• Document: İslâm Dünyasında Hadis İnkârcıları ve Görüşleri
  • Size: 177.2 KB
  • Uploaded: 2019-07-21 08:17:55
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHIYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS ANABİLİM DALI İslâm Dünyasında Hadis İnkârcıları ve Görüşleri Hazırlayan Mustafa Dönmez (Seminer) BURSA 1999-2000 Sünneti inkar fitnesinin ilk hicri üçüncü asırda ölmesine rağmen aradan yaklaşık on asır geçtik ten sonra hicri on üçüncü asırda oryantalistlerin gayelerine uygun olarak bu konuyu gündeme getirmeleri üzerine, İslâm dünyasında yeniden alevlendi. Bu defa ilk olarak İngilizlerin işgali altında bulunan Hindistan’da kendini gösterdi. Burada sünnet/hadis inkarcılığın öncülüğünü oryantalist Sprenger’in arkadaşı ve Kadyani’nin öncülerinden Seyyid Ahmed Han (1817-1898) yaptı. Ahmed Han’ın İddiaları: 1. Hz. Peygamberin sözlerinin tamamı vahiy değildir. 2. Hz. Peygamber hayatındaki birçok olayı Peygamber olarak değil, devlet adamı sıfatıyla yapmıştır. 3. Yaptığı isler ve sözleri Peygamberlik fonksiyonu ile ilgili değildir. 4. Kütübi-Sitte’de birçok uydurma hadis vardır. Hadis kitaplarındaki sözler ravilere ait olup bunlar daha fazla, Müslümanların ilk birkaç kuşağın tarihi yaşantı ve düşüncelerin kaynağını içermektedir. 5. İlk devir hadis alimleri, hadis kaynaklarına giren uydurma rivayetleri fark edememişlerdir. 6. Vahye değil, akla bağlı bir hukukun kabul edilmesi, akla uygun olmadığı görülen hadislerin reddedilmesi ve akli esas alarak bir hadis tenkit ölçüsünün geliştirilmesi gerekir. 7. Keramet ve mucizelerden bahseden hadisler inkar edilmelidir. 8. Kur'an’a, tecrübeye ve akla ters olan bütün hadislerin atılması gerekir. 9. Kur'an’da diger Peygamberlere nispetle anlatılan mucizeler tevil edilmelidir. 10. Hadislerde Buhari’dekiler dahil, İslâm’ı ve Peygamberi lekeleyen yönler bulunmaktadır. 11. Zaman ve şartlar değişince Kur'an’ın yeniden yorumlanması gerekir. - Ahmed Han hadis ehliyle mücadele etmek için ehli Kur'an ekolünü kurmuştur. Mevlevi Cerağ Ali’in (1844-1898) İddiaları: 1. Hz. Peygamberin emir ve öğütleri gelip geçici bir özelliğe sahiptir. 2. Kütübi-Sitte’de Hz. Peygambere istinat edilen sözler genellikle uydurmadır. Bu hadislerle amel etmek, akla ve vicdana ters hareket etmektir. 3. Hz. Peygamber bir hukuk sistemi bırakmamış ve telkinde de bulunmamıştır. Medeni yada dinin herhangi bir esasini zamana bağlı olarak, Müslümanların kendilerinin koymasını istemiştir. 4. Hz. Peygamber zamanında uygulanan hukuk, Arapların hukuk kurallarını ihtiva eder. Buna bağlı olarak Hz. Peygambere atfedilen hukuki hadisler genelde uydurmadır. 4. Cihat hakkındaki ayetleri ya tevil yada inkar edilmelidir. Hz. Peygamberin cihatları, hücuma değil savunmaya yöneliktir. Cihat savaşmak değil gayret göstermektir. - Hadislerin neredeyse tamamını veya çoğunu uydurma kabul eden Cerağ Ali, Seyyid Ahmed Han gibi isine gelen yerde hadisleri nakletmekten çekinmemiştir. - Hindistan’da hadis inkar fitnesini körükleyenler: Nevvab Muhsinül-Mülk (1907), Eltaf Hüseyin Hali (1914), Seyyid Emir Ali (1920) ve Sibli Numani gibilerdir. 2 Ehli Kur'an Okulu: Grubun ünlüleri şunlardır: Abdullah Çakralevi (1914), Ahmed Din (1936), Hafiz Muhammed Eslem Ceracpuri (1955) ve Gulam Ahmed Perviz (1985). İddiaları: 1. Hz. Peygambere Kur'an’dan başka vahiy gelmemiştir. Onun görevi sadece Kur'an’i tebliğdir. 2. Kur'an yeterlidir. Peygamberin tefsirine ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla ona uymak gerekmez. 3. Sünnet ve hadisle amel etmek sirktir. 4. Hadisler Müslümanların birliğini yok etmektedir. Hadisler din değil, dinin tarihidir. Sahih hadis sadece Kur'an’a uygun olanıdır. Hadislerin Hz. Peygambere nispeti şüphelidir. Zan ifade eder din ise, zan üzere bina edilmez. 5. Kur’anda geçen Resul’e itaatten maksat idarecilere itaattir. 6. O'nun açıklamaları sadece kendi devri için geçerlidir. Bunlarla sadece o devirde amel edilebilir. Sonraki asırlarda bu uygulama son bulmuştur. - Kur’an ehlinde bir birlik olması mümkün olmadığı için namazı iki, üç, dört, beş vakit olduğunu savunanlar vardır. Ayni şekilde zekat mallarının miktarı ve zekat şartları konusunda farklı görüşlere sahiptirler. - İçlerinden bazıları, sahih hadisleri, bazıları da mütevatır hadislerin dışında kalanları inkar ederler. İçlerinden marjinal bir grup tamamını inkar eder. Ehl-i Kur’an Hareketine Karşı Yazılan Eserler: 1. İftihar Ahmet Belhi: Fitne-i Inkar-i Hadis Ke Manzar ve Pes Manzar (Karaçi, 1954) 2. Muhammed İdris Kandehlevi: Hücciyet-i Hadis 3. Muhammed Davud Razi: İslâm 4. Muhtemim Muhammed Tayyib: Ek Kur’an 5. Musa Carullah Bigiyef (1874-1949): Kitabü’s-Sünne (Ankara, 1999) Pakistan’da Hadis İnkarcılığı: Ahm

Recently converted files (publicly available):