• Document: Lesson Study (сабақты зерттеу) бойынша мұғалімге арналған нұсқаулық
  • Size: 1.48 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 04:30:04
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Lesson Study (сабақты зерттеу) бойынша мұғалімге арналған нұсқаулық Астана, 2013 УДК 37.0 ББК 74.202 L 58 Баспаға «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығының Әдістемелік кеңесі ұсынған L 58 Т. Чичибу (Жапония), Л. Ду Тоит (Оңтүстік Африкалық Республикасы), А. Ту- лепбаева (Қазақстан Республикасы). Lesson Study бойынша мұғалімдерге арналған нұсқаулық= Руководство для учителей по реализации подхода Lesson Study= Handbook for teachers on Lesson Study/ағылшыншадан аударылған / Чичибу Т., Ду Тоит Л., Тулепбаева А.-Астана: «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ-ның Педагогикалық шеберлік орталығы, 2013,-Астана: Центр педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», 2013, - Astana: Center of Excellence AEO «Nazarbayev Intellectual Schools», 2013. ISBN 978-601-80263-8-6 Осы нұсқаулық оқытуды жақсартудың үдерісі ретінде Сабақты зерттеу (ағылш.-Lesson Study, жапон.- kenkyu jugyo) тәсілдерінің негізгі идеяларын аша түседі. Авторлар осы тәсілдің мақсатын, артықшылығын, оны оқу үдерісінде пайдаланудың тиімділігін, сондай-ақ аталған тәсілді кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынады. Сабақты зерттеудің (Lesson Study) тәсілдерін пайдалану түрлі елдердің орта білім беру жүйесінде және мұғалімдерді даярлау жүйесінде кеңінен танымал бола түсуде, ал соңғы жылдарда жоғары педагогикалық білім беруде өз орнын алып келеді. Данное руководство раскрывает основные идеи подхода «Исследование урока»  (англ.- Lesson Study, яп.- kenkyu jugyo) как процесса улучшения преподавания. Авторы представляют цели, преимущества данного подхода, эффективность его использования в процессе обучения, а также раскрывают пути реализации данного подхода. Практика использования подхода «Исследование урока» (англ.-Lesson Study, яп.- kenkyu jugyo) становится все более популярной в системе cреднего образования и системе подготов- ки учителей разных стран, а с недавнего времени находит свое место и в высшем педагоги- ческом образовании. This handbook reveals main principles of Lesson Study approach (Engl.-Lesson Study, Japa- nese- kenkyu jugyo) as a process of teaching improvement. Authors present puproses, benefits, ef- fectiveness of its usage in teaching process, and suggest stages of its realization. Practice of Lesson Study becomes more and more popular in the system of secondary educa- tion and system of teachers qualification development of different countries, and gradually finds its place in the system of high education. УДК 37.0 ББК 74.202 ISBN 978-601-80263-8-6 © «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы МАЗМҰНЫ Жапониядағы Lesson study ................................................................................................5 Неліктен Lesson study тәжірибесі әлемге танымал болды? ...........................................5 Lesson study мақсаты .........................................................................................................7 Lesson study тиімділігі .....................................................................................................11 Эксплиц

Recently converted files (publicly available):