• Document: an) i określone (the) 47. Stosowanie przedimków
  • Size: 76.23 KB
  • Uploaded: 2019-06-12 14:31:09
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Przedimki (articles) nieokreślone (a/an) i określone (the) 47. Stosowanie przedimków A Przedimki (zarówno nieokreœlone – a/an, jak i okreœlone – the) wstawiamy przed rzeczownikami, np. I have a car. The wall was red. Jeœli przed rzeczownikiem znajduje siê przymiotnik, to przedimek wstawiamy przed przymiotnikiem, np. I have a green car. The high wall was red. Ü Patrz równie¿: Przedimek nieokreœlony – a/an, pkt 48. Przedimek okreœlony – the, pkt 49. B Przedimków NIE stosujemy: 1. Jeœli przed rzeczownikiem jest zaimek, np. This is my car, a nie This is a my car. She does her homework every day itd. 2. Przed rzeczownikami niepoliczalnymi. Do rzeczowników niepoliczalnych nale¿¹: 1. Masy spo¿ywcze, substancje, p³yny: milk (mleko), sugar (cukier), salt (sól), pepper (pieprz), water (woda), coffee (kawa), bread (chleb), gold (z³oto), paper (papier), wood (drewno), glass (szk³o) itd. 2. Rzeczowniki abstrakcyjne, tzn. takie, które fizycznie nie wystêpuj¹: m. in. rzeczowniki okreœlaj¹ce uczucia, emocje – love (mi³oœæ), friendship (przyjaŸñ), hate (nienawiœæ), beauty (piêkno), death (œmieræ), experience (doœwiadczenie), help (pomoc), hope (nadzieja), information (informacja), work (praca). Patrz równie¿: rzeczowniki abstrakcyjne, pkt 44. 3. Rzeczowniki powsta³e od czasownika (rzeczowniki odczasownikowe): np. protection (od czasownika to protect oznaczaj¹cego chroniæ). 4. Ponadto rzeczownikami niepoliczalnymi s¹: baggage/luggage (baga¿), damage (uszkodzenie), furniture (meble), weather (pogoda), hair (w³osy), news (wiadomoœci), rubbish (œmieci). Uwaga: Wyj¹tkowo mo¿emy zastosowaæ przedimek przed rzeczownikiem niepoliczalnym i powiedzieæ np. the love albo the milk, jeœli odnosimy siê do konkretnej rzeczy lub sytuacji. materia³y pochodz¹ z ksi¹¿ki Wielki przewodnik po gramatyce angielskiej, www.enset.pl 88 The love of God. (<Ta, konkretna> mi³oœæ Boga; któr¹ daje Bóg, a nie mi³oœæ w sensie ogólnym). Bring me the sugar you bought yesterday. (Przynieœ mi <ten, konkretny> cukier, <ten> który wczoraj kupi³eœ). 3. Zazwyczaj przed nazwami w³asnymi (np. Mr Smith, Peter, Bill, London, Poland...). Mo¿emy jednak u¿yæ a, jeœli chcemy podkreœliæ dowolnoœæ wyboru, np. I should find a Mr Smith (powi-nienem znaleŸæ <jakiegoœ> pana o nazwisku Smith). Uwaga – wyj¹tki: Przed niektórymi nazwami w³asnymi u¿ywamy przedimka the. Dotyczy to: 47b-3.mp3 d³ugoœæ nagrania: 02:08 • Zbiorów gór – nazw ³añcuchów górskich (np. the Tatras, the Alps (Tatry, Alpy)). • Zbiorów wysp (the Canary Islands (Wyspy Kanaryjskie)). • Zbiorów jezior (the Mazury). Ponadto the u¿ywamy: • Przed nazwami rzek, oceanów i mórz, np. the Vistula (Wis³a), the Thames (Tamiza), the Atlantic (Ocean Atlantycki), the North Sea (Morze Pó³nocne). • Przed nazwami pustyñ, kana³ów, np. the Sahara Desert, the Suez Canal. • Przed nazwami sk³adaj¹cymi siê ze z³o¿eñ (w z³o¿eniu zazwyczaj wystêpuje przyimek of), np. the United States of America (Stany Zjednoczone), the Gulf of Mexico (Zatoka Meksykañska), the North of France. • Przed kierunkami geograficznymi wystêpuj¹cymi w formie rzeczownika, np. the West (Zachód – w znaczeniu politycznym i gospodarczym). Czêsto the wystêpuje tak¿e przed nazwami hoteli, teatrów, muzeów, galerii, gazet i instytucji. The Hilton. The Museum of Modern Art. The National Gallery. The Royal Academy of Art. The Tower of London. The stosujemy równie¿, jeœli odnosimy siê do nazwiska rodziny, np. the Smiths (pañstwo Smith), the Browns (pañstwo Brown). Zauwa¿my, ¿e po nazwisku wstawiamy literkê s. Mo¿emy, w wyj¹tkowym przypadku, u¿yæ the przed nazwiskiem lub imieniem, www.maturazangielskiego.net 89 jeœli chcemy wyró¿niæ konkretn¹ osobê spoœród osób o tym samym imieniu lub nazwisku. I want to talk with the Mr Smith who was here yesterday. (Chcê rozmawiaæ z <tym> panem Smith’em, który by³ tutaj wczoraj; za³ó¿my, ¿e by³o kilku panów o tym samym nazwisku). The stosujemy, jeœli okreœlamy narodowoœci koñcz¹ce siê na: -sh, -ch lub -ese, np. the Chinese (Chiñczycy). Narodowoœci koñcz¹ce siê na s mog¹ (nie musz¹) byæ poprzedzane przedimkiem the, np. (the) Americans (Amerykanie). Do wyj¹tków od powy¿szych regu³ dot. nazw w³asnych nale¿¹ równie¿: a) Niektóre pañstwa i miasta: the United Kingdom (Zjednoczone Królestwo), the United States (Stany Zjednoczone), the Netherlands (Holandia), the Hague (Haga), the Vatican (Watykan), the United Arab Emirates (Zjednoczone Emiraty Arabskie). b) N

Recently converted files (publicly available):