• Document: SEMANTYKA A KONFRONTACJA JĘZYKOWA
  • Size: 925.71 KB
  • Uploaded: 2019-04-15 21:12:30
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

INSTYTUT SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK FUNDACJA SLAWISTYCZNA SEMANTYKA A KONFRONTACJA JĘZYKOWA tom 5 Pod redakcją Danuty Roszko i Joanny Satoły-Staśkowiak Warszawa 2015 Tom opiniowały do druku Anna Krupska-Perek, Dorota Urbanek Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego © Copyright by Danuta Roszko, Joanna Satoła-Staśkowiak & individual articles to their authors, 2015 © Copyright by Instytut Slawistyki PAN & Fundacja Slawistyczna, 2015 Redakcja Ewa Dzierżanowska, Dorota Rdest Skład DTP Beata Jankowska ISBN 978-83-64031-25-0 Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy Instytutu Slawistyki PAN ul. Jaracza 6 m. 12, 00-378 Warszawa sow@ispan.waw.pl www.ispan.waw.pl SPIS TREŚCI Danuta Roszko, Joanna Satoła-Staśkowiak, Wstęp . . . . . . . . . . . . . . 7 Danuta Roszko, Joanna Satoła-Staśkowiak, Profesor dr hab. Violetta Koseska-To- szewa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Danuta Roszko, Joanna Satoła-Staśkowiak, Profesor dr hab. Violetta Koseska-Tosze- wa. Wybrane publikacje (1968–2014) . . . . . . . . . . . . . . . 17 Denis Apothéloz (Université de Lorraine, Laboratoire ATILF, Nancy), Parfait existentiel et futur antérieur « de bilan » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Юлия Балтова (Cофия), За традицията и иновациите в историческия развой на словообразуването в българския книжовен език . . . . . . . 51 Janusz S. Bień (Katedra Lingwistyki Formalnej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa), Problemy kodowania znaków w korpusach historycznych . . 67 Диана Благоева (Институт за български език при БАН, София), Славянски лексикални влияния върху българския език в края на XX и началото на XXI век 79 Andrzej Bogusławski (Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa), One Possible Proof of ‘Heterologicality’ Being Homological . . . . . . . . 89 Мария Чоролеева (Институт за български език при БАН, София), „Езиковата мода“ и нейната роля при използването и обогатяването на лексиката 97 Ludmila Dimitrova (Institute of Mathematics and Informatics, Bulgarian Academy of S­ ciences, Sofia), What New Information Can Be Obtained from the Bulgarian-Polish Digital Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Radovan Garabík (Ľ. Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava), Slo- vak-English Parallel Corpus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Zbigniew Greń (Uniwersytet Warszawski, Warszawa), Wariantywność formalna w proce- sie adaptacji anglicyzmów w języku słowackim . . . . . . . . . . . 125 Maciej Grochowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń), Partykuły jako komentarze wyboru wyrażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Renata Grzegorczykowa (Warszawa), Geneza znaczenia nieokreśloności w  polskim słowie pewien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Björn Hansen (Universität Regensburg, Ratyzbona), Opis polskich czasowników i predyka- tywów modalnych w słowniku walencyjnym . . . . . . . . . . . . 161 Anna Kisiel (KU Leuven), Próba semantycznego rozróżnienia tzw. partykuł generali- zujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Светла Коева (Институт за български език при

Recently converted files (publicly available):