• Document: TÜRK MÜZİĞİ KEMAN AKORDU
  • Size: 781.25 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 16:41:37
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

DOI: 10.7816/idil-06-29-04 idil, 2017, Cilt 6, Sayı 29, Volume 6, Issue 29 TÜRK MÜZİĞİ KEMAN AKORDU Vasfi HATİPOĞLU 1 ÖZ Keman, 18. yüzyıldan itibaren Türk müziği icrasında kullanılmaya başlanmıştır. 18. yüzyıldan günümüze kemanın Türk müziği icrasında kullanılan akort biçimi farklılaşmıştır. Bu farklılık gerek icracılar gerekse müzik bilimciler tarafından tartışma konusu yapılmış olmasına rağmen genel bir fikir birliğine ulaşılamamıştır. Bu araştırmada, Türk müziği keman icrasında kullanılan akort nev’inin geçmiş ve günümüz uygulamalarının tespit edilerek icraya yönelik olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda var olan durumun ortaya konulması bakımından tarama modeli kullanılmıştır. Geçmiş döneme yönelik veriler kaynak tarama ve doküman inceleme (ses kayıtları) veri toplama teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. Günümüz uygulamaların tespit edilebilmesi için beş Türk müziği keman icracısına açık uçlu sorular içeren sormaca e-posta ile gönderilmiştir. Tüm icracılardan yanıt alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre, farklı akort nev’inin kullanılma gerekçeleri ortaya konularak tarihsel süreç içerisinde Türk müziği keman icrasında dört akort nev’inin kullanıldığı gibi sonuçlara ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Türk müziği, keman, akort, akort nev’i Hatipoğlu, Vasfi. "Türk Müziği Keman Akordu". idil 6.29 (2017): 289-309. Hatipoğlu, V. (2017). Türk Müziği Keman Akordu. idil, 6 (29), s.289-309. 1 Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Çalgı Eğitimi Bölümü, vsf.hatipoglu(at)gmail.com 289 www.idildergisi.com Hatipoğlu, V. (2017). Türk Müziği Keman Akordu. idil, 6 (29), s.289-309. TUNING THE VIOLIN TO PLAY TURKISH MUSIC ABSTRACT Since the 18th C, when violin first started to be played in the Ottoman Empire, a number of changes have been made to its tuning process. This need for different tuning has been discussed both by musicologists and violinists but a general consensus explaining its reasons has not been reached. Therefore, the aim of the current article is to determine the past and present tuning practices employed in Turkish music violin playing and to reveal the positive and negative aspects of each of the types of tuning in relation to the performance of the violinists. To achieve these goals a screening model was adopted in the study. To determine the tuning processes followed in the past available relevant publications as well as existing documents (e.g., voice recordings) were scrutinised; while for the identification of the current practices a questionnaire including open ended items was e-mailed to five prominent Turkish music violinists. All of the performers filled in and sent the questionnaire including their views back. The findings of the study show that since the 18th C four different types of violin tuning have been used in the Ottoman-Turkish society. The results also reveal a number of significant reasons for the different tuning traditions in our culture. Keywords:. Turkish music, violin, tuning, tuning types www.idildergisi.com 290 DOI: 10.7816/idil-06-29-04 idil, 2017, Cilt 6, Sayı 29, Volume 6, Issue 29 1. Giriş Avrupa temelli bir saz olan keman, Osmanlı topraklarında icra edilmeye başlandığı 18. yüzyıl itibari ile Türk müziğinin temel yaylı sazları olan rebab, kemençe ve sinekemanın yerini alarak büyük bir önem kazanmıştır. Gözdeliğini hiçbir zaman kaybetmeyen kemanın; Türk müziğindeki yeri, üsluba uygunluğu, öğretimi, icrasında kullanılan teknikler gibi çeşitli konulara yönelik tartışmalar günümüze kadar süre gelmiştir. Söz konusu tartışmalardan bir diğeri ise; kemanın Türk müziği icrasında kullanılan akort biçimidir. Türk müziği keman icrasına yönelik alan yazın çalışmaları, günümüz öncesi keman icracılarının ulaşılabilen ses kayıtları ve günümüz keman icracılarının ses kayıtları incelendiğinde kemanın asıl akordu anlaşılacağı üzere Batı müziğinde kullanılan akort biçimi ile Türk müziği icrasında kullanılan akort biçimi arasında farklılık olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Türk müziği keman icralarının kullandığı akordun kendi içinde de farklılık gösterdiği anlaş

Recently converted files (publicly available):