• Document: Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2. Instrukcja serwisowa
  • Size: 4.63 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 20:48:16
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Taksometr fiskalny INNOVA TAXI 2® Instrukcja serwisowa Warszawa, czerwiec 2003 INNOVA S. A., ul. Łopusza ska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl, e-mail: info@innova-sa.pl Uwagi dotycz ce formy instrukcji, informacje o zauwa onych bł dach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji: 1.2 Wersja oprogramowania 27.1 Instrukcje opracowali: Marta Michalska, Jacek Markowski, Piotr Fedczyszyn Okładk zaprojektował: Daniel Zieli ski Strona 2/ 69 Spis tre ci 1. TAKSOMETR FISKALNY ............................................................................................................. 5 1.1. ZAŁO ENIA OGÓLNE .................................................................................................................... 5 2. TRYBY PRACY TAKSOMETRU .................................................................................................. 6 3. INSTALACJA TAKSOMETRU...................................................................................................... 7 4. KONSTRUKCJA TAKSOMETRU ................................................................................................ 9 4.1. ZADANIA MODUŁU FISKALNEGO .................................................................................................11 4.2. ZADANIA PAMI CI FISKALNEJ .....................................................................................................12 4.3. ZADANIA KLAWIATURY ..............................................................................................................12 4.4. ZADANIA WY WIETLACZA OPERATORA I KLIENTA ......................................................................12 4.5. ZADANIA MECHANIZMU DRUKUJ CEGO ......................................................................................12 4.6. ZADANIA AKUMULATORA ...........................................................................................................12 5. WŁ CZANIE, WYŁ CZANIE TAKSOMETRU .......................................................................13 5.1. WŁ CZANIE TAKSOMETRU..........................................................................................................13 5.2. WYŁ CZANIE TAKSOMETRU .......................................................................................................13 5.3. PRZEZNACZENIE KLAWISZY ........................................................................................................13 6. WYMIANA PAPIERU ....................................................................................................................14 7. DEMONTA I WYMIANA PODZESPOŁÓW TAKSOMETRU ..............................................16 7.1. CZYNNO CI PODSTAWOWE..........................................................................................................16 7.2. WYMIANA AKUMULATORA .........................................................................................................18 7.3. WYMIANA MECHANIZMU DRUKUJ CEGO ....................................................................................19 7.4. WYMIANA NO A .........................................................................................................................19 7.5. WYMIANA MODUŁU FISKALNEGO ...............................................................................................20 7.6. WYMIANA PRZEWODU Ł CZ CEGO TAKSOMETR Z BLOKIEM INTERFEJSÓW ................................21 7.7. WYMIANA PRZEWODU DO BLOKU FORMOWANIA IMPULSÓW.......................................................21 8. SPOSOBY ZAKŁADANIA PLOMB I ZABEZPIECZE ...........................................................22 8.1. LEGALIZACJA TAKSOMETRU FISKALNEGO INNOVA TAXI2.......................................22 8.2. SPOSOBY ZAKŁADANIA ZABEZPIECZE PODCZAS LEGALIZACJI ............................22 8.3. ZABEZPIECZENIE URZ DZENIA PROGRAMUJ CEGO TAKSOMETR. ...............................................23 9. MENU OPERATORA DRUKARKI ..............................................................................................25 9.1. ZASADY PORUSZANIA SI PO MENU.............................................................................................25 9.2. ZASADY USTAWIANIA WARTO CI PRZY PROGRAMOWANIU I REALIZACJI WYDRUKÓW ................26 9.2.1 Zasady ustawiania warto ci typu „jedna z…” .......................................................................26 9.2.2 Zasady usta

Recently converted files (publicly available):