• Document: 1000 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SŁÓW W JĘZYKU WŁOSKIM
  • Size: 90.61 KB
  • Uploaded: 2018-12-08 22:23:29
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

1000 NAJCZĘŚCIEJ UŻYWANYCH SŁÓW W JĘZYKU WŁOSKIM 1 Nome Nazwisko, nazwa 2 Molto Bardzo, dużo, wiele do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby 3 A (tu) 4 Attraverso przez 5 E I 6 Solo, gia’ tylko, właśnie 7 Un stawiamy przed spółgłoską (a,o,e,i,u) 8 La forma, creare forma, tworzyć 9 In w 10 La fraza zdanie 11 E’ jest (3 os licz. Poj.) 12 Perfetto świetnie 13 Questo to 14 Pensare myśleć, uważać 15 Tu ty 16 Parlare, dire mówić, powiedzieć 17 Che że, ten ,tamten , to …., który 18 Aiutare pomoc, pomagać 19 Lui on 20 Basso niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony 21 Ero, era byłem, był/a 22 La fila linia, lina, kolejka, rząd 23 Per dla, do , po 24 Differirsi różnic się 25 Su na Girare skręcić 26 la curva zakręt, obrót 27 Sono / sei jestem,są / jesteś (ty) 28 Causa przyczyna, powód, pot: ponieważ 29 Con z 30 Tanto bardzo 31 Quando kiedy, gdy, ponieważ, (tak) jak, 32 Significare znaczyć 33 Io ja 34 Precedente, primo przed 35 Suo jego 36 Muovere ruszać, ruch 37 Loro Oni,ich 38 Destra prawy, poprawny, dobry 39 Essere być 40 Ragazzo chłopiec 41 A przy, w , o , na 42 Vecchio stary 43 Uno jeden 44 Anche Także 45 Avere Mieć 46 Lo stesso ten sam, taki sam 47 Questo / questa Ten / ta 48 Dire Powiedzieć 49 Da od, z 50 Fa Robił/a 51 O albo, lub Completto komplet 52 squadra grupa 53 Aveva / avevamo miał/a / mieliśmy 54 Tre trzy 55 Attraverso przez 56 Volere chcieć 57 Caldo gorący 58 Aria Powietrze 59 Parola Słowo 60 Allora cóż, dobrze, więc 61 Ma ale 62 Anche także 63 Cosa co 64 Giocare grać 65 Poco kilka, niektóre, mało 66 Piccolo małe 67 Noi my 68 Il fine/finire koniec, kończyć 69 Riuscire umieć, potrafić 70 Mettere położyć 71 Fuori na zewnątrz 72 La casa dom 73 L’altro inne 74 Leggere czytać 75 Erano / eri byli / byłeś 76 La mano dłoń 77 Tutto wszystko 78 Il porto Port 79 La, li’ tam 80 Enorme olbrzymi 81 Quando kiedy, gdy 82 Formula magica zaklęcie 83 Su na 84 Aggiungere dodać 85 Usare używać,użycie 86 Anche, pure uguale nawet, równy 87 Tuo twój 88 La terra ziemia 89 Come jak 90 Qui/ Qua tutaj 91 Ha detto / diceva powiedział 92 Dovere musieć 93 Parolaccia przekleństwo 94 Grande duży 95 Ogni każdy 96 Alto wysoki, wysoko 97 Lei Ona, Pani, Pan 98 Tale, cosi’ taki 99 Cui który 100 Seguire stosować się do, iść za, śledzić 101 Fare robić 102 Funzionare działać, ustawa 103 Landare lądować 104 Perche dlaczego, dlatego 105 Il tempo Czas, pogoda 106 Chiedere pytać 107 Se jeśli 108 L’uomo mężczyzna, człowiek 109 Sara’ będzie 110 Il cambio/cambiare zmiana, zmieniać 111 Il modo sposób, droga, nastrój 112 E andato(a)/ sono andati(e) poszedł (poszła), poszli 113 Circa/ verso o , okolo 114 Luce światło, zapalać, jasny, lekki 115 Dire lettera per lettera literować 116 Tipo rodzaj 117 Dopo potem, wtedy 118 Troppo zbyt 119 Covere

Recently converted files (publicly available):