• Document: Ocena wieku kostnego na podstawie telerentg
  • Size: 398.33 KB
  • Uploaded: 2019-01-11 20:58:28
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TEMAT MIESIĄCA Ortodoncja Magdalena Durka Evaluation of Bone Age on the Ocena wieku kostnego Basis of Lateral Telerentgenogram – Review of the Literature Praca recenzowana na podstawie telerentg Z Katedry i Zak³adu Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Przegl¹d piœmiennictwa* Syryñska Streszczenie Standardow¹ metod¹ stosowan¹ obecnie do okreœlenia wieku kostnego jest ocena Wspó³czesna stomatologia opiera siê na nowoczesnych technologiach ró¿nych miejsc kostnienia na podstawie i metodach diagnostycznych. Jedn¹ z nich jest rentgenodiagnostyka. zdjêæ radiologicznych rêki i nadgarstka. Mimo ¿e postêp technologiczny czyni aparaturê rentgenowsk¹ dosko- Od roku 1972 roku wiadomo jednak, ¿e nalsz¹ i bardziej niezawodn¹, to na przestrzeni dziesiêcioleci jedno po- na podstawie obserwacji zmian zostaje bez zmian: Ÿród³em powstania obrazu jest niezmiennie wi¹zka morfologicznych krêgów szyjnych równie¿ promieniowania jonizuj¹cego X. mo¿na okreœliæ wiek kostny, bez wykonywania dodatkowych zdjêæ radiologicznych. Okreœlenie skoku wzrostu Skutki biologicznego oddzia³ywania cechach morfologicznych krêgów szyj- jest pomocne przy wyborze metody promieniowania jonizuj¹cego s¹ po- nych w ró¿nych stadiach rozwojowych, leczenia. Celem pracy jest zapoznanie wszechnie znane, a ochrona radiolo- które s¹ wspó³zale¿ne z tempem wzro- z okreœlaniem wieku kostnego giczna jest prowadzona we wszystkich stu struktur twarzowych. Stadia doj- z wykorzystaniem krêgów szyjnych, krajach œwiata (1). Sta³o siê to powo- rza³oœci szkieletowej ustalono na pod- umieszczonych na stosowanych zwykle dem powstania oceny wieku szkieleto- stawie obserwacji rozwoju wklês³oœci w w ortodoncji telerentgenogramach wego na podstawie krêgów szyjnych, dolnej krawêdzi trzonów krêgów szyj- bocznych. które s¹ zawsze ujête na telerentgeno- nych oraz zmiany ich kszta³tu: od tra- gramach bocznych. pezowego, zwê¿aj¹cego siê od ty³u do Summary The standard method that is at present Cechy dojrzewania p³ciowego, wiek przodu, przez prostok¹tny, przy czym employed to determine bone age consists chronologiczny, rozwój uzêbienia, wymiar poziomy prostok¹ta jest wiêk- in evaluating various sites of ossification wzrost oraz rozwój szkieletowy s¹ jed- szy, kwadratowy i ponownie prostok¹t- on the basis of radiographs of the hand nymi z cech u¿ywanych w identyfikacji ny, ale o wiêkszym wymiarze piono- and wrist. Since 1972, however, it has stadiów wzrostu. Nadzwyczaj wa¿ne wym. Lamparski wywnioskowa³ wiêc, ¿e been known that it is also possible to jest okreœlenie wieku kostnego podczas jeœli telerentgenogram jest dostatecznie determine bone age on the basis of okresu przedm³odzieñczego i m³o- czytelny i przydatny do oceny wieku observation of morphological changes in dzieñczego, gdy¿ ma on wp³yw na wy- kostnego, to ortodonci nie musz¹ zlecaæ cervical vertebrae without the need of bór metody leczenia (2). wykonywania dodatkowych zdjêæ i nara- additional radiographs. The description of Standardow¹, bardzo obiektywn¹ ¿aæ przez to pacjenta na zwiêkszon¹ growth surges is helpful in the choice of metod¹ stosowan¹ obecnie do oceny dawkê promieniowania (3). treatment method. The aim of the study is to get acquainted with the determination wieku kostnego jest okreœlenie ró¿nych Autor ten ocenia³ zdjêcia boczne of bone age using cervical vertebrae that miejsc kostnienia na zdjêciach radiolo- czaszki osób rasy kaukaskiej (69 mê- are visible in lateral telerentgenograms gicznych rêki i nadgarstka. W roku skich i 72 ¿eñskie), aby ustaliæ kryte- that are routinely used in orthodontics. 1972 Lamparski stwierdzi³, ¿e równie¿ ria dojrza³oœci przydatne do okreœlania na podstawie krêgów szyjnych mo¿na wieku szkieletowego. Obserwowa³ Has³a indeksowe: krêgi szyjne, oceniæ wiek szkieletowy. Udowodni³, ¿e rozwój morfologiczny krêgów szyj- dojrza³oœæ szkieletowa, wiek kostny

Recently converted files (publicly available):