• Document: YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ
  • Size: 1.23 MB
  • Uploaded: 2019-03-13 18:29:00
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Erol KAYA YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ  Osmanlı İmparatorluğu’nda 1826’lara kadar belediye hizmetleri kadılar tarafından yürütülmekte idi. Bu hizmetler;  Şehrin temizliği,  Ticaretin sağlıklı yürütülmesi,  Esnaf, çarşı ve pazarın denetim ve kontrolü,  İmar düzeninin gözetilmesi.  Kadı’nın bu işlerde Subaşı ve Mimarbaşı gibi yardımcıları vardı. 2 YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ İHTİSAP NAZIRLIĞI DÖNEMİ  1826 yılında, Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra belediye hizmetlerini üstlenmek üzere kurulmuş  Kadı’nın yürüttüğü belediye hizmetlerini üstlenmiştir. 3 YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ ŞEHREMANETİ DÖNEMİ  İhtisap nazırlığının yetersiz kalmasından sonra 1854 yılında yayımlanan nizamname ile Şehremaneti kuruldu.  Şehremaneti Görevleri :  Zorunlu ihtiyaç maddelerinin karşılanması,  Fiyatların belirlenmesi ve kontrolü,  Şehrin Temizliğinin sağlanması,  Çarşı ve pazarın denetimi 4 YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ  Şehremaneti Meclisi :  2 Şehremini muavini,  Teba ve esnaf temsilcilerinden oluşan 12 kişi, olmak üzere toplam 15 kişiden oluşmaktadır. BÖLGELER KURULMASI  1857 yılında İstanbul 14 belediye bölgesine ayrılmış,  Galata ve Beyoğlu bölgesinde Altıncı Daire-i Belediye teşkilatı kurulmuş,  Diğer bölgeler faaliyete geçirilememiştir. 5 YEREL YÖNETİMLERİN TARİHÇESİ  Kırım Savaşından sonra 1856 yılında toplanan Paris Konferansında, Avrupalı devletler (Fransa ve İngiltere) Osmanlı Devletinden Tanzimat Fermanının geliştirilmesini istemişlerdir.  28 Şubat 1856’da Islahat Fermanı kabul edilmiştir.  Tebaanın can, mal, ırz güvenliği,  Kanun önünde eşitlik,  Vergi eşitliği,  Gayr-i müslim tebanın, gerek merkezi yönetimde gerekse vilayet ve taşra idaresinde yer alması gibi ilkeler benimsendi. 6 ÖZEL İDARELERİN DOĞUŞU  Lübnan’da çıkan karışıklardan sonra, Avrupalı devletlerin katkılarıyla hazırlanan 1861 tarihli Lübnan Nizamnamesi ile, Lübnan’da otonom bir yönetim kurulması öngörülmüştür.  Hazırlanan nizamname; Yıllık vergi dışında adeta bağımsız bir devleti öngörüyordu.  Avrupalı devletler, Lübnan nizamnamesinin İmparatorluğun diğer bölgelerinde (Rumeli) örnek alınmasını istiyorlardı.  Osmanlı devlet adamları bu uygulamayı tehlikeli bulup yeni bir nizamname hazırladılar.  07 Kasım 1864 tarihli Tuna Vilayeti Nizamnamesi İl Özel İdare sisteminin temelini oluşturan hukuki düzenlemedir. 7 ÖZEL İDARELERİN DOĞUŞU  Tuna Vilayet Nizamnamesi ile,  Eyalet sistemi kaldırılmış ve yerine vilayet sistemi getirilmiştir.  1871 İdare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi, merkeziyetçi bir anlayışla hazırlanmıştır.  Yönetim Kademeleri ; vilayet (vali), liva-sancak (mutasarrıf), kaza (kaymakam), nahiye(nahiye müdürü) ve köy (muhtar) şeklinde belirlenmiştir.  İki meclisli bir sistem getirilmiştir.  İstanbul dışındaki şehirlerde de belediye kurulması öngörülmüştür. 8 ÖZEL İDARELERİN DOĞUŞU  İdare-i Umumiye-i Vilayet Muvakkati 1913  İl yönetimi, genel ve özel yönetim olarak ikiye ayrılmış ve bugünkü yönetim temeli atılmıştır.  Vilayetler, hem merkezi idarenin bir parçası hem de hükmi şahsiyeti haiz bir adem-i merkeziyet idaresi olarak kabul edilmiştir.  İki meclisli bir sistem öngörülmüştür.  İdare-i Umumiye-i Vilayet  İdare-i Hususiye-i Vilayet 9 ÖZEL İDARELERİN DOĞUŞU  1929 tarih ve 1426 sayılı Vilayet İdaresi Kanunu ile 1913’de yürürlüğe giren İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-i Muvakkati’nin idareye ait kısımları, ayrı bir kanun olarak düzenlenmiştir.  1987 yılında, 3360 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonra İdare-i Umumiye-i Vilayet Kanun-i Muvakkatin adı, İl Özel İdaresi olarak değiştirilmiştir.  5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (22/02/2007 ) 10 İL ÖZEL İDARESİ  Kuruluş : ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer. Md/4  İl Özel İdaresi : İl halkının mahalli müşterek nitelikli hizmetleri karşılamak üzere kurulan ve

Recently converted files (publicly available):