• Document: HISTORIA MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ. Cz. 1
  • Size: 260.18 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 20:27:38
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

HISTORIA MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ Cz. 1 1 LITERATURA obowiązkowa do egzaminu • Strelau J., Doliński D. (2010), Psychologia akademicka, tom 1, GWP, Gdańsk – rozdział 2 - Historia psychologii – od Wundta do czasów najnowszych, s. 73- 136. 2 LITERATURA DODATKOWA • Stachowski R. (2010), Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych, Scholar. • Schultz D., Schultz E. (2007), Historia współczesnej psychologii, Wyd. UJ, Kraków. • Rosińska Z., Matusewicz Cz. (1998), Kierunki współczesnej psychologii, ich geneza i rozwój, Warszawa, PWN. • Benjamin L. (2008), Historia współczesnej psychologii, Wydawnictwo Naukowe PWN • Freud Z. (2010). Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: ANTYK 3 Źródła internetowe (anglojęzyczne) • www.uakron.edu/ahap Archives of the History of American Psychology • psychclassics.yorku.ca Witryna prowadzona na Uniwersytecie York w Toronto w Kanadzie • www.apa.org/archives Archiwa Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego • http://www.cwu.edu/~warren/today.html Wpisując datę dowiesz się co działo się tego dnia w psychologii 4 ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU • EGZAMIN PISEMNY TESTOWY • Z TRESCI WYKŁADÓW I LITERATURY OBOWIĄZKOWEJ 5 „PSYCHOLOGIA MA DŁUGIE DZIEJE LECZ KRÓTKĄ HISTORIĘ” Herman von Ebbinghaus 6 PSYCHOLOGIA NOWOŻYTNA… • ISTNIEJE (DOPIERO?) OD PONAD STU LAT • PRAKTYCZNIE W KAZDYM DZIESIĘCIOLECIU POJAWIAJĄ SIĘ NOWE KONCEPCJE TEORETYCZNE • OGROMNA RÓŻNORODNOŚC MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ 7 RÓŻNORODNOŚC KONCEPCJI – DLACZEGO? • Skomplikowany przedmiot badań psychologicznych (procesy psychiczne człowieka to jedna z wielkich zagadek wszechświata) • Empiryczny charakter psychologii (gromadzenie faktów za pomocą metod badawczych takich jak eksperyment laboratoryjny, naturalny, kwestionariusze, obserwacja, wywiad, rozmowa) 8 RÓŻNORODNOŚC KONCEPCJI – DLACZEGO? • Wiele kluczowych zagadnień w psychologii ma kluczowe znaczenie dla całej humanistyki (wiele z tych kwestii pozostaje nierozwiązanych i poszukiwane są nowe rozwiązania np. zagadnienie istoty człowieka, motywacja czynów ludzkich). Z tego powodu psychologia nie może być nauką bez tradycji – korzysta z dorobku filozofii. 9 PSYCHOLOGIA • Słowo „psychologia” składa się z dwóch greckich słów — „psyche”, czyli dusza i „logos”, czyli nauka, które po złożeniu można przetłumaczyć jako „nauka o duszy”. 10 PSYCHOLOGIA NIE POJAWIA SIĘ NAGLE… • STANOWI ETAP ROZWOJU WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ POPRZEDZNY TYSIĄCAMI LAT WSTĘPU • ABY ROZUMIEC AKTUALNY KSZTAŁT MYŚLI PSYCHOLOGICZNEJ NALEŻY ZANALIZOWAĆ ÓW „WSTĘP” CZYLI KORZENIE FILOZOFICZNE 11 DUSZA • We współczesnej psychologii nie ma miejsca na pojęcie „duszy”. • Istniało ono jednak przez cały XIX wiek. • Zawierało różne treści – zależne od koncepcji. W świadomości potocznej pojęcie to istnieje do dziś. • Współcześnie podobne treści opisują koncepcje jaźni i osoby. 12 DUSZA • Jaką wiedze o człowieku zawierało w sobie to pojęcie? • Jak się zmieniało w koncepcjach 1. PLATONA, 2. ARYSTOTELESA, 3. DEMOKRYTA, 4. ŚW. AUGUSTYNA 5. ŚW. TOMASZA Z AKWINU? 13 PLATON 427-347 P.N.E. • Dialogi (wybrane): • „CHODZI PRZECIEŻ O RZECZ NAJWIĘKSZĄ, O ŻYCIE 1. Obrona Sokratesa – o DOBRE I ZŁE” odwadze • TO CO PLATON MÓWI O 2. Mnemon – o uczeniu się i CZŁOWIEKU I JEGO DUSZY poznawaniu JEST WARTOSCIOWANE Z 3. Kratyl – o języku PUNKTU WIDZENIA 4. Fajdros – o duszach, ideach i MORALNEGO – o mediach WSKAZYWANIE WŁAŚCIWEJ 5. Fedon – o nieśmiertelności DROGI ŻYCIOWEJ duszy 6. Goriasz - o retoryce 7. Tejatet – o poznaniu 8. Uczta – o miłości 9. Protagoras – o cnocie 14 JAKA JEST DUSZA WG PLATONA? • „RUCH ZDOLNY SIEBIE WPROWADZIC W RUCH” • „WSZELKA DUSZA JEST NIEŚMIERLETNA” • „DUSZA JEST ODPOWIEDZIALNA ZA TO CO JEST DO

Recently converted files (publicly available):