• Document: UWAGA STUDENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO WEWNĘTRZNYCH EGZAMINÓW KOŃCOWYCH (WEK i WEKS)!!!
  • Size: 163.52 KB
  • Uploaded: 2019-02-13 09:13:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ZAŁĄCZNIK NR 6 UWAGA STUDENCI PRZYSTĘPUJĄCY DO WEWNĘTRZNYCH EGZAMINÓW KOŃCOWYCH (WEK i WEKS)!!! Wewnętrzne Egzaminy Końcowe (WEK) składają się z dwóch testów: testu z języka ogólnego (WEK) oraz testu z języka specjalistycznego (WEKS). Oba egzaminy odbywają się po zakończeniu ostatniego semestru nauki języka, w podstawowej sesji egzaminacyjnej, tj. po 30 stycznia (semestr zimowy) – sesja ma miejsce w pierwszej połowie lutego i po 30 czerwca (semestr letni) – sesja ma miejsce w pierwszej połowie lipca. Aby zdobyć zaliczenie z Wewnętrznych Egzaminów Końcowych należy uzyskać minimum 60 % z każdego testu. Skala poszczególnych ocen jest następująca: 88% - 100% - 5,0 81% - 87% - 4,5 74% - 80% - 4,0 67% - 73% - 3,5 60% - 66% - 3,0 0% - 59% - 2,0 Studenci, którzy nie zaliczą egzaminów końcowych (WEK i WEKS) w podstawowej sesji egzaminacyjnej, mają obowiązek zaliczenia w/w egzaminów w sesjach poprawkowych w terminach wyznaczonych przez SJO (daty egzaminów są ogłaszane na stronie SJO: sjo.vizja.pl). SJO nie ustala dodatkowych, indywidualnych terminów zaliczeń poprawkowych. Poprawki WEK i WEKS odbywają się w formie testu pisemnego. Student ma prawo do dwóch poprawek za dany semestr. 1 ZAŁĄCZNIK NR 6 SESJA POPRAWKOWA DLA STUDENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH KOŃCZĄCYCH LEKTORAT W SEMESTRZE ZIMOWYM Sesja poprawkowa dla semestru zimowego ma miejsce w lutym. Rozliczenie semestru zimowego musi nastąpić do dnia 28 lutego danego roku akademickiego. W przypadku niezaliczenia WEKa i/lub WEKSa do 28 lutego, aby uniknąć powtarzania ostatniego roku akademickiego, Studenci mają prawo przystąpić do letniej sesji egzaminacyjnej Cambridge. Rejestracja na w/w sesję Cambridge zamykana jest 30 marca danego roku akademickiego. Sesja ta traktowana jest jako poprawkowa, a jej wyniki zostaną rozliczone we wrześniu. W przypadku nieuzyskania progu zaliczeniowego (70%) z egzaminów Cambridge, Studenci mają obowiązek stawienia się w terminach wyznaczonych przez SJO we wrześniowej sesji poprawkowej w celu napisania testu uzupełniającego punkty („Test Dobijający”). Studenci, którzy przystąpili do egzaminu Cambridge i nie uzyskali zaliczenia z języka specjalistycznego do 28 lutego, mają obowiązek stawienia się na ustny egzamin z języka specjalistycznego w terminach wyznaczonych przez SJO we wrześniowej sesji poprawkowej. SESJA POPRAWKOWA DLA STUDENTÓW STUDIÓW MAGISTERSKICH KOŃCZĄCYCH LEKTORAT W SEMESTRZE ZIMOWYM Sesja poprawkowa dla semestru zimowego ma miejsce w lutym. Rozliczenie semestru zimowego musi nastąpić do dnia 28 lutego danego roku akademickiego. STUDENCI KOŃCZĄCY STUDIA W DANYM ROKU AKADEMICKIM: W przypadku niezaliczenia WEKa i/lub WEKSa do 28 lutego, aby uniknąć powtarzania ostatniego roku akademickiego, Studenci mają prawo przystąpić do letniej sesji egzaminacyjnej Cambridge. Rejestracja na w/w sesję Cambridge zamykana jest 30 marca danego roku akademickiego. Sesja ta traktowana jest jako poprawkowa, a jej wyniki zostaną rozliczone we wrześniu. W przypadku nieuzyskania progu zaliczeniowego (70%) z egzaminów Cambridge, Studenci mają obowiązek stawienia się w terminach wyznaczonych przez SJO we wrześniowej sesji poprawkowej w celu napisania testu uzupełniającego punkty („Test Dobijający”). Studenci, którzy przystąpili do egzaminu Cambridge i nie uzyskali zaliczenia z języka specjalistycznego do 28 lutego, mają obowiązek 2 ZAŁĄCZNIK NR 6 stawienia się na ustny egzamin z języka specjalistycznego w terminach wyznaczonych przez SJO we wrześniowej sesji poprawkowej. STUDENCI NIEKOŃCZĄCY STUDIÓW W DANYM ROKU AKADEMICKIM: W przypadku niezaliczenia WEKa do 28 lutego, zaliczenie semestru nastąpi w sesji warunkowej, w kolejnym roku akademickim. Student ma prawo do wyboru jednej z dwóch form zaliczenia warunkowego: 1) testu pisemnego w sesji warunkowej. Studentowi przysługują tylko dwa terminy zaliczeń warunkowych danego roku akademickiego. Pierwszy termin ma miejsce w drugiej połowie października, a drugi – ostatni termin zaliczenia warunkowego danego roku akademickiego odbywa się w kwietniu. Niezaliczenie egzaminu warunkowego w kwietniu skutkuje powtarzaniem ostatniego roku studiów. 2) egzaminu

Recently converted files (publicly available):