• Document: grupa a Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej
  • Size: 127.65 KB
  • Uploaded: 2019-01-13 11:06:20
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

grupa a Istota funkcjonowania gospodarki rynkowej ................................................... imię i nazwisko Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. ................... Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 35 punktów . klasa 1. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. (0–1 p.) 4. Podkreśl cechy rynku producenta. (0–2 p.) Gospodarka sterowana centralnie opierała się na… niedobór rynkowy, podaż jest większa od popytu, a) własności prywatnej i centralnym planowaniu. nabywca znajduje się na pozycji uprzywilejowanej, b) centralnym planowaniu i konkurencji. producent (sprzedawca) znajduje się na pozycji c) własności publicznej i centralnym planowaniu. uprzywilejowanej d) swobodzie prowadzenia prywatnej działalności gospodarczej. 6. Podkreśl w poniższych zdaniach informacje prawdziwe. (0–1 p.) 2. Wymień trzy podstawowe rodzaje podmiotów a) Jeżeli cena spada, to wielkość popytu na dany w gospodarce rynkowej. (0–2 p.) produkt maleje / rośnie (przy innych czynnikach niezmienionych). • ....................................................................... b) Jeżeli cena rośnie, to wielkość podaży danego • ....................................................................... produktu maleje / rośnie (przy innych czynnikach niezmienionych). • ....................................................................... 7. Narysuj krzywą popytu i krzywą podaży na 3. Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy odpowiednich podstawie danych zamieszczonych w tabeli. struktur rynkowych. (0–3 p.) Następnie uzupełnij zdanie brakującymi Swoboda informacjami. (0–3 p.) Liczba wejścia na Stopień Struktura Cena cebuli Wielkość popytu Wielkość podaży firm rynek i wyjścia kontroli cen rynkowa (zł/kg) (kg) (kg) z rynku 2,5 10 50 Kilka Mała Znaczący 2,3 20 40 Bardzo 2,1 30 30 Bardzo duża Żaden wiele 1,9 40 20 Jedna Niemożliwa Ogromny 1,7 50 10 4. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok zdania fałszywego – literę F. (0–2 p.) a) Dobra substytucyjne zaspokajają te same potrzeby ludzkie. . . . . . b) Cena równowagi to cena, przy której wielkość popytu zrównuje się z wielkością podaży. . . . . . c) W większości przypadków ludzie są skłonni kupować więcej, gdy ceny rosną. . . . . .

Recently converted files (publicly available):