• Document: Gastrointestinal Sistem Divertikülleri
  • Size: 1 MB
  • Uploaded: 2019-02-12 16:48:02
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Gastrointestinal Sistem Divertikülleri Şekip KANTARCI* Son zamanlarda özellikle Radyolojik ve emdosko- 3. Epifrenik divertiküller pik incelemelerin gelişmesi, sindirim kanalının her Edinsel olarak, meydana gelme m e k a n i z m a l a r ı n a kademesinde divertiküllerin tanısının k o n u l m a s ı n d a göre de ikiye ayrılırlar. büyük yararlar sağlamıştır. Örneğin peptik ülser 1. Pulsiyon (İtilme) divertikülleri. nedeniyle yapılan radyogramlarda bir duodenal diver- 2. Traksiyon (Çekilme) divertikülleri, tikül, raslantı şeklinde ortaya ç ı k a b i l m e k t e d i r . Nite­ Ayrı bir diğer sınıflandırma: k i m bize gelen b i r ç o k hastada bu tip tanıların sıklıkla 1. Yalancı divertikül. ortaya çıktığını görüyoruz. Gerçi Meckel divertiküii 2. G e r ç e k divertikül olarak yapılabilir. tanısındaki zorluklarımız h â l â devanı etmekte ise de, artık üst ve alt gastro-intestinal sistem divertiküllerinin I - HİPO F A R E N G E A L - F ARİ N G O - e n d o s k o p î k muayene iie k a n ı t l a n m a s ı o l a ğ a n hale ÖSOFAGEAL DİVERTİKÜLÜ: gelmiştir. Bu tanıların sonucu olarak yuzgüldiirucli cerrahi tedavilerin sağlanması nedeniyle bütün gastro­ Farenks ve ösofagusun birleşme yerinde alt intestinal sistemde y e r l e ş e n divertiküllerin g ö z d e n konstriiktör kasın oblik ve sirküler lifleri arasında geçirilmesi fikri d o ğ m u ş t u r . Böyle bir derleme, y u k a r ı d a ve arkada hypofareııkste görülür' Ş e k i l 1), (eskinin aksine) artık sıklıkla karşımıza ç ı k a n diver- Bu hastalar ekseriyetle y a k l a ş ı k % 70-80 o r a n ı n d a 60 tiküller hakkındaki bilgilerin yararlı olacağı düşünü­ yaşın üzerinde ve erkeklerdir. Bu tip divertiküller lerek hazırlanmıştır. mukosa ve submucosamn ösofagusun üzerindeki her- harıgibir zayıf n o k t a s ı n d a n dışarıya d o ğ r u fıtıklaşması G A S T R O I N T E S T I N A L SİSTEM sonucu g e l i ş m e k t e d i r . Divertikül herhangibir kas t a b a k a s ı n d a n yoksundur. İlk devrelerde m u k o s a n ı n Dİ VERTÍ KÜ LLERÎ teşkil ettiği kese, ösofagusun arkasında iken, geliş­ Sindirim sistemi divertikülleri ösefagustan kolona t i k ç e sol y a n ı n a kayar. Başlangıçta daire şeklinde kadar sindirim yolunun hemen hemen her yerinde iken bir armut şeklini alır(Şekil 2) (1), görülebilmektedir. Divertiküller, ç o ğ u zaman semp­ İlk kez l ? 6 7 ' d e L u d l o w tarafından tarif edilmiş, tomlara sebep o l d u ğ u gibi bazan b i r t a k ı m kompii- daha sonraları ise Z E N K E R adı ile anılmağa başlan­ kasyonlara da neden olabilmektedir. Sindirim kanalı­ mıştır. Z a m a n ı m ı z a kadar bu isimle de t a n ı n m a k t a d ı r . nın divertikülleri ç o ğ u n l u k l a kolon ve sigmoidde 1.875'de Zenker ve Y o n Zienısen bir literatür t a r a m a s ı g ö r ü l m e k t e , daha sonra giderek azalan sıklıkla d u o d é ­ yaparak 22 vaka derleyebilmişler ve kendi 5 vakala­ num ösefagus, mide, jejenum ve ileunıda rastlanmak­ rını da bunlara katarak s o n u ç l a n y a y ı n l a m ı ş l a r d ı ^ Ş e ­ tadır. Ç o k ender görülen konjenital divertiküller yanın­ k i l 3) (1), da akkiz olanlar da gelişebilmektedir. ETYOLOJİ Ö S O F A G U S DîVERTÍ KÜ I L I R i Bu bölgeyi destekleyen kas dokusunda konjenital ösofagııs divertikülleri bulunma yerlerine, gelişme bir zayıflık veya eksiklik b u l u n d u ğ u ve bunun sonucu şekline ve gerçek veya yalancı o l u ş u n a göre muhtelif olarak da divertiküle neden olabileceği varsayılmıştır. sınıflara ayrılmıştır, Ösefagusta sık gördükleri yerlere Bu tip divertikülü olan hastalarda ösofagusa ait tnoti- göre üç gruba ayrılırlar.

Recently converted files (publicly available):