• Document: Karta indywidualnych potrzeb ucznia
  • Size: 286.72 KB
  • Uploaded: 2019-05-17 10:44:39
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Karta indywidualnych potrzeb ucznia Dane ucznia ___________________________________________________________________________ imię (imiona) i nazwisko ucznia ______________________________________________________ data urodzenia ___________________________________________________________________________ miejsce zamieszkania DANE SZKOŁY _________________________________________________ ____________________ __________________ Nazwa szkoły numer telefonu e-mail __________________________________________________________________________________________________ adres Rok szkolny _______________________________ Klasa ____________________________________________ Data założenia karty ________________________ Koordynator zespołu ________________________________ DANE KONTAKTOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH Matka/prawny opiekun _________________________________________________ ____________________ _________________ imię i nazwisko numer telefonu e-mail __________________________________________________________________________________________________ adres do korespondencji Ojciec/prawny opiekun _________________________________________________ ____________________ _________________ imię i nazwisko numer telefonu e-mail __________________________________________________________________________________________________ adres do korespondencji Do kogo mają być kierowane informacje (proszę zaznaczyć właściwe):  do obojga rodziców  tylko do matki  tylko do ojca  do prawnego opiekuna PODSTAWA OPRACOWANIA KIPU  Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego __________________________ ___________________ _________________________________________ numer data wydania dotyczy  Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej __________________________ ___________________ _________________________________________ numer data wydania dotyczy  Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania __________________________ ___________________ _________________________________________ numer data wydania dotyczy  Informacja o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania dokonanego przez zespół _________________________________________________________________________________________________ PRZEKAZYWANIE KARTY __________________________________________________________________________________________________ dane placówki, do której przekazano kartę _______________________ _________________________________________________________________ data przekazania uwagi i adnotacje OPIS FUNKCJONOWANIA UCZNIA (mocne strony i zakres, w którym uczeń wymaga pomocy) Obszar funkcjonowania Mocne strony Słabe strony Sprawność fizyczna ucznia motoryka mała, duża, zmysły Poziom wiedzy i umiejętności szkolnych Sfera poznawcza Sfera emocjonalno- społeczna Komunikacja Samodzielność Szczególne uzdolnienia SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O STANIE ZDROWIA I SPRAWNOŚCI DZIECKA WPŁYWAJĄCE NA FUNKCJONOWANIE W SZKOLE 1. Przejawy choroby, które mogą wpływać na samopoczucie i/lub bezpieczeństwo dziecka, albo ważne informacje dotyczące sprawności ucznia __________________________________________________________________________________________________ 2. Ważne wskazania i przeciwwskazania medyczne (m.in. związane z podawaniem leków, dietą itp.) __________________________________________________________________________________________________ 3. Inne wskazania __________________________________________________________________________________________________ Pomoc potrzebna uczniowi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (wsparcie potrzebne uczniowi do planowania dalszej edukacji i kariery zawodowej – dotyczy uczniów w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych) __________________________________________________________________________________________________ ZALECENIA ZESPOŁU Formy pomocy Zaznaczyć Okres [x] przy właściwym Zajęcia specjalistyczne: • korek

Recently converted files (publicly available):