• Document: Groot Mijdrecht Noord DECEMBER 2005 NIEUWSBRIEF nummer1 WAAROM EEN VERKENNING? Zie ook Waterproblemen in en om Groot Mijdrecht Noord zijn aanleiding om opnieuw de toekomst van
  • Size: 1.27 MB
  • Uploaded: 2021-09-15 00:32:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Groot Mijdrecht Nrd DEFST.qxd 07-12-2005 09:24 Pagina 3 Groot Mijdrecht Noord DECEMBER 2005 NIEUWSBRIEF nummer 1 WAAROM EEN VERKENNING? Waterproblemen in en om Groot Mijdrecht Noord zijn aanleiding om opnieuw de toekomst van deze polder Zie ook www.grootmijdrechtnoord.nl te verkennen. Er zijn verschillende soorten waterproblemen, die in de toekomst steeds ernstiger worden. Dat wordt vooral veroorzaakt door de diepe ligging van de polder en het feit dat de bodem gemakkelijk water doorlaat. Provincie Utrecht, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en Gemeente De Ronde Venen zijn gestart met een verkenning, waarin wordt onderzocht wat de beste strategie is voor de toekomst van de polder. De vraag is wat er moet gebeuren om het waterbeheer in en om de polder op de langere termijn, na 2020, goed vol te houden. Dit hangt samen met vele andere vragen. Wat is de toekomst voor bewoners? Hoe verdienen mensen in en om de polder dan hun brood? Wat is de toekomst van de landbouw? Hoe gaat het landschap eruit zien? Wat zijn de effecten en kosten van mogelijke maatregelen en hoe staan bewoners hier tegenover? Tijdens de verkenning worden uiteenlopende strategieën verkend om deze vragen te beantwoorden. Rond de jaarwis- seling van 2006 naar 2007 nemen bestuurders en volksvertegenwoordigers een besluit voor één strategie. Aan de verkenning ging een voorverkenning vooraf, waarin onderzocht is hoe groot de verwachte water- problemen zijn. Een samenvatting daarvan vindt u op de achterzijde. Groot Mijdrecht Nrd DEFST.qxd 07-12-2005 09:24 Pagina 4 HET PROCES Op grond van aanwijzingen dat de houden, waarop de problematiek is vertegenwoordigers over ongeveer een waterhuishouding in Groot Mijdrecht gepresenteerd door het waterschap. jaar een weloverwogen besluit kunnen Noord op termijn niet volhoudbaar is, Tijdens die avond is gevraagd of mensen nemen voor één strategie. Die strategie zijn provincie, waterschap en gemeente op persoonlijke titel actief willen mee- wordt vervolgens tijdens de planstudie in 2004 gestart met een interne voor- denken in een kerngroep. In totaal nader uitgewerkt, als wordt gekozen verkenning. Grondig hydrologisch hebben 19 personen zich hiervoor aan- voor een strategie die anders is dan het onderzoek door de overheden, in samen- gemeld. Het ambtelijk projectteam met bestaande Plan de Venen in uitvoering. werking met instituten zoals TNO en het innovatieprogramma Habiforum zijn In 2006 worden bewoners en onderne- WL Delft Hydraulics, heeft dit beeld door bestuurders gemandateerd om met mers regelmatig op de hoogte gehouden bevestigd. Bestuurders hebben unaniem de kerngroep aan de slag te gaan. De van de vorderingen. Kerngroepleden aangegeven hun verantwoordelijkheid kerngroep is gevraagd mee te denken hebben in november 2005 laten weten in te willen nemen en hebben de kwestie over andere oplossingen, naast een nieu- gesprek te willen met bestuurders over voorgelegd aan Provinciale Staten van we plas. Op vier avonden zijn hiervoor de voortzetting van de samenwerking. Utrecht, de Gemeenteraad van De Ronde diverse ideeën aangereikt. Deze ideeën Een gesprek wordt gepland. Naast de Venen en het bestuur van hoogheem- zijn samen met ideeën van extern des- kerngroep is er een klankbordgroep raadschap Amstel, Gooi en Vecht. Zij kundigen opgenomen in de strategieën van vertegenwoordigers van maatschap- gaven groen licht voor de start van een zoals gepresenteerd in het binnenste pelijke organisaties, zoals Natuurmonu- verkenning, samen met bewoners en gedeelte van deze nieuwsbrief. In 2006 menten en LTO. ondernemers uit het gebied. Op 31 mei worden alle strategieën gelijkwaardig 2005 is een publieksbijeenkomst ge- onderzocht, opdat bestuurders en volks- STRATEGIEËN VOOR DE TOEKOMST VAN DE POLDER Tijdens de verkenning worden verschil- le

Recently converted files (publicly available):