• Document: KSENOPHON, ANABASİS (ON BİNLERİN DÖNÜŞÜ)
  • Size: 407.08 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 14:12:07
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ KSENOPHON, ANABASİS (ON BİNLERİN DÖNÜŞÜ) KSEPHON and ANABASIS (RETURN OF THE TEN THOUSAND) КСЕНОФОН И АНАБАСИС (ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИНАДЦАТИ ТЫСЯЧ) Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY* Özet Ksenophon M.Ö 400’lü yıllarda yaşamış Yunanlı bir savaş muhabiridir. Yunan ordusu ile birlikte; Marmara denizi, Batı Anadolu, Güneybatı Anadolu, Toroslar, İskenderun, Fırat ve Dicle Boyları, Van gölü çevresi, Trabzon ve Karadeniz sahil- lerini gezip dolaşmıştır. Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) adlı eseri sanki bir günlük gibidir. Eserinde Küçük Asya’nın halkları, yaşayışları, giyim-kuşamları, yiyecek- içecekleri, gelenek-görenekleri ve töreleri konusunda ilgi çekici bilgiler vermiştir. Bugünkü Anadolu’nun M.Ö 400 yıllarındaki; şehir, kasaba, köy, dağ, nehir, çay, dere, göl vb. adlarını da eserinde vermektedir. Anabasis 7 kitap ve bölümler- den oluşmaktadır. Kitabında verdiği bilgiler bugün bile araştırıcılara kaynak oluş- turmaktadır. Makalede; Ksenophon’un Anabasis (Onbinlerin Dönüşü) adlı eserindeki Ana- dolu kavimlerinin kimler olduğu da yazılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Ksenophon, Anabasis, Küçük Asya, Anadolu kavimleri Abstract Kosenophon is a Greek war correspondent who lived in the year B.C. 400. Together with the Greek army, he visited the Marmara Sea, Western Anatolia, Southwestern Anatolia, the Taurus Mountains, Alexandria, the Euphrates sides, environment of Lake Van, and Tigris, Trabzon and the Black Sea coasts. Anabasis (Return of the Ten Thousand) is a book resembling a book of memoirs. In his books, he supplied interesting information on peoples of the Asia Minor, * Em. Öğretim Üyesi. Ankara/TÜRKİYE 7 KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ their ways of living and apparels, food and drinks, their traditions and customs and moral laws. He also furnished information on the names of cities, towns, villages, mountains, rivers, streams, lakes etc. of today’s Anatolia in the years B.C. 400. Anabasis is composed of 7 books and sections. The information supplied by him in his books serves as s resource for researchers even today. In the article, Ksenophon communicates in Anabasis (The return of the ten thousand) pieces of information on the Anatolian people. Key Words: Ksenophon, Anabasis, Asia Minor, Anatolian people Ksenophon M.Ö. 400’lü yıllarda yaşamış Yunanlı bir “savaş muhabiri”dir. “M.Ö. 401 yılında Pers prensi Kyros, ağabeyi kral Artakserkses’e karşı Grek paralı askerlerini de içine alan bir ordu ile Lidya’nın Sardes kentinden yola çıkar. Ksenophon, bu sefere bir savaş muhabiri olarak katılır. Yunan ordusunun izlediği Marmara denizi, Batı Anadolu, Güneybatı Anadolu, Toroslar üzerinden İskenderun körfezi, Fırat nehri boyundan Dicle’yi takip ederek Van Gölünün batısından Trab- zon ve Karadeniz sahili boyunca İstanbul’a gelir. Ksenophon, Fırat üzerinde Kunaksa’da yapılan savaşta Kyros ve generalleri öldürülünce, yurtlarından 2400 km. uzakta, sarp ve geçit vermez dağlarla kaplı, “barbar” ve düşman kavimlerin yaşadığı bir ülkede (bugünkü Doğu Anadolu) hayat kavgası veren Yunan ordusunun komutanlığına getirilir. Ordunun başkomutanı olan Ksenophon, yapılan savaşlar sonrasında hayatta kalabilen askerleri ile Kara- deniz kıyılarına ulaşır ve Ereğli (Heraclia)’den bindikleri gemi ile İstanbul’a ula- şırlar. “On Binlerin Dönüşü” adını taşıyan bu eser bir “günlük” gibidir. Eserde, o ça- ğın çeşitli Küçük Asya ülkeleri, halkları, yaşayışları, giyim-kuşamları, yiyecek- içecekleri, gelenek-görenekleri ve töreleri konularında verilen bilgiler ilgi çekici- dir. Bugünkü Anadolu’nun pek çok şehir, kasaba, köy, dağ, nehir, çay, dere, göl vb. adları da M.Ö. 400 yıllarındaki şekliyle verildiği için “onomastik” bilimi bakı- mından önemlidir. “Anabasis” YEDİ kitap ve onların bölümlerinden oluşmaktadır. Ksenophon, ordu ile yola çıktığından itibaren her kişi, her yer ve her olay hakkında geniş bilgi vermekte, sanki yüzyıllar sonra yazdığı notları okuyacak olan araştırıcılara kaynak oluşturmaktadır. Onun verdiği bilgilerden ANADOLU’nun pek çok yerli kavim ile dolu oldu- ğunu öğreniyoruz. Ksenophon’un katıldığı sefer sırasında Anadolu’da yaşayan kavimler şunlardır: YUNANLILAR (“Orduda bulunan tüm Yunanlılar, tunç miğferler, erguvan rengi uzun gömlekler giymişlerdi; bacaklarında baldır zrıhları, ellerinde çıplak kalkanlar vardı” [s. 17/16] Bu bilgilerden Yunan askerlerini

Recently converted files (publicly available):