• Document: UZALEŻNIENIE OD AMFETAMINY: CHARAKTERYSTYKA NEUROBIOLOGICZNO-KLlNICZNA
  • Size: 1.03 MB
  • Uploaded: 2019-07-21 08:47:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Alkoholizm i Narkomania, Tom 14, Nr l, 55. 93-119 UZALEŻNIENIE OD AMFETAMINY: CHARAKTERYSTYKA NEUROBIOLOGICZNO-KLlNICZNA Roman Stefański Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie AMPHETAMINE DEPENDENCE: NEUROBlOLOGICAL AND CLlNICAL CHARACTIt- RISTICS ABSTRACT - Amphetamine and metamphetamine are synthetic drugs thut belong to u group of compounds known as psychomotor stilllulants. In humans, nmphetamine causes increased arousal, reduced fatigue, and reelings of exhilaration. Sleep is delayed, and performance of sim- pIc, repclitive tasks is improved. Amphetmnine has severe abuse potential in humans. Same in- dividuals develop a binge pattem of use, during which the drug dose may be increased many [al d due to lhe devclopment ar tolerance. This pattem mayaiso lead to the dcvelopment ar fi psychotic stale that close\y resembles paranoid schizophrenia. The reinforcing and psychomotor stimulant clTeets of amphetaminc have been attributcd to activation of dopaminergic transmis- sion, particularly in the nuc1eus accumbens. A substantial body of literature has established am- phetamine-like stimulants as patent, indirect agonists at dopaminergic synapses, and this agonist activity arises from the combincd ability of these drugs to release dopamine not only from pre- synaptic nerve terminaIs but also at the level of lhe celi body; to block dopamine uptake and, al high doses, to inhibit dopamine degradation by monoamine oxidase. Physiologically, ampheta- minc acts as a typical sympathomimetic agent, causing elevated blood pressure, hart rate, respi- ration ratc, and cnergy metabolism. Despite these and other "side effects", amphetamine is used lherapcutically in the treatment of narcolcpsy and attcntion deficit/hyperactivity disorder. Sinee the rcinf'orcement value of amphctamines is apparently re1atcd to thcir ability to modify dopami- ne function in the ventral tegmental area - nuc1eus accUlnbens pathway, variolls researehers have theorized lhat dopamine may play a central role in the integration ar sensory, motivational, and motor fllnetions. Key words: amphetamine abuse, reinforecment, neuroadaptations, animaJ models, dopaminc. WSTĘP Środki psychostymulujące (psychostymulanty) wywołujące silne pobudzenie psy- chomotoryczne należą do naj silniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę oraz amfetaminę i jej pochodne. Wywołują one aktywację sensoromotoryczną manifestują­ cą się wzmożoną pobudliwością i czujnością, gotowością do działania oraz ogólnym pobudzeniem behawioralnym. 93 Roman Stefański Amfetamina wykazuje strukturalnie pewne podobieństwo do naturalnie występują­ cych związków roślinnych, wśród których na plan pierwszy wysuwa się katinon (ca- thinone) będący aktywnym składnikiem Catha edulis, wiecznie zielonego krzewu rosnącego we wschodniej Afryce i na Półwyspie Arabskim. W 1992 roku żołnierze amerykańscy przebywający w Somalii z misją pomocy humanitarnej "odkryli" psy- chostumulujące i psychoenergizujące efekty żucia liści Cm/w edulis, co wkrótce zo- stalo docenione przez innych w różnych częściach świata jako skuteczna alternatywa zażywania amfetaminy czy metamfetaminy. Innym amfetaminopodobnym związkiem odkrytym przez Chińczyków ponad 5000 lat temu w Ephedra vulgaris jest efedryna, która na początku lat 20. naszego stulecia znalazła zastosowanie jako lek rozszerzają­ cy oskrzela. Ponieważ zużycie efedryny ciągle rosło, rozpoczęto intensywne poszuki- wania jej syntetycznego analogu. Taką substancją okazała się amfetamina zsyntetyzo- wana po raz pierwszy w 1887 przez Edeleano, a wprowadzona w 1932 roku na rynek farmaceutyczny przez firmę Smith, Kline & French pod nazwą Benzedrine. Inhalator z benzedryną zawierał 250 mg prawo- i lewoskrętnego siarczanu amfetaminy i był stosowany jako lek zmniejszający przekrwienie blony śluzowej nosa i oskrzeli w nie- żytach górnych dróg oddechowych. Niektórzy pacjenci z bardziej nasilonymi obja- wami choroby, zażywając większe dawki benzedryny, obserwowali wyraźne popra- wienie nastroju, zniknięcie objawów zmęczenia, czasami pojawialy się li nich omamy wzrokowe i słuchowe (39). W 1935 roku wprowadzono amfetaminę w postaci tabletek jako skuteczny środek w leczeniu narkolepsji. Spożycie amfetaminy ze wskazań in- nych niż leczniczych wzrastało systematycznie z roku na rok. Jej psychostymulujące działanie zostało wykorzystane przez personel militarny w czasie II woj

Recently converted files (publicly available):