• Document: Digitaalinen markkinointisuunnitelma
  • Size: 3.02 MB
  • Uploaded: 2019-05-17 06:42:21
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Digitaalinen markkinointisuunnitelma Kallio Second Hand Anni-Reeta Kämä Maria Niemelä Opinnäytetyö HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu 6.11.2017 Tiivis- telmä Tekijät Anni-Reeta Kämä, Maria Niemelä Koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma, Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulu- tusohjelma Opinnäytetyön nimi Sivu- ja liitesi- Digitaalinen markkinointisuunnitelma Kallio Second Hand -liikkeelle vumäärä 53+10 Toimeksiantaja on Kallio Second Hand –yritys, joka toimii Helsingin Kalliossa. Yrityksen toiminta perustuu kestävään kulutukseen sekä laadukkaan kierrätystavaran myymiseen. Yritys toimii yhden henkilön voimin ja on yrittäjälle sivutoimista. Toimeksiantaja toivoi kehi- tysideoita digitaalisen markkinoinnin saralla resurssien puutteen vuoksi. Opinnäytetyön to- teutus ajoittuu syksylle 2017. Opinnäytetyössä tutkitaan, millaista sisältöä toimeksiantajan tulee tuottaa ja missä digitaa- lisen median kanavissa. Tutkimme toimeksiantajan asiakkaiden käyttäytymistä yrityksen digitaalisen median kanavissa kvantitatiivisen Webropol –kyselytutkimuksen avulla. Opinnäytetyön produkti on digitaalinen markkinointisuunnitelma. Opinnäytetyön rakenne koostuu teoriaosuudesta sekä empiirisestä osuudesta. Teoriaosuudessa käymme läpi toi- meksiannon kannalta oleelliset käsitteet. Rajaamme työssä digitaalisen markkinoinnin nel- jään eri kanavaan, jotka ovat Facebook, Instagram, sähköposti sekä verkkosivut. Ole- tamme, että toimeksiantajan asiakkaat käyttävät kyseisiä kanavia eniten. Työn rajaus pe- rustellaan toimeksiantajan nykytila-analyysin, kyselytutkimuksen sekä teoriaosuuden avulla. Tutkimustulosten perusteella saimme vastaukset tutkimusongelmiin, ja näiden vastausten perusteella toteutimme digitaalisen markkinointisuunnitelman. Suunnitelma tehtiin vuosika- lenterin muotoon toimeksiantajan ajanhallinnan parantamiseksi. Asiasanat Digitaalinen markkinointi, kestävät kuluttajavalinnat, markkinointisuunnitelma, sosiaalinen media, second hand, kierrätys, mikroyritys Sisällys 1   Johdanto ......................................................................................................................... 1   2   Yrityksen toiminta ........................................................................................................... 3   2.1 Yrityksen kannattavuus ............................................................................................. 3   2.2   Kestävät kuluttajavalinnat ....................................................................................... 5   3   Digitaalisen markkinoinnin kanavat ................................................................................ 6   3.1   Digitaalinen markkinointi ........................................................................................ 6   3.2   Verkkosivut ............................................................................................................. 8   3.2.1   Hakukoneoptimointi ................................................................................... 10   3.3   Suoramarkkinointi ................................................................................................. 12   3.3.1   Sähköpostimarkkinointi ............................................................................. 13   3.4   Sosiaalinen media ................................................................................................ 15   3.4.1   Facebook ................................................................................................... 15   3.4.2   Instagram .................................................................................................. 18   4   Digitaalisen markkinointisuunnitelman tekeminen ........................................................ 21   4.1   Digitaalisen markkinointisuunnitelman teoriaa ..................................................... 21   4.2   Nykytilanteen kartoittaminen ................................................................................ 22   4.3   Kvantitatiivinen kyselytutkimus ............................................................................. 23   5   Digitaalinen markkinointisuunnitelma Kallio Second Hand –yritykselle ........................ 24   5.1   Tietoa yrityksestä.................................................................................................. 24   5.2   Nykytila-analyysi ...................................

Recently converted files (publicly available):