• Document: STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW
  • Size: 7.84 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 16:09:49
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW PAŹDZIERNIK 2014 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW 2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sochaczew przyjęta uchwałą Nr………………………..…. Rady Gminy Sochaczew z dnia……………………. wykonawca: BUDPLAN Sp. z o.o. 04 – 390 Warszawa ul. gen. Ludwika Kickiego 26B/10 tel. 22 870 42 62, fax: 22 870 42 62 e-mail: budplan@vp.pl autorzy: główny projektant: mgr inż. Anna Bereś członek WOIU z siedzibą w Warszawie – WA 355 zagospodarowanie przestrzenne : inż. Monika Nasiłowska mgr Anna Suchodolska inż. Mateusz Pyra Piotr Pytkowski Maciej Wiszniewski środowisko przyrodnicze: mgr inż. Magdalena Smoczyńska komunikacja: inż. Monika Nasiłowska infrastruktura techniczna: mgr inż. Tomasz Jedynak STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW 4 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW 5 ELEMENTY OPRACOWANIA stanowiące załączniki do Uchwały Nr …………………... Rady Gminy Sochaczew z dnia …………………..….…. załącznik nr 1 – część tekstowa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego załączniki 2a-2b – część graficzna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowiąca rysunki w skali 1:10 000: załącznik nr 2a. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego załącznik nr 2b. Kierunki zagospodarowania przestrzennego załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do studium STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW 6 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOCHACZEW 7 CZĘŚĆ A – UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I WPROWADZENIE ................................................................................................................................. 13 II UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU ORAZ PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ........................................ 16 1. KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU ................................................................................... 16 2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ..................................................... 18 III LOKALIZACJA GMINY WIEJSKIEJ SOCHACZEW I RYS HISTORYCZNY REGIONU ...................................... 21 1. POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA ........................................................................................................................ 21 2. RYS HISTORYCZNY GMINY SOCHACZEW I JEJ ROZWOJU PRZESTRZENNEGO .................................................................. 24 IV UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW I JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW ........................... 27 V UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, STANU ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGÓW JEGO OCHRONY ..................................................................... 34 1. STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA GMINY ........................................................................................... 34 2. OBECNY STAN PLANISTYCZNY ............................................................................................................................ 38 VI UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ................................................................. 46 1. ANALIZA I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ....................................... 46 2. ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA ..............................................................................

Recently converted files (publicly available):