• Document: Klasyfikacja przewodów i materiały przewodowe
  • Size: 106.87 KB
  • Uploaded: 2019-03-14 09:53:03
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Klasyfikacja przewodów i materiały przewodowe Podział przewodów: • przewody i kable elektroenergetyczne • przewody i kable telekomunikacyjne • przewody nawojowe • przewody i kable specjalne Przewody elektroenergetyczne: • przewody gołe • przewody szynowe • przewody instalacyjne • przewody do odbiorników przenośnych • przewody specjalnego przeznaczenia Przewody: • posiadają izolację z materiałów stałych • są budowane na napięcia do 6 kV • układane wyłącznie w pomieszczeniach Kable: • budowane na pełny zakres napięć • mogą być układane w ziemi i w wodzie Do wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach uŜywamy przewodów izolowanych. Przewody instalacyjne moŜemy podzielić na jedno i wieloŜyłowe. Przewód jednoŜyłowy zawiera Ŝyłę metalową przeznaczoną do przewodzenia prądu oraz izolację która spełnia zarazem rolę izolacji roboczej (ochrona przed zwarciami) jak i podstawowej (ochrona przed poraŜeniem). na izolację mogą być nałoŜone dodatkowe warstwy ochronne. Przewód wieloŜyłowy uzyskujemy łącząc większą liczbę przewodów jednoŜyłowych we wspólnej warstwie ochronnej (powłoce). Najbardziej popularne są przewody 2, 3 , 4 i 5-Ŝyłowe, choć w wykonaniach specjalnych moŜna znaleźć i inne rozwiązania. śyły przewodów wykonuje się głównie z miedzi i aluminium. Przewody miedziane są preferowane jako najlepsze ze względu na lepszą wytrzymałość mechaniczną, lepszą konduktywność właściwą i łatwiejsze łączenie. Jednak aluminium stosuje się nadal ze względu na niŜszą wagę i cenę przewodów przeznaczonych do przesyłu takiego samego prądu. Przekroje przewodów są znormalizowane i wynoszą w mm2: 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 625; 800; 1000 mm2 Przewody ze względu na konstrukcję Ŝyły moŜemy podzielić na drut i linki (wielodrutowe). Drut nadaje się do instalacji, które nie muszą być giętkie, np. instalacji podtynkowych. Linki stosujemy zawsze wtedy, gdy zasilamy odbiorniki ruchome. Na izolację przewodów mogą być nałoŜone dodatkowe warstwy ochronne: • Powłoka, czyli szczelna warstwa zapobiegająca wnikaniu wilgoci do przewodu. • Pancerz wykonany przez owinięcie metalowymi taśmami lub drutami dla ochrony od uszkodzeń mechanicznych. • OdzieŜ, czyli oplot z materiału włóknistego na izolacji dla ochrony od czynników atmosferycznych. Typ przewodu określa teŜ jego napięcie znamionowe, podawane w postaci Uo/U gdzie Uo oznacza napięcie Ŝyła-ziemia, a U - napięcie Ŝyła-Ŝyła. Zwykle wartości te wynoszą: 300/300; 300/500; 450/750 oraz 600/1000 V Typy przewodów oznacza się oznaczeniami literowymi. Oznaczenia literowe określające budowę przewodów elektroenergetycznych Materiał powłoki: Materiał izolacji: Informacje uzupełniające: polwinit polwinit polwinit o ograniczonym guma silikonowa rozprzestrzenianiu płomienia guma naturalna tworzywo sztuczne bezhalogenowe izolacja i opona gumowa izolacja i opona polwinitowa izolacja o zwiększonej grubości Materiał Ŝył: miedź izolacja ciepłoodporna aluminium oplot z włókna szklanego uzbrojenie osłona polwinitowa Budowa Ŝył: przewód samonośny drut przewód wtynkowy linka przewód płaski linka o zwiększonej giętkości przewód płaski do przyklejania Typ przewodu ruchomego: sznur

Recently converted files (publicly available):