• Document: Zmiany w normie ISO Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO Styczeń 2007 początek formalnego procesu przeglądu normy ISO Sformułowanie podstawowych
  • Size: 2.29 MB
  • Uploaded: 2019-05-16 20:31:44
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Zmiany w normie ISO 19011 Tomasz Kloze Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A. Jak powstawała nowa ISO 19011 • Styczeń 2007 – początek formalnego procesu przeglądu normy ISO 19011 • Sformułowanie podstawowych kwestii, które powinny być rozstrzygnięte przed uruchomieniem procedury nowelizacji normy 1 Zakres normy • Audity strony pierwszej • Audity strony drugiej - ? • Audity strony trzeciej - ? ? • Auditowanie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, . . . ? Założenia podstawowe • Norma ISO 19011 ma zawierać ogólne wytyczne do auditowania różnych systemów zarządzania (poza audytami finansowymi), w związku z czym w pracach uczestniczyć będą przedstawiciele innych grup roboczych. 2 ISO 19011:2011 – Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania Tekst drugiego wydania normy ISO 19011 został opracowany w podkomitecie ISO/TC 176/SC 3 Daty opublikowania • ISO 19011:2011 – opublikowana 15 listopada 2011 roku • PN-EN ISO 19011:2012 – wprowadzona metodą noty uznaniowej (w języku angielskim) – luty 2012 • PN-ISO/IEC 19011 – wersja polskojęzyczna – koniec listopada br. 3 Wprowadzenie Drugie wydanie normy ISO 19011 koncentruje się na auditach pierwszej i drugiej strony, ale zawarte w niej wytyczne mogą okazać się przydatne, jako uzupełnienie do wymagań zawartych w ISO/IEC 17021:2011, podczas auditów przeprowadzanych przez trzecią stronę. • Wprowadzono pojęcie ryzyka związanego z procesem auditowania systemu zarządzania. • Odniesiono się do ryzyka związanego z możliwością nie osiągnięcia celów auditu oraz z możliwością zakłócenia działań i procesów auditowanego. • Nie podano szczegółowych wytycznych dotyczących procesu zarządzania ryzykiem. 4 Terminy i definicje Nie nastąpiła znacząca zmiana w zakresie terminologii, ale wprowadzono szereg modyfikacji lub uzupełnień, które mogą okazać się pomocne we właściwym odczytaniu zawartych w normie wytycznych. Ustalenia z auditu - wyniki oceny zebranych dowodów z auditu w stosunku do kryteriów auditu. Rozbudowano uwagi do powyższej definicji, które sprowadzają się do stwierdzenia, że ustalenia z auditu mogą wskazywać na zgodność, niezgodność, możliwość doskonalenia lub rejestracji dobrych praktyk. 5 Auditor – osoba, która przeprowadza audit. Usunięto – mająca wykazane cechy osobowości i kompetencje do przeprowadzenia auditu Kompetencje – zdolność wykorzystania wiedzy i umiejętności do osiągania zamierzonych wyników. UWAGA Umiejętności obejmują stosowanie odpowiednich postaw i zachowań w trakcie procesu auditowania Ryzyko – wpływ niepewności na cele. (patrz ISO Guide 73:2009) Zgodność – spełnienie wymagań. Niezgodność – niespełnienie wymagań. 6 Zasady auditowania Dzięki przestrzeganiu tych zasad audit jest wiarygodnym i efektywnym narzędziem dostarczającym informacji służących do doskonalenia funkcjonowania organizacji. Przestrzeganie zasad jest niezbędne do zapewnienia, że wnioski z auditu są właściwe i wystarczające oraz że auditorzy pracujący niezależnie sformułują w podobnych sytuacjach podobne wnioski. Zmodyfikowano sposób sformułowania dotychczasowych pięciu zasad dotyczących auditowania, a także wprowadzono istotne uzupełnienie w postaci dodatkowej, szóstej zasady. 7 Prawość i uczciwość - podstawa profesjonalizmu Auditorzy i zarządzający programem auditów powinni: • wykonywać swoją pracę uczciwie, rzetelnie i w sposób odpowiedzialny; • działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i wykazać kompetencje w zakresie swych zadań; • zachować bezstronność; • być wyczuleni na wszelkie wpływy mogące mieć wpływ na wyniki przeprowadzanej oceny. Rzetelna prezentacja - obowiązek przedstawiania spraw dokładnie i zgodnie z prawdą. Ustalenia i wnioski z auditu oraz raporty z auditu powinny przedstawiać działania auditowe dokładnie i zgodnie z prawdą. Znaczące przeszkody napotkane podczas auditu oraz nierozstrzygnięte lub rozbieżne opinie pomiędzy auditorami a auditowanym powinny być odzwierciedlone w raporcie wiernie, dokładnie, terminowo i w sposób kompletny. 8 Należyta staranno

Recently converted files (publicly available):