• Document: Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV)
  • Size: 13.57 MB
  • Uploaded: 2019-02-13 06:35:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Ogólna umowa o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV) Spis treści Preambuła Rozdział I : Przedmiot, zakres stosowania, wypowiedzenie, zmiany Umowy, wykluczenie strony Umowy Art. 1 : Przedmiot Art. 2 : Zakres stosowania Art. 3 : Wypowiedzenie Art. 4 : Zmiany Umowy Art. 5 : Wykluczenie strony Umowy Art. 6 : pozostaje wolny Rozdział II: Obowiązki i prawa posiadacza Art. 7 : Techniczne dopuszczenie i utrzymanie wagonów Art. 8 : Napisy na wagonach. Identyfikacja wagonów Art. 9 : Prawo dostępu posiadacza Rozdział III : Obowiązki i prawa KPP Art. 10 : Przyjęcie wagonów Art. 11 : Odmowa przyjęcia wagonów Art. 12 : Postępowanie z wagonami Art. 13 : Termin przewozu wagonów i odpowiedzialność Art. 14 : Dyspozycja wagonów próżnych Art. 15 : Informacje dla posiadacza Art. 16 : Przekazanie wagonów osobie trzeciej Art. 17 : Przyjęcie wagonów osoby trzeciej Rozdział IV : Stwierdzenie i postępowanie z wagonami uszkodzonymi pod pieczą KPP Art. 18 : Stwierdzenie uszkodzenia Art. 19 : Postępowanie w przypadku uszkodzenia Art. 20 : Postępowanie z wagonami zaginionymi i zaginionymi luźnymi częściami Art. 21 : Postępowanie z wózkami Rozdział V : Odpowiedzialność w przypadku zaginięcia lub uszkodzenia wagonu Art. 22 : Odpowiedzialność KPP użytkującego Art. 23 : Wysokość odszkodowania Art. 24 : Odpowiedzialność poprzedniego użytkownika Art. 25 : Obowiązek minimalizacji szkód Art. 26 : Regulacja szkód Rozdział VI : Odpowiedzialność przy szkodach spowodowanych przez wagon Art. 27 : Zasada odpowiedzialności Rozdział VII : Odpowiedzialność pracowników i innych osób Art. 28 : Zasada odpowiedzialności Rozdział VIII : Pozostałe postanowienia Art. 29 : Wytyczne ładowania Art. 30 : Rozliczenia i płatności Art. 31 : Obowiązek pokrycia szkody Art. 32 : Właściwość sądu Art. 33 : Przedawnienie Art. 34 : Języki Art. 35 : Wejście w życie Załączniki Załącznik 1 : Wykaz uczestniczących posiadaczy wagonów i KPP Załącznik 2 : Definicje Załącznik 3 : List wagonowy Załącznik 4 : Protokół uszkodzenia wagonu (TA) Załącznik 5 : Bieżąca (aktualna) wartość wagonu: metoda obliczeniowa Załącznik 6 : Odszkodowania z tytułu utraty korzyści Załącznik 7 : Części zamienne Załącznik 8 : Regulamin stosowania i zmian AVV Załącznik 9 : Warunki rewizji technicznej dla przejścia (wydawany oddzielnie) Załącznik 10: Utrzymanie korygujące i prewencyjne Załącznik 11: Napisy i znaki na wagonach (wydawany oddzielnie) Załącznik 12: Katalog uszkodzeń wagonów towarowych Preambuła Użytkowanie wagonów towarowych jako środka transportowego przez Kolejowe Przedsiębiorstwa Przewozowe (KPP)*, wymaga ustanowienia umownych warunków użytkowania, które ustalają prawa i obowiązki stron umowy. Celem zwiększenia efektywności i konkurencyjności towarowego transportu kolejowego, wymienieni w Załączniku 1 posiadacze* i KPP uzgadniają stosowanie postanowień niniejszej Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV). ____________________________ • W niniejszym tekście znak „*” wskazuje na Załącznik 2 „Definicje” ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT, ZAKRES STOSOWANIA, WYPOWIEDZENIE, ZMIANY UMOWY, WYKLUCZENIE STRONY Artykuł 1 : Przedmiot umowy 1.1. Niniejsza Umowa wraz z załącznikami reguluje warunki oddania wagonów towarowych w użytkowanie przez KPP, jako środka transportu w krajowej i międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej zgodnie z obszarem stosowania obowiązującego COTIF. Warunki handlowe użytkowania wagonów nie są przedmiotem niniejszej Umowy. 1.2 Postanowienia niniejszej Umowy obowiązują w stosunkach pomiędzy posiadaczami* wagonów a KPP* jako użytkownikami wagonów. 1.3 Użytkowanie obejmuje przebieg ładowny i próżny, jak również przypadki, kiedy wagon znajduje się pod pieczą jednego z KPP stron umowy. 1.4 Użycie i nadzór trwa od chwili przyjęcia wagonów przez KPP do chwili przekazaniu wagonów posiadaczowi lub innemu uprawnionemu, na przykład innemu KPP, będącemu stroną umowy, odbiorcy przedmiotowego ładunku, bądź upoważnionemu do odebrania wagonu właścicielowi bocznicy. Artykuł 2 : Zakres stosowania 2.1 W kolejowej komunikacji międzynarodowej umowa ma pierwszeństwo przed Ujednoliconymi Przepisami Prawnymi CUV (Zał. D do COTIF 1999), a w komunikacji krajowej przed mającymi ewentualnie zastosowanie przepisami krajowymi, o ile jest to w danym przypadku dozwolone. 2.2 Przystąpienie staje się skuteczne z pierwszym dniem kolejnego kwartału, jeżeli deklaracja przystąpienia wpłynęła do Biura AVV co najmniej 1 miesiąc wcześniej. 2.3 Postanowienia niniejszej wielostronnej Umowy obowiązują strony, o ile nie zawarły one innych umów

Recently converted files (publicly available):