• Document: Yvonne Whittal - Aşkın Sesi
  • Size: 3.01 MB
  • Uploaded: 2019-02-12 16:20:48
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Yvonne Whittal - Aşkın Sesi www.CepSitesi.Net et N si. te Si ep .C w w w w w w .C ep Si te si. N et w w w .C ep Si te si. N et B İ R İ N C İ B Ö L Ü M Jessica Neal, geniş m asasının başında o tu ran ve in an m az b ak ışlarla kendisini süzen babası­ et n a baktı. Genç kız biraz sinirli görünm esine karşın, gözlerinde k a ra rlı b ir ifade vardı. Louis- N ville’de, Dr. O ’B rien’m yardım cılığını yapm ak si. üzere b aşv u rm u ş ve b ir yıllık b ir sözleşme im ­ zalam ıştı. Em ekli b ir d oktor olan b ab a sın ın bu te h ab e ri çok* zor kabulleneceği belli oluyordu. J o n a th a n Neal, «Hani çocuk doktorluğu yap­ Si m ay a k a r a r verm iştin?» diye sordu. «O sen in k ararın d ı, baba, benim değil.» ep A slında Jessica’nm , babasını suçlayıcı b ir ta ­ v ırd a k o nuşm aya hiç niyeti yoktu. Çünkü-, ken­ .C disinden d ö rt yaş büyük ağabeyi G regory m ü­ hendis olm aya k a r a r verdiği zam an, babasının w nasıl h ay al k ırık lığ ın a u ğradığını çok y akm uan biliyordu. F ak at Jessica b ab a m esleğini seçti­ w ğini söyleyince, Jb n a th a n N eal’in yüzü m u tlu ­ lu k la aydınlanm ıştı. w Jessica, şu a n d a b ab asıp a bakarken, dü şü n ­ m eden k o n u ştu ğ u n a pişm an olm uştu. Jo n a th a n N eal y örgun b ir tav ırla elini k ald ırarak , gri tel­ li saçların ın a ra sın d a d o la ş tırd ^ ^ ö z le rin in de­ rinliklerinde, gizleyemediği, b ir etÜdise okunu­ yordu. «Seni çok m u b ask ı altın d a tuttum , S^ssica?» Genç kız b iraz önceki «düşüncesizliğini m m ir .5 etmek amacıyla, sözlerini dikkatle seçerek, son derece yumuşak bir sesle, «Senin yardımların ve rehberliğin, benim için her zaman çok de­ ğerlidir, baba,» dedi. «Ama artık kendi yoluna gitme zamanın gel­ di, öyle mi?» «Kendi yolumu, kendim çizmeliyim, baba.» «Allah kahretsin! Jessica, senin gibi zeki bir insan, Louisville denen ücra yerde kurur!» et «Louisville’de kuruyup kalacağımı hiç sanmı­ N yorum, baba. Her tür hastalığı tedavi etmeye çalışacağım ve kendimi gerçek bir doktor gibi si. hissedeceğim.» «Fakat aynı şeyi buradaki hastanede de yapa­ te bilirsin.» Jessica’nın gür kirpikleri arasından öfke şim­ Si şeklerinin çaktığı görülüyordu. «Hayır! Son iki yıldır, büyük doktorlarımızın önemsemediği ep hastalıklara bakmaktan başka bir şey yapma­ dım!» .C «Haksızlık ediyorsun!» «Tamamıyla gerçek ama. Herkes, kendini kanıtlayıp, üstün olma çabası içinde ve gerçek w doktorluğun da ne olduğunu unutmuş dürüm ­ w dalar.» «Louisville’de, bunların değişik mi olacağını w sanıyorsun?» «Evet.» Uzun bir sessizilk oldu. Jonathan Neal tek­ rar koltuğuna- oturdu ve dirseklerini masaya dayadı. «Ne kadar hayal kırıklığına uğradığımı söy­ lememe' gerek yok tabii.» Jessica başını salladı. «Annemin de bu ha- 6 beri dehşetle karşılayacağından eminim.» «Ona benim söylememi ister misin?» Jessica ‘hayır’ anlamında başmı salladı ve gidip babasının yanağına bir öpücük kondur­ du. «Akşam, yemekten sonra ben söylerim.» Birkaç dakika sonra, Jessica odasında yalnız kaldığında, üzerindeki yükün.büyük ölçüde ha­ fiflediğini fark etti. Şimdi sadece annesi kal­ mıştı. Fakat Amelia Neal’i ikna etmenin çok et kolay olmayacağını biliyordu. Akşam yemeğinden sonra, babası çalışma N odasına çekilip, ana-kızı yalnız bıraktı. Amelia Neal, kızının anlattıklarını, sözünü kesmeden si. ve sükûnetle dinledi. Jessica sözünü bitirdikten sonra, «Baban bi­ te liyor mu?» diye sordu. Jessica sessizce başını salladı. Annesinin yüzünde, endişe ve keder Si ifadesi okunuyordu. Genç kız, daha sonra oda­ sına çıktığında, hâlâ, annesinin bu konuda ne­ ep ler düşündüğünü bilemiyordu. Zaman çabucak geçmiş ve Jessica’nm ayrıl­ .C ma günü gelip çatmıştı. O gece, her üçü de

Recently converted files (publicly available):