• Document: TADEUSZ KASPERCZYK Tadeusz Kasperczyk i WADY POSTAWY CIAŁA diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004 t Spis treści Od A u to ra... 7 Rozdział I Wiadomości w stępne...9 Pojęcia: postawa prawidłowa...
  • Size: 321.77 KB
  • Uploaded: 2019-06-12 20:26:22
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

TADEUSZ KASPERCZYK Tadeusz Kasperczyk i WADY POSTAWY CIAŁA diagnostyka i leczenie KRAKÓW 2004 t Spis treści Od A u to r a ...................................................................................................................... 7 Rozdział I W iadomości w stę p n e ....................................................................................................9 Pojęcia: postawa prawidłowa, postawa wadliwa, wady postawy ..........................9 Cechy charakteryzujące postawę praw idłow ą...................................................... 12 Okresy rozwoju w a d y ..............................................................................................13 Postawa a budowa c ia ła ...........................................................................................13 Filogenetyczny rozwój postawy ciała.................................................................... 14 Rozwój postawy w ontogenezie ............................................. 19 Zmienność postawy w rozwoju osobniczym ........................................................ 24 Podział i przyczyny wad postawy ......................................................................... 26 Rozdział II Biom echanika i fizjologia postawy c i a ł a ................................................................31 Biomechaniczna analiza postawy ciała .................................................................31 Fizjologiczne mechanizmy warunkujące postawę i równowagę ciała................37 Rozdział III W ady postawy i ich charakterystyka anatom iczno-patologiczna....................42 Mechanizm utrzymania osiowej równowagi kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej ................................................................................................................42 Wady kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej .....................................................46 Plecy okrągłe (dorsum rotundum) ......................................................................... 47 Plecy wklęsłe (dorsum concavum) ........................................................................ 48 Plecy okrągło-wklęsłe (dorsum rotundo-conccwum)........................................... 49 Plecy płaskie (dorsum planum ).............................................................................. 49 Boczne skrzywienie kręgosłupa (scoliosis) .......................................................... 50 Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa .................................................51 Podział sk o lio z......................................................................................................... 54 Teorie powstawania i rozwoju idiopatycznych bocznych skrzywień kręgosłupa.................................................................................................................55. Spis treści_________________________________________________________________ 4 W ady klatki piersiowej .........................................................................................57 Klatka piersiowa lejkowata (pectus excavatum) ................................................ 57 Klatka piersiowa kurza (pectiis carinatum) ........................................................ 58 Odchylenia w ustawieniu głowy i szyi ............................................................... 59 Wadliwe ułożenie ło p a te k .....................................................................................60 Wady kończyn dolnych.........................................................................................61 Koślawość kolan {genu valguni) ..........................................................................61 Szpotawość kolan {genu varum) ..........................................................................62 Budowa anatomiczna stopy ................................................................................. 63 Wady s tó p ............................................................................................................... 66 Stopa płaska statyczna (pes p la n u s).....................................................................67 Stopa płasko-koślawa (pes plano-valgus)........................................................... 68 Stopa szpotawa (pes v a ru s)...................................................................................69 Stopa wydrążona {pes excavatuś) ........................................................................69 Stopa płaska poprzecznie {pes transverso-palnus) ............................................ 69 Zniekształcenia palców stóp ................................................................................ 70 Rozdział IV B adanie o rto p ed y czn e.........................................

Recently converted files (publicly available):