• Document: MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ ve YENİLİKLER
  • Size: 4.77 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 08:04:50
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ ve YENİLİKLER Doç.Dr.Yasemin BULUT Fırat Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Elazığ Tüberküloz tüm dünyada özellikle Asya ve Afrika’da önemli bir hastalık ve ölüm sebebi Mycobacterium tuberculosis, tek bir infeksiyöz ajana bağlı ölümlerin sebebi olarak ilk sıralarda TÜBERKÜLOZ (TB) LABORATUVARLARI TB yayılımını önlemede ve kontrol altına alabilmede  Örnekte M.tuberculosis tespiti  İzolasyon  İdentifikasyon  Anti-tüberküloz ilaç duyarlılığı önemli role sahiptir TANI SÜRESİ  Konvansiyonel yöntemlerle 2-8 hafta  Moleküler yöntemlerle 2-8 saat Hasta takibi ve halk sağlığı yönünden; “Tanısal mikobakteriyolojide mevcut en hızlı metodların kullanımı” önerilmektedir Tenover et al. 1993; JCM 31,767 TB Laboratuar Tanısında Kullanılan Geleneksel Yaklaşımlar Hızlı yöntemler: Yavaş yöntemler: • Mikroskopi • In vivo testler • Mikobakteriyofaj - Tüberkülin testi • Gama interferon - Hayvan inokülasyonu. • Moleküler testler • Kültür - L.J. - Bactec 460 -MGIT – 7H11 Midlebrook Kültür Yöntemleri • Klasik katı besiyerleri - Yumurta bazlı besiyerleri - Agar bazlı besiyerleri besiyerleri • Hızlı kültür sistemleri - Tam otomatize - Yarı otomatize - Manuel MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ • TB’nin rutin laboratuvar tanısında moleküler yöntemlerin kullanımı halen tartışmalı bir konu • Birçok merkezde tanı amacıyla mikroskopik inceleme ve kültür kombinasyonu • Özellikle son yıllarda dirençli olgu sayındaki artış,tedaviye bir an önce başlayabilmek ve yeni bulaşları önleyebilmek amacıyla, – Duyarlılığı ve özgüllüğü yüksek – Hızlı sonuç veren – Uygulaması kolay – Pahalı olmayan yöntemlerin günlük kulanıma girmesi önemli bir gereksinim haline gelmiştir…. Tüberkülozun tanısında moleküler testler neden gerekli??? • Tüberkülozun doğru ve kısa sürede tanısı • M. tuberculosis ilaç direncinin erkenden saptanması • Mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması • M. tuberculosis suşlarının genotiplendirilmesi ve tüberkülozun epidemiyolojisine katkıda bulunmak – Bunlar; uygun tedavinin başlaması ve etkin kontrol önlemlerinin alınmasında çok önemli.. MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ  Nükleik Asit Amplifikasyonu  Nükleik Asit Hibridizasyonu  PCR-DNA Dizi Analizi  DNA Microarray Analizi  PCR-RFLP Analizi  Spoligotyping  PFGE  RAPD Analizi  MIRU-VNTR…………………  .............................................  ……………………………  ……………………………….. AMAÇ; Tüberkülozun doğru ve kısa sürede tanısı  M. tuberculosis ilaç direncinin saptanması  Mikobakterilerin tür düzeyinde tanımlanması  M. tuberculosis suşlarının genotiplendirilmesi ve tüberkülozun epidemiyolojisine katkıda bulunmak I. Nükleik asit hibridizasyon yöntemleri II. Nükleik asit çoğaltma yöntemleri (genel amplifikasyon yöntemleri) Nükleik Asitlerin Saptanması Hibridizasyon 1-Amplifikasyon Yöntemleri yöntemleri A-Hedef NAA amplifikasyonu Sıvı fazda Katı fazda PCR ve modifikasyonları TMA (transkripsiyon aracılı çoğaltma) SDA (İplikçik uzaklaştırarak çoğaltma B- Probun amplifikasyonu Dot Blot Hibridizasyon Ligaz Zincir Reaksiyonu (LCR) Southern Blot QB replikaz Northern Blot Western Blot In Situ Hibridizasyon C-Sinyalin amplifikasyonu b-DNA ve Hybrid Capture Amplifikasyon Yöntemleri PCR ve Modifikasyonları Heteroduplex PCR Multipleks PCR Nested PCR RealTime PCR Spoligotyping MIRU-VNTR NASBA TMA SDA Hedef DNA ya da RNA’nın çoğaltılması MOLEKÜLER TANI YÖNTEMLERİ • Hasta örneklerinden M.tuberculosis aranması  NAA esaslı ticari sistemler…. • Kültürden tür düzeyinde tanımlaması  Prob Hibridizasyon esaslı ticari sistemler , PCR- DNA dizi analiz kitleri , DNA Microarray ve PCR- RFLP, Spoligotyping,

Recently converted files (publicly available):