52 2.1. Produkt kosmetyczny a produkt leczniczy....................................................53 2.2. Produkt kosmetyczny a wyrób medyczny.....................................................56 2.3. Produkt kosmetyczny a produkt biobójczy....................................................57 Rozdział IV Wybrane podstawowe definicje zawarte w rozporządzeniu nr 1223/2009.................................................................................................61 1. Definicje podstawowe z zakresu prawa kosmetycznego..................................61 2. Producent, dystrybutor, importer i użytkownik końcowy ..............................62 3. Udostępnianie na rynku, wprowadzenie do obrotu, wycofanie z rynku, wycofanie od użytkowników końcowych......................................................65 4. Działanie niepożądane i ciężkie działanie niepożądane................................. 66 Rozdział V Bezpieczeństwo produktów kosmetycznych..............................................69 1. Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa produktów kosmetycznych......69 2. Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktu kosmetycznego..........71 2.1. Osoba odpowiedzialna..............................................................................72 2.2. Dystrybutor............................................................................................75 3. Dobra Praktyka Produkcji i normy zharmonizowane .....................................78 4. Dokumentacja bezpieczeństwa.................................................................... 80 Rozdział VI Ograniczenia dotyczące stosowania niektórych substancji.................... 87 1. Informacje wstępne..................................................................................... 87 2. Zakaz stosowania niektórych substancji ...................................................... 87 3. Substancje sklasyfikowane jako substancje CMR ..........................................89 4. Nanomateriały ........................................................................................... 95 5. Śladowe ilości subst

Recently converted files (publicly available):