• Document: ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica
  • Size: 558.04 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 09:50:54
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Projekt z dnia 17 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR .................... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia .................... 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica Na podstawie art 32. ust. 5 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się Regulamin dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy oraz Dyrektorom Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Krzysztof Ryszard Kozicki Id: B313695B-9DD4-4BD2-9298-0BCCC4AEF02F. Projekt Strona 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr .................... Wójta Gminy Piątnica z dnia....................2017 r. REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ PIĄTNICA Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Organizatorem dowozu uczniów do szkół jest Gmina Piątnica w imieniu której działa Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. § 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) dowozie - należy przez to rozumieć dowóz uczniów do szkół i odwóz uczniów; 2) rodzice - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 3) przewoźnik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która świadczy usługi transportowe dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Piątnica, § 3. Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy zapewnia dowóz uczniów do szkół autobusami gminnymi, może również wyłaniać przewoźników na usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół, zgodnie z obowiązującymi przepisami. § 4. 1. Przewoźnicy wykonują usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół, na warunkach określonych w umowie, której załącznikiem jest niniejszy Regulamin. 2. Przewoźnicy wykonujący usługi transportowe - dowóz uczniów do szkół, zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. § 5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w drodze z domu na wyznaczony przystanek autobusowy oraz z przystanku do domu, ponoszą rodzice. § 6. Autobus szkolny odjeżdża z wyznaczonego miejsca o godzinie ustalonej w planie dowozów. § 7. W przypadku opóźnienia w dowozie do szkoły, uczniowie oczekują na autobus szkolny najwyżej 30 minut od planowanej godziny odjazdu, po czym wracają do domu. § 8. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu, organizator dowozów może odwołać kurs autobusu szkolnego zawiadamiając o powyższym Dyrektorów szkół. § 9. Dyrektorzy szkół mają obowiązek zapoznania z Regulaminem wszystkich uczniów korzystających z dowozu szkolnego, oraz ich rodziców w terminie do 7 września każdego roku szkolnego. Rozdział 2. OBOWIĄZKI SZKOŁY § 10. Każda szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia uczniów, tak aby czas oczekiwania na rozpoczęcie zajęć oraz czas odjazdu po skończonych zajęciach do domu był jak najkrótszy. § 11. 1. Dyrektorzy szkół przekazują organizatorowi dowozów: 1) listę uczniów dowożonych autobusami szkolnymi w podziale na poszczególne trasy, w terminie do 15 lipca każdego roku, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu; 2) listę uczniów dojeżdżających na podstawie biletów miesięcznych na koszt organizatora dowozu w podziale na poszczególne trasy, w terminie do 15 lipca każdego roku, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu; Id: B313695B-9DD4-4BD2-9298-0BCC

Recently converted files (publicly available):