• Document: KOLOSTOMĠLĠ VE ĠLEOSTOMĠLĠ HASTALARIN BAKIMINA YÖNELĠK REHBER KĠTAP HAZIRLAYAN. Doç. Dr. Bülent MENTEġ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Size: 470.23 KB
  • Uploaded: 2018-10-14 06:58:24
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

KOLOSTOMĠLĠ VE ĠLEOSTOMĠLĠ HASTALARIN BAKIMINA YÖNELĠK REHBER KĠTAP HAZIRLAYAN Doç. Dr. Bülent MENTEġ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ÖNSÖZ Birçok hastalığın cerrahi tedavisinde stoma (kolostomi, ileostomi, vb) oluşturulması (barsak ya da idrar yolunun karına ağızlaştırılması) halen sıklıkla gerekebilmektedir. Tıbbi sebep ne olursa olsun ostomi açılması bireyin fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel açıdan çeşitli sorunlar yaşamasına yol açabilmektedir. Oldukça tali bir konu gibi algılanmasına karşın, kendilerini sakat ve/veya ciddi bir hastalığın sahibi olarak düşünen bu hasta grubu genellikle depresyona yönelmekte ve çok ciddi problemler için dahi hekime başvurmamaktadır. Eğitim, stomalı hastaların rehabilitasyonunda vazgeçilmez bir unsurdur. Yetkin bir rehabilitasyonun, ameliyatın fonksiyonel sonucuna ve bu hastaların yaşam kalitesine sağladığı katkı çok fazla olabilmektedir. Ostomi (stoma açma) ameliyatının vücudunda ve yaşam tarzında oluşturacağı değişikliği bilen, ameliyat sonrası stoma bakımını öğrenen ve uygun şekilde yapabilen bireylerin bu sorunları daha kolay çözdükleri bir gerçektir. Batı toplumunda rehabilitasyonun hızlı ve kolay yapılabilmesi için çalışmalar yıllarca önce başlatılmıştır. Daha 1960’larda United Ostomy Association (UOA) kurulmuştur. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde Eylül 2000 tarihinde hizmete açılan Stomaterapi Ünitesi’nde stoma açılacak hastaların ve ailesinin ameliyat öncesi ve sonrası bakım, eğitim ve rehabilitasyonu gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de halen tek olan bu ünitede, Hemşirelik Yüksek Okulu ve Tıp Fakültesi’nden öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri hizmet vermektedir. Ünite, Türkiye’nin hemen her yöresinden gelen stomalı hastaları da kabul etmektedir. Bu kitap, stomaterapi ünitesinde hastalarla birebir görüşme ve eğitimin ötesinde, gerek hastaların, gerekse de stomalı hastalarla ilişki içinde olan doktor, hemşire vb. sağlık personelinin ilk aşamada başvurabileceği çağdaş, yazılı bir rehber niteliğindedir. Stomalı bireylerin ve bir ölçüde de ilgili sağlık personelinin soru ve sorunlarına temel bazda yanıt vermeyi ve stomalı bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürmesini amaç edinen bu rehberin, ülkemiz sağlık hizmetlerine katkıda bulunacağına ve bu alandaki bir eksiği dolduracağına inanıyoruz. Unutmayın ki stoma ile normal bir yaşantı sürdürmek mümkün. Yard. Doç. Dr. AyiĢe KARADAĞ, Doç. Dr. Bülent MENTEġ, Ankara 2001 ĠÇĠNDEKĠLER SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠMĠZĠ TANIYALIM STOMA NEDĠR? KOLOSTOMĠ ĠLEOSTOMĠ KOLOSTOMĠ VE ĠLEOSTOMĠLĠ BĠREYLERĠN KARġILAġABĠLECEKLERĠ SORUNLAR VE ÇÖZÜMÜNE YÖNELĠK ÖNERĠLER DERĠ BAKIMI YEME – ĠÇME KOKU GAZ ÇIKARMA ĠSHAL BANYO YAPMA VE GĠYĠNME DĠNLENME VE SPORTĠF FAALĠYETLER ĠġE DÖNME VE SOSYAL YAġAM TATĠLE ÇIKMA CĠNSEL YAġAM HAMĠLELĠK ĠLAÇ KULLANIMI ĠLEOSTOMĠLĠ VE KOLOSTOMĠLĠ HASTALARDA GELĠġEBĠLECEK KOMPLĠKASYONLAR METABOLĠK KOMPLĠKASYONLAR DERĠ PROBLEMLERĠ STOMA ĠSKEMĠSĠ VE NEKROZU STOMA RETRAKSĠYONU PARASTOMAL ĠNFEKSĠYON KANAMA STOMA STENOZU STOMAL FĠSTÜL BARSAK TIKANMASI STOMA PROLAPSUSU PARASTOMAL HERNĠ TORBANIN DEĞĠġTĠRĠLMESĠ TORBAYI DEĞĠġTĠRME BASAMAKLARI KOLOSTOMĠ ĠRRĠGASYONU KOLOSTOMĠ ĠRRĠGASYONU BASAMAKLARI STOMATERAPĠ ÜNĠTESĠ VE STOMA BAKIM HEMġĠRELĠĞĠ OSTOMĠ CERRAHĠ DERNEĞĠ, TÜRKĠYE’DE STOMATERAPĠNĠN DOĞUġU, ĠLETĠġĠM ADRESLERĠ -------------------------------------- SĠNDĠRĠM SĠSTEMĠMĠZĠ TANIYALIM Sindirim sistemi ağızdan baĢlayıp anüse kadar devam eden boru Ģeklinde ve yer yer geniĢlemeler gösteren bir sistemdir. Sindirim sisteminin temel görevi, vücudun sıvı-elektrolit ve besin gereksinimini karĢılamak ve besin artıklarını dıĢarı atmaktır. Sindirim sisteminin görevini yerine getirmede rol oynayan baĢlıca organlar Ģunlardır (Şekil 1): 1. Ağız 2. Yutak (farinks) 3. Yemek borusu (özefagus) 4. Mide 5. Ġnce barsaklar - Duodenum - Jejenum - Ġleum 6. Kalın barsak (kolon-rektum) - Çıkan (assendan) kolon - Yatay (transvers) kolon - Ġnen (dessendan) kolon - Sigmoid kolon - Rektum ve anüs 7. Sindirime yardımcı olan diğer org

Recently converted files (publicly available):