• Document: Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2014 roku
  • Size: 799 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 00:50:36
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

RAPORT O STANIE TECHNICZNYM SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA KONIEC 2014 ROKU Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2014 roku Opracowanie: mgr inż. Maciej Radzikowski mgr inż. Grzegorz Foryś Współpraca, weryfikacja: mgr inż. Ewa Ochędzan mgr inż. Elżbieta Brenda mgr inż. Marek Kędzierski WARSZAWA Marzec 2015 1 RAPORT O STANIE TECHNICZNYM SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA KONIEC 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie ____________________________________________ 3 2. Stan techniczny sieci dróg krajowych na koniec 2014 roku __________________________________________________ 6 2.1. Ogólny stan techniczny nawierzchni dróg krajowych w zarządzie GDDKiA_____________________________________ 6 2.2. Ogólny stan techniczny nawierzchni odcinków dróg krajowych w zarządzie koncesjonariuszy autostrad __________ 12 2.3. Ogólny stan techniczny nawierzchni odcinków dróg krajowych w zarządzie GDDKiA oraz koncesjonariuszy autostrad ____________________________________________ 13 2.4. Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych w zarządzie GDDKiA w poszczególnych województwach/Oddziałach ________ 13 2.5. Ogólny stan techniczny poboczy i elementów odwodnienia dróg krajowych w zarządzie GDDKiA ______________________ 17 3. Zmiany stanu technicznego sieci dróg krajowych w ostatnich latach________________________________________ 19 3.1. Zmiany stanu parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni __________________________________________ 19 3.2. Potrzeby natychmiastowe w zakresie poszczególnych rodzajów zabiegów nawierzchni __________________________ 22 3.3. Zmiany stanu technicznego poboczy i elementów systemu odwodnienia dróg _____________________________________ 23 4. Potrzeby finansowe wynikające ze stanu technicznego sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA _____________________________________________ 24 4.1. Potrzeby w zakresie remontów nawierzchni _________________ 24 4.2. Potrzeby w zakresie remontów poboczy i elementów odwodnienia dróg _____________________________________ 25 5. Działania GDDKiA ________________________________________ 26 6. Podsumowanie ___________________________________________ 27 2 RAPORT O STANIE TECHNICZNYM SIECI DRÓG KRAJOWYCH NA KONIEC 2014 ROKU 1. Wprowadzenie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad /GDDKiA/ na początku każdego roku publikuje raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych. Zamieszczone w raporcie informacje dotyczą sieci dróg krajowych zarządzanych przez 1 GDDKiA, o długości 17 533,1 km a 20 656 km w rozwinięciu na jedną jezdnię . Część tej sieci, tj. odcinki autostrad A1, A2 i A4 o łącznej długości 467,5 km, a 934,9 km w rozwinięciu na jedną jezdnię, zarządzana jest przez koncesjonariuszy. Raport nie obejmuje odcinków dróg krajowych, którymi nie zarządza GDDKiA, czyli odcinków dróg przebiegających przez miasta na prawach powiatu, z wyłączeniem dróg klasy A i S. Raport został opracowany na podstawie wyników pomiarów cech techniczno- eksploatacyjnych nawierzchni oraz informacji dodatkowych zgromadzonych w Oddziałach GDDKiA dotyczących m.in. średnich cen zabiegów naprawczych. W ramach corocznie wykonywanych przez GDDKiA badań stanów nawierzchni, gromadzone są dane o następujących parametrach techniczno – eksploatacyjnych nawierzchni (zwanych dalej parametrami): spękaniach (pozwalających uzyskać wstępne informacje dotyczące nośności), równości podłużnej, głębokości kolein (równości poprzecznej), stanie powierzchni, właściwościach przeciwpoślizgowych, ugięciach nawierzchni (są to dane uzupełniające; pomiary wykonywane są w zakresie niezbędnym do określenia technologii robót). Każdy z tych parametrów kwalifikowany jest według czterostopniowej skali: A – stan dobry, B – stan zadowalający, C – stan niezadowalający, D – stan zły. Po kwalifikacji parametrów, następuje kwalifikacja odcinków nawierzchni do jednej z czterech klas: Klasa A – odcinek o nawierzchni w stanie dobrym Klasa B – odcinek o nawierzchni stanie zadowalającym, Klasa C – odcinek o nawierzchni w stanie niezadowalającym, Klasa D – odcinek o nawierzchni w stanie złym. 1 Długość poddana ocenie.

Recently converted files (publicly available):