• Document: WIRELESS TECHNOLOGIES Uygulama Notu. ARX-34 ve ATX-34 KULLANARAKDATA GÖNDERMEK VE ALMAK ÇN GEREKL YAZILIM ve DONANIM
  • Size: 382.66 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 06:33:11
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

WIRELESS TECHNOLOGIES Uygulama Notu ARX-34 ve ATX-34 KULLANARAK DATA GÖNDERMEK VE ALMAK Ç N GEREKL YAZILIM ve DONANIM PSF-UN-0805 1 EYLÜL 2005 WIRELESS TECHNOLOGIES Uygulama Notu VER C DEVRES • Yazılım a a ıda verilmi tir.Yazılım PIC16F876 veya PIC16F876A için yazılmı tır. • Baud rate 2400 dür. • Yazılımda zamanlama çok önemlidir. Bu yüzden 4 Mhz kristal kullanılmalı veya yazılım kullanılacak kristal frekansına uyarlanmalıdır. • Devre emasının çizildi i Proteus6 ISIS programında PIC16F876 nın Vss ve Vdd ba lantıları belirtilmemi tir. Devre kurulurken bu ba lantılar unutulmamalıdır. Vss ye GND Vdd ye +5V DC ba lanmalıdır. PSF-UN-0805 2 EYLÜL 2005 WIRELESS TECHNOLOGIES Uygulama Notu /*****************************************************************************/ /* Uygulama Notu UN-0805v01_ATX-ARX /* SOFTWARE /* /* File: verici.c /* /* Microcontroller: Microchip PIC16F876 /* /* Yazılımin içinde bir çok bekleme rutini kullanılmıstır. /* Crystal frekansı ve compiler farklılıgından dogacak /* degisiklikler kullanıcı tarafindan dikkate alınmalıdır. /* Compiler olarak HI-TECH Software kullanılmı tır. /* XT=4MHz /* /* /* Yazan: Mehmet Ya cı, UDEA /* /* Contact: UDEA Elektronik 0.312.395 68 75 /* info@udea.com.tr /*****************************************************************************/ #include <pic.h> #include <delay.c> #define DI RB7 // RB7 pini kullanılarak data gönderiliyor #define button RB6 // gönderme yapmak için kullanılan tu int count=0; // 1 byte=8 bit unsigned char data=0x00; // gönderilecek verilerin atandı ı de i ken unsigned char data_set=0x00; // bit_reset ve bit_set denetim de i keni unsigned char mask=0x80; void p_width() { DelayUs(200); // baud rate de erimiz 2400, her bir pluse 416 Us olmalı DelayUs(175); // send(data) programındaki gecikmeler dikkate alındı ında } // data gönderme sırasında pulse width 375 Us olur void send(data) // data gönderen alt program { while(count<=7) { data_set=data & mask; if(data_set==0x80) { DI=1; } else { DI=0; } p_width(); if(count==7) { PSF-UN-0805 3 EYLÜL 2005 WIRELESS TECHNOLOGIES Uygulama Notu count++; break; } data=data<<1; count++; } count=0; return; } void main() // ana program { TRISB=0X40; // portb nin tüm pinleri çıkı yapıldı for(;;) { if(button==0) // tu basılı tutuldu u sürece data gönderir { send(0x55); // 5 byte 0x55 (preamble) send(0x55); send(0x55); send(0x55); send(0x55); send(0x00); // 5 byte 0x00 ve 5 byte 0xff (senkron) send(0x00); send(0x00); send(0x00); send(0x00); send(0xff); send(0xff); send(0xff); send(0xff); send(0xff); DI=0; // stop biti DI=1; // start biti p_width(); send(0x42); // gönderilen data DelayMs(250); // 500 ms gecikme DelayMs(250); } } } //-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PSF-UN-0805 4 EYLÜL 2005 WIRELESS TECHNOLOGIES Uygulama Notu ALICI DEVRES ARX-34 içerisinde bir voltaj regülatorü bulunmamaktadir. Tasarim pil kullanimi düsünülerek

Recently converted files (publicly available):