• Document: Epidemiologie van parasieten in Nederland
  • Size: 132.87 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 13:16:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ned Tijdschr Klin Chem 1999; 24: 11-17 Epidemiologie van parasieten in Nederland L.M. KORTBEEK1 en T.G. MANK2 In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de in aantal wormsoorten voor transmissie afhankelijk van Nederland endemisch voorkomende parasitosen. De gastheerwisseling: verschillende stadia in hun ont- volledigheid ten spijt hebben wij ons hierbij beperkt wikkeling komen voor in verschillende (tussen)gast- tot een min of meer uitvoerige bespreking van de heersoorten, waarbij de verschillende ontwikkelings- epidemiologie, de klinische relevantie, en de thera- stadia van de parasieten zich op verschillende peutische mogelijkheden van één of meerdere verte- plaatsen in of buiten de gastheer kunnen bevinden. genwoordigers van elk van de diverse groepen para- Bij de Helminthen kunnen deze ontwikkelingsstadia sieten, te weten de intestinale, de weefsel-, de ecto- en eieren, larven of (stukjes van) een volwassen worm de vrij levende parasieten. zijn. Bij infectie met Ascaris lumbricoides (spoel- worm) bijvoorbeeld, migreren de larven door het li- Trefwoorden: epidemiologie; Nederland; Giardia lam- chaam (met name de bloedsomloop en de longen). De blia; Cryptosporidium spp; Toxocara spp; Echino- volwassen Ascaris-wormen bevinden zich in het coccus spp; Pediculosis spp; scabies; Acanthamoeba darmkanaal waar, na bevruchting, de eieren worden spp geproduceerd welke via de feces in het externe milieu terecht komen. Parasitaire infecties worden door veel mensen niet di- Protozoa hebben meestal tenminste twee stadia: de rect met Nederland geassocieerd. Een aantal parasie- trofozoiet of vegetatief stadium, bijvoorbeeld de zich ten komt inderdaad niet (meer) voor in ons land; de actief verplaatsende amoebe in de darm, en het cyste- infectie wordt dan slechts als een importziekte ge- stadium: de ingekapselde overlevingsvorm in het zien. In dit artikel zullen wij ingaan op de in Neder- externe milieu. land endemisch voorkomende parasitaire infecties. Het klachtenpatroon van de geïnfecteerde gastheer De volledigheid ten spijt hebben wij ervoor gekozen kan behulpzaam zijn bij de differentiatie tussen de ons te beperken tot het beschrijven van parasitosen verschillende parasitaire infecties. Zo zal er bij intes- welke hetzij frequent voorkomen, hetzij recentelijk tinale worminfecties veelal sprake zijn van vage publieke aandacht hebben gekregen. buikklachten, buikpijn en/of krampen terwijl diarree De classificatie van de diverse parasieten is aller- slechts zelden wordt gezien. In het perifere bloed kan minst eenvoudig. De meest gebruikte indeling is in eosinofilie bestaan. In tegenstelling hiermee staan bij ectoparasieten en endoparasieten waarbij de endo- protozoaire darminfecties diarreeklachten juist op de parasieten weer worden ingedeeld in Helminthen voorgrond en is meestal geen sprake van een stijging (wormen) en Protozoa (eencelligen). Deze indeling van het aantal eosinofiele granulocyten in het bloed. geeft echter niet aan waar de parasiet zich bevindt in Tabel 1 geeft een overzicht van in Nederland endemi- het lichaam. Wij hebben daarom voor een andere sche parasieten en hun plaats van voorkomen in het indeling gekozen: darmparasieten, weefselparasieten, lichaam. vrijlevende parasieten en ectoparasieten. Onder ectoparasieten worden parasieten verstaan die Betreffende de epidemiologie van de diverse endemi- zich buiten op het lichaam bevinden. De zich in het sche parasitosen zijn relatief weinig gegevens be- lichaam bevindende darm- en weefselparasieten kend. Dit heeft de volgende redenen. (endoparasieten) worden ingedeeld in twee hoofd- - De meeste parasitaire infecties zijn niet aangifte- groepen: de Helminthen (wormen) en de Protozoa plichtig. Uitzonderingen hierop zijn schurft, mala- (eencelligen). ria, trichinellose en parasitaire voedselinfecties. De levenscycli van de diverse parasitaire species kun- Daarvan komen malaria en trichinellose alleen als nen variëren in complexiteit. Voor de meeste darm- importziekte voor. In de praktijk wordt slechts zel- protozoa is de levenscyclus simpel en verloopt den gedacht aan een parasitaire oorzaak bij voedsel- middels fecaal-orale transmissie. Anderzijds is een infecties. - Bij een aantal parasitaire infecties (als bij luizen of

Recently converted files (publicly available):