• Document: PIEC CEGLANO-KAFLOWY WE WSPÓŁCZESNYM DOMU ... JAROSŁAW SZEWCZYK OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
  • Size: 21.43 MB
  • Uploaded: 2019-06-13 09:02:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

.. JAROSŁAW S ZEWCZYK P IEC CEGLANO - KAFLOWY WE WSPÓŁCZESNYM DOMU . . NA TLE PODLASKIEJ TRADYCJI KSZTAŁTOWANIA WNETRZ ˛ DOMÓW I Z UWZGLEDNIENIEM ˛ IDEI MNEMOHABITATU . . . . O FICYNA W YDAWNICZA P OLITECHNIKI B IAŁOSTOCKIEJ ROZPRAWY NAUKOWE N R 231 B IAŁYSTOK 2012 B IBLIOTEKA A RCHITEKTURY I U RBANISTYKI Recenzenci: dr hab. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak dr hab. arch. Radosław Barek Redaktor naukowy: dr hab. arch. Grażyna Dabrowska-Milewska, ˛ prof. PB Redaktor opracowania: Elżbieta Alicka Projekt okładki, skład i łamanie: Jarosław Szewczyk © Copyright by Politechnika Białostocka, Białystok 2012 ISSN 0867-096X Publikacja nie może być w jakikolwiek sposób powielana i rozpowszechniana bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. . Publikacj˛e opracowano w ramach projektu badawczego (grantu) Piec w tradycyjnym budownictwie ludowym i współczesnej architekturze Podlasia, finansowanego ze środków na nauk˛e w latach 2009-2012. Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Nakład: 300 egz. . Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej ul. Wiejska 45C, 15-351 Białystok tel.: 85 746 91 37, fax: 85 746 90 12 e-mail: oficyna.wydawnicza@pb.edu.pl www.pb.edu.pl Spis treści Wst˛ep 5 Rozdział 1. Metafizyka habitatu 9 1.1. Archetypowa estetyka mieszkania 10 1.2. Piec a kultura zamieszkiwania 13 1.3. Eklektyzm i postmodernizm 16 1.4. Dom czy mnemohabitat? 20 1.5. Dyskurs o tworzywie 26 1.6. Piec – metafizyczny symbol i przejaw narodowej kultury 30 1.7. Ognisko domowe jako probierz kondycji moralnej 33 1.8. Cel i metoda 34 Rozdział 2. Piece ceglane i kaflowe propagowane w literaturze technicznej 37 2.1. Klasyfikacje 39 2.2. Piece typu „ruskiego” (wielofunkcyjne z paleniskami piekarskimi) 41 2.3. Piece ogrzewczo-kuchenne zwarte 55 2.4. Piece ogrzewczo-kuchenne dwudzielne 62 2.5. Piece ogrzewcze (fizyczki, grubki) 71 2.6. Piece ogrzewcze dwukondygnacyjne 71 2.7. Piece Kuzniecowa 77 2.8. Piece Karelina 79 2.9. Piece gliniane i kaflowe 80 2.10. Polskie dziedzictwo technologiczne w zakresie techniki piecowej 81 2.11. Kominki i piece w XXI wieku 90 Rozdział 3. Piece podlaskie 95 3.1. Dyskusje o tradycyjnych piecach podlaskich w wiejskich domach 95 3.2. Tradycyjne piece ceglane 101 3.3. Piece kaflowe o rozplanowaniu promienistym, z kominami kolumnowymi 110 3.4. Tradycyjne piece kaflowe z kominami kolumnowymi, rozplanowane osiowo 118 3.5. Tradycyjne systemy piecowe z lekkimi kominami (wschodniopodlaskie) 123 3.6. Piece ceglano-kaflowe w nowoczesnych podlaskich domach 127 Rozdział 4. Refleksje, uwagi i wnioski 129 4.1. Piece ceglane czy kaflowe? 129 4.2. Piece wielozwrotne, komorowe czy kombinowane? 132 4.3. Piece niewielkie czy ogromne? 133 3 4 SPIS TREŚCI 4.4. Piece jedno- czy wielofunkcyjne? 135 4.5. Piece ozdobne czy praktyczne? 136 4.6. Próba oceny piecowego dziedzictwa Podlasia 138 4.7. Podsumowanie grantu badawczego 142 4.8. Wnioski końcowe 144 Streszczenie 145 Bibliografia 147 Wst˛ep Niniejsza ksia˛żka jest już trzecia,˛ w której – w opar

Recently converted files (publicly available):