• Document: KARTA OBSERWACJI DZIECKA CZTEROLETNIEGO
  • Size: 212.23 KB
  • Uploaded: 2019-06-13 19:44:41
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KARTA OBSERWACJI DZIECKA CZTEROLETNIEGO IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ............................................................................ DATA URODZENIA ............................................................................ W ROKU SZKOLNYM .................................. UCZĘSZCZAŁ(-A) DO GRUPY ............................... W PRZEDSZKOLU KOLOR NIEBIESKI – I PÓŁROCZE KOLOR ZIELONY – II PÓŁROCZE A - BARDZO DOBRZE B - DOBRZE C – SŁABO OBSZAR I PÓŁROCZE II PÓŁROCZE EDUKACJIA SPOŁECZNO-MORALNA 1. Widzi potrzebę dzielenia się z rodziną swoimi przeżyciami z przedszkola. 2. Zna zasady regulujące zachowania podczas: - korzystania ze wspólnych zabawek, - rozróżnia pojęcia „to moje - to nie jest moje”. 3. Używa zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach. 4. Chętnie przebywa w grupie i nawiązuje kontakt z rówieśnikami. 6. Utrzymuje w porządku swoje zabawki i inne swoje przybory. 7. Interesuje się pracą, jaką wykonują rodzice. 8. Przestrzega zasady kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupą, słucha swoich kolegów. EDUKACJA ZDROWOTNA 1. Zna zasady warunkujące bezpieczeństwo na terenie przedszkola: - nie oddala się z określonych pomieszczeń i miejsc zabaw, - bezpiecznie korzysta z zabawek i sprzętu ogrodowego, - przestrzega zakazu włączania i dotykania urządzeń elektrycznych. 2. Dba o czystość osobistą i prawidłowo korzysta ze wszystkich przyborów do mycia. 3. Kulturalnie spożywa posiłki i prawidłowo posługuje się sztućcami. 4. Potrafi samodzielnie ubierać i rozebrać się. 5. Zna swoje imię i nazwisko. EDUKACJA PRZYRODNICZA 1. Zna wybrane zwierzęta hodowane w domu i gospodarstwie domowym. 2. Wie, jak zachowują się niektóre przedmioty w wodzie – zanurzenie, poznawanie ich zachowań, jedne toną, inne nie. 3. Rozróżnia i nazywa wybrane warzywa i owoce. 4. Dostrzega różnice w wyglądzie drzew iglastych i liściastych. 5. Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. 6. Poznaje wybrane zwierzęta żyjące w naturalnym środowisku (las, łąka, staw). 7. Wyodrębnia i nazywa części ciała człowieka. 8. Przestrzega zasady – nie niszczymy przyrody, tylko dbamy o nią. 9. Wyróżnia części roślin, wyodrębnia części jadalne. 10. Zna podstawowe narzędzia wykorzystywane do prac w ogrodzie. 11. Potrafi wyliczyć przyczyny powstawania pożaru. EDUKACJA W ZAKRESIE MOWY I MYŚLENIA 1. Wypowiada własne myśli w kontaktach indywidualnych i zespołowych. 2. Rozwiązuje proste zagadki o bliskich i znanych przedmiotach. 3. Wypowiada się na temat treści obrazka oraz odpowiada na zadane pytanie. 4. Potrafi skupić uwagę na krótkich utworach literackich przekazywanych przez nauczycielkę. 5.Bierze udział w zabawach dydaktycznych. 6.Podejmuje próby odtwarzania fragmentów bajek-opowiada własnymi słowami. EDUKACJA RUCHOWA 1. Prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy i wzrokowy. 2. Wykonuje ustawienia: w kole, rzędzie, rozsypce, parami, w gromadce. 3. Zachowuje równowagę ciała w utrudnionych warunkach, np. przekraczanie przeszkód, chodzenie po pochyłej powierzchni. 4. Czworakuje w podporze na całych dłoniach i palcach stóp, na krótkich odcinkach, pod przeszkodami. 5. Rzuca do określonego celu, przyjmuje prawidłową postawę podczas rzutu. 6. Toczy piłkę. 7. Wspina się po przyrządach, drabinkach. 8. Poprawnie wykonuje podskoki, zeskoki w dół. EDUKACJA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO PISANIA I CZYTANIA 1. Dobiera w pary obrazki przedstawiające znane i bliskie dzieciom zabawki, rzeczy. 2. Składa obrazek według wzoru z 4-6 części. 3. Rozpoznaje odgłosy wydawane przez znane pojazdy i zwierzęta. 4. Słucha i rozumie mowę dorosłych. 5. Bierze udział w zabawach dydaktycznych. 6. Podejmuje próby odtwarzania fragmentów bajek -opowiada własnymi słowami. 7. Deklamuje wiersze z zastosowaniem modulacji głosu. EDUKACJA MATEMATYCZNA 1. Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, obok i kierunku w przestrzeni przed siebie: za siebie, w bok, za siebie. 2. Porównuje liczebność zbioru i stosuje określenia – dużo, mało, tyle samo, „na oko”. 3. Podejmuje próby klasyfikowania zbioru ze względu na ich wspólną cechę. 4. Posługuje się liczebnikami głównymi 1-4. 5. Porównuje ciężar dwóch przedmiotów, dokonuje ich globalnej oceny. 6. Posługuje się określeniami czasu „przed”, „po”. 7. Potrafi wskazać różnice i nazwać wielkości np. duży - większy, mały - mniejszy, gruby - grubszy. 8. Klasyfikuje zbiory przedmiotów według: a) wielkości b) koloru c) grubości d) długości e) ciężaru EDUKACJA PLASTYCZNA 1. Rysuje kredkami świecowymi. 2. Rysuje innym narzędziem plastycznym (kredą, patykiem na piasku). 3. Maluje farbami kryjącymi (plakatowe, klejowymi). 4. Lepi z mas plastycznych, łącząc z materiałem przyrodniczym. 5. Nakleja gotowe elementy na karton - tworzy kompozycje. 6. Podejmuje próby wydzierania

Recently converted files (publicly available):