• Document: Драган Вујисић Андреј Мићовић ТУРИСТИЧКО ПРАВО
  • Size: 2.44 MB
  • Uploaded: 2019-01-13 07:27:23
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Драган Вујисић Андреј Мићовић ТУРИСТИЧКО ПРАВО др Драган Вујисић, редовни професор Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу др Андреј Мићовић, доцент Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу ТУРИСТИЧКО ПРАВО Уџбеник Издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу За издавача проф. др Драго Цвијановић, декан Уредник MHTSPS издања др Марија Мандарић, доцент Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу Рецензенти др Дара Миленовић, редовни професор Правни факултет, Универзитет у Нишу др Ненад Ђурђевић, редовни професор Правни факултет, Универзитет у Крагујевцу Тираж 150 примерака Штампа SaTCIP д.о.о. 36210 Врњачка Бања Copyright © 2016 Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу. Издавач задржава сва права. Репродукција појединих делова или целине ове публикације није дозвољена. ISBN 978-86-89949-15-5 Одлуком Наставно-научног већа Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу број 1443 (13.09.2016.) одобрена је штампа уџбеника. ДРАГАН ВУЈИСИЋ АНДРЕЈ МИЋОВИЋ ТУРИСТИЧКО ПРАВО ВРЊАЧКА БАЊА, 2016. САДРЖАЈ Предговор ............................................................................................................................. 5 Скраћенице .......................................................................................................................... 7 УВОД У ТУРИСТИЧКО ПРАВО................................................................................ 9 1. Појам и предмет туристичког права............................................................................. 9 2. Историјски развој туризма и туристичког права..................................................... 11 4. Извори туристичког права............................................................................................ 22 ДЕО ПРВИ СТАТУСНО ТУРИСТИЧКО ПРАВО ГЛАВА I ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И СТАНДАРДИ У ТУРИЗМУ ................................... 31 1. Термини и појмови који се користе у туристичком промету .............................. 31 2. Стандарди за пружање услуга у туризму................................................... 34 ГЛАВА II ПРАВНЕ ФОРМЕ И СУБЈЕКТИ ............................................................................. 39 1. Правне форме и статус носилаца туристичко-угоститељских активности ......................................................................... 39 2. Врсте носилаца туристичко-угоститељских активности ........................ 42 2.1. Управљачи туристичког простора ...................................................................... 42 2.2. Туристичке организације за промоцију туризма ............................... 44 2.3. Туристичке агенције .............................................................................................. 47 2.4. Туристички водичи ................................................................................................ 52 2.5. Угоститељи .............................................................................................................. 52 ГЛАВА III ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ...................................... 57 1. Појам и врсте делатности ............................................................................................ 57 2. Туристичка делат

Recently converted files (publicly available):