• Document: Elevar og vaksne
  • Size: 226.74 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 08:27:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Eksamen 25.05.2016 NOR0215 norsk sidemål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn Elever og voksne / Elevar og vaksne Arven etter Ibsen – å sette problemer under debatt Arven etter Ibsen – å setje problem under debatt Bokmål/Nynorsk Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Eksamen varer i 5 timer. Tema Arven etter Ibsen – å sette problemer under debatt Hjelpemidler Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Ved bruk av nettbaserte hjelpemidler til eksamen er det ikke tillatt å kommunisere med andre (dvs. samskriving, nettprat, alle muligheter for å utveksle informasjon med andre). Bruk av kilder Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Informasjon om Eksamen i hovedmål har to deler, del A og del B. Du skal svare på oppgaven begge oppgavene i del A og én av oppgavene i del B. Skriv bokstav og nummer foran alle oppgavesvarene dine. Oppgaven kan ha en introduksjon som henviser til tekster i forberedelsesdelen. Selve oppgaveformuleringen står med fet skrift. Vedlegg Oppgaven har to vedlegg som du må bruke for å svare på A1 og A2. Du finner vedlegget på bokmål på side 8–9 og på nynorsk på side 10–11. Praktiske Standard for brødtekster er skriftstørrelse 12 og linjeavstand 1,5. opplysninger (Arial, Calibri og Times New Roman har god lesbarhet.) Å presentere fagstoff, å bruke estetiske virkemidler og å utforme tekster er en del av kompetansekravene i norskfaget. Innenfor oppgaverammene velger du selv hvordan du best kan vise mottakerbevissthet og få fram formålet med tekstene dine. Informasjon om Se eksamensveiledningen med kjennetegn på måloppnåelse for vurderingen sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensveiledningen finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider. Du må selv fordele tiden du bruker på hver av oppgavene. Sensor skal vurdere kompetansen du viser i faget på eksamensdagen, og du får én karakter. Eksamen 2016: NOR0215 norsk sidemål etter 10. trinn Side 2 av 12 Del A Del A har to oppgaver som du skal svare på. Du må bruke tekstvedleggene på side 8–9 for å svare på oppgavene. Oppgave A1 Skriv en tekst der du med dine egne ord forklarer kort hva de to tekstvedleggene handler om, og vurder om de har noe til felles når det gjelder innholdet. Beskriv deretter måten de to tekstene er skrevet og bygd opp på. Bruk norskfaglige begreper i svaret ditt. Bruk «Oppgave A1» som overskrift. Oppgave A2 Skriv minst tre avsnitt der du argumenter for at ungdom bør drive med uteaktiviteter selv om de kan skade seg. Siter fra Henrik Ibsens brev til sønnen i teksten du skriver. Mottakeren av teksten din er en voksen som bryr seg om hva du mener. Bruk «Oppgave A2» som overskrift. Del B Del B har fire oppgaver. Du skal svare på én av oppgavene. Oppgave B1 I forberedelsesmateriellet har du lest om personer og figurer som enten tar ansvar eller unngår å ta ansvar. Skriv en tekst der du forteller om hvordan én person tar ansvar, mens en annen person ikke gjør det. Replikkveksling mellom de to personene skal være en sentral del av spenningsutviklingen i teksten din. Lag en overskrift som passer. Eksamen 2016: NOR0215 norsk sidemål etter 10. trinn Side 3 av 12 Oppgave B2 I forberedelsesmateriellet har du lest tekster som viser hvordan vi kan være opptatt av å framheve noe ved oss selv, samtidig som vi skjuler noe annet. Vi skjuler oss med andre ord bak en fasade. Skriv en fortellende tekst med overskriften «Bak fasaden», der én eller flere av personene framhever og skjuler noe ved seg selv. Lag en åpen slutt. Oppgave B3 Årets forberedelsesmateriell hadde overskriften «Arven etter Ibsen – å sette problemer under debatt». Du har lest om hvordan Henrik Ibsen selv satte problemer under debatt, og du har le

Recently converted files (publicly available):