• Document: PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ
  • Size: 3.45 MB
  • Uploaded: 2019-01-12 11:19:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ 1 PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ • Günümüze kadar yapılan araştırmalar 112 elementin bulunduğunu ortaya çıkartmıştır. • Bunların 90 tanesi doğada mevcut olup diğerleri yapay olarak elde edilmiştir. • Doğada bulunan 90 elementin 68 tanesi metal geri kalanı ise ametaldir. • 1814 yılında Berzelius, ilk element tanımlarını elementlerin Latince adlarının ilk veya ilk iki harfi ile tanımladı. • 1869 yılında Mendeleyev, o güne kadar bilinen elementleri benzer kimyasal özelliklerini temel alarak ve artan kütlelerine göre sıralayarak bugün kullanılan periyodik tablo yayınlanmıştır.2 PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ 3 PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ Periyodik cetvel elementlerin artan atom numaralarına göre dizilimini gösteren bir tablodur.Bu tabloda belli kimyasal özellikleri birbirine yakın olan elementler,belli gruplarda toplanmıştır. 1913 yılında Moseley tarafından ortaya atılan kanun ile atom numaraları ile yayılan X-ışını frekansları arasında bir doğru orantı olduğu gösterilmiştir.  Yatay sütun Periyot : 7 tane periyot vardır.  Düşey Sütun Grup : 8 tane A grubu ve 8 tanede B grubu vardır. “B” grubu elementlerine geçiş elementleri denir. 4 PERİYODİK CETVEL 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 3b 4b5b 6b 7b 8b 8b 8b 1b 2b 5 PERİYODİK CETVEL 6 SOY GAZLAR  Periyodik cetvelin 8A grubu elementleridir.  He , Ne , Ar , Kr , Xe , Rn bu grubun elementleridir.  Grupta He dışındaki tüm elementler kararlı elementlerdir. Değerlik elektronları 8 dir.  Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. Grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe erime ve kaynama noktaları yükselir. 7 8 SOY GAZLAR  Tümü tek atomlu renksiz gaz halindedir.  Yalnız Rd radyoaktif olup çekirdeği dayanaksızdır.  Doğada çok az bulunurlar.  İyonlaşma enerjileri, sıralarında, en yüksek olan elementlerdir. 9 ALKALİ METALLER Periyodik cetvelin 1A grubu elementleridir Li , Na , K , Rb , Cs , Fr bu grubun elementleridir. En yüksek temel enerji düzeylerinde bir elektron vardır. Bileşiklerinde ( +1 ) değerlik alırlar. Yumuşak, bıçakla kesilebilen, hafif metallerdir. Elektrik akımı ve ısıyı iyi iletirler. 10 11 ALKALİ METALLER Erime ve kaynama noktaları diğer metallerden düşüktür.Grupta yukarıdan aşağıya doğru erime ve kaynama noktaları düşer. Özkütleleri düşük olan elementlerdir. İyonlaşma enerjileri,sıralarında, en düşük olan elementlerdir. Tepkime verme yatkınlıkları çok fazladır. Doğada daha çok bileşikleri halinde bulunurlar. 12 ALKALİ METALLER  Alkali metaller,havanın oksijeni ile etkileşerek oksit oluştururlar. 2 M(k) +1/2 O2 ( g) M2O(k)  Halojenlerle birleşerek tuzları oluştururlar. 2 M(k) + X2 2 MX(k)  Su ile hızlı tepkimeye girerler ve hidrojen gazı (H2) oluştururlar. 2 M(k) + 2 H2O(s) 2 MOH (suda) + H2 (g) 13 TOPRAK ALKALİ METALLER  Periyodik cetveli 2A grubunda yer alan elementlere toprak alkali metaller adı verilir.  Be , Mg , Ca , Sr , Ba , Ra bu grubun elementleridir.  Bileşiklerinde +2 değerliklidirler.  Isı ve elektrik akımını iyi iletirler.  Alkali metallerden daha sert erime ve kaynama noktaları daha yüksektir.  İyonlaşma enerjileri alkali metallerden daha yüksektir. 14 15 TOPRAK ALKALİ METALLER  Özkütleleri de alkali metallerden daha büyüktür  Oksijenle birleşerek oksitleri oluştururlar. M (k) + ½ O2 (g)  MO(k)  Halojenlerle birleşerek tuzları oluştururlar. M (k) + Cl2 (g)  MCl2 (k)  Su ile tepkimeye girerek hidrojen gazı ( H2 ) oluştururlar. M (k) + 2 H2O (s)  M(OH)2 (suda) + H2 (g) 16 HALOJENLER ▓ Periyodik cetvelin 7A grubunda yer alan elementlerdir. ▓ F , Cl , Br , I , At bu grubun elementleridir. ▓ Bileşiklerinde -1 ile +7 arasında çeşitli değerlikler alabilirler.Ancak F bileşiklerinde sadece +1 değerlik alır. ▓ Erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya doğru azalır. ▓ Elektron alma istekleri en fazla olan elementlerdir. 17 18 HALOJENLER ▓ Tümü renklidir. ▓ Tümü zehir

Recently converted files (publicly available):