• Document: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii
 • Size: 2.81 MB
 • Uploaded: 2018-12-08 00:08:40
 • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 260 Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii Redaktorzy naukowi Andrzej Kaleta Krystyna Moszkowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Recenzenci: Wojciech Czakon, Marian Hopej, Halina Piekarz, Krystyna Poznańska, Agnieszka Sopińska, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska Redaktorzy Wydawnictwa: Anna Grzybowska, Dorota Pitulec, Joanna Świrska-Korłub Redakcja techniczna: Barbara Łopusiewicz Korekta: Zespół Łamanie: Adam Dębski Projekt okładki: Beata Dębska Publikacja jest dostępna w Internecie na stronach: www.ibuk.pl, www.ebscohost.com, The Central and Eastern European Online Library www.ceeol.com, a także w adnotowanej bibliografii zagadnień ekonomicznych BazEkon http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/index.php Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa www.wydawnictwo.ue.wroc.pl Kopiowanie i powielanie w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody Wydawnictwa © Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław 2012 ISSN 1899-3192 ISBN 978-83-7695-226-0 Wersja pierwotna: publikacja drukowana Druk: Drukarnia TOTEM . Spis treści Wstęp................................................................................................................. 11 Grażyna Aniszewska: Wykorzystanie CSR w budowaniu przewagi konku- rencyjnej przez zagranicznych inwestorów strategicznych. Perspektywa środkowoeuropejskich filii.......................................................................... 13 Piotr Banaszyk: Kreatywna destrukcja w dynamicznym formułowaniu stra- tegii biznesowej........................................................................................... 22 Bogusław Bembenek: Restrukturyzacja klastra.............................................. 33 Rafał Bielawski: Controlling strategiczny i operacyjny w przedsiębiorstwie. 46 Wojciech Czakon, Mariusz Rogalski: Komplementarność kompetencyjna organizacji a koopetycja na rynku obrotu energią elektryczną.................. 58 Lidia Danik, Joanna Żukowska: Jakość współpracy w innowacjach............ 69 Tadeusz Falencikowski: Strategia a model biznesu – podobieństwa i różnice. 80 Grażyna Golik-Górecka: Zwiększenie efektywności marketingu podstawą sukcesów przedsiębiorstwa – ujęcie najlepszych praktyk – Atlas sp. z o.o.. 94 Marzena Hajduk-Stelmachowicz: Znaczenie polityki środowiskowej w kontekście kształtowania ekoinnowacyjności przedsiębiorstw z woje- wództwa podkarpackiego............................................................................ 106 Jarosław Ignacy: Budowanie przewagi konkurencyjnej – studium przypad- ku firmy Solaris Bus&Coach SA................................................................ 116 Leon Jakubów: Znaczenie wizji i misji w zarządzaniu strategicznym pol- skich przedsiębiorstw.................................................................................. 126 Marzena Jankowska-Mihułowicz: Metoda oceny racjonalności metodolo- gicznej menedżerów.................................................................................... 133 Mirosław Jarosiński: Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce............. 143 Grzegorz Jokiel: Epoki rozwoju nauki organizacji i zarządzania................... 153 Szymon Jopkiewicz: Bariery implementacji strategii marketingowych w usługach zdrowotnych w świetle badań...................................................... 160 Andrzej Kaleta: Kontrola w procesie wdrażania strategii ............................. 171 Adam Kałowski: Przyczyny i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw...... 187 Patrycja Klimas: Operacjonalizacja bliskości organizacyjnej........................ 195 Izabela Konieczna: Sposób tworzenia modelu biznesowego.......................... 206 Joanna Korpus: Strategie rozwoju wybranych przedsiębiorstw branży odzie- żowej i obuwniczej w okresie kryzysu........................................................ 215 Alina Kozarkiewicz: Kontrola strategiczna w zarządzaniu portfelami pro- jektów – analiza systemów i mechanizmów na przykładzie firmy zorien- towanej projektowo.

Recently converted files (publicly available):