• Document: ISPITNA PITANJA Opšta i neorganska hemija I KOLOKVIJUM. 5. Navesti osobine amfoternih oksida i napisati 3 primera amfoternih oksida.
  • Size: 358.58 KB
  • Uploaded: 2019-05-16 19:54:40
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

Univerzitet u Novom Sadu TEHNOLOŠKI FAKULTET Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija Dr Sanja Podunavac-Kuzmanović, redovni profesor tel: (+381) 21 / 485-3693 fax: (+381) 21 / 450-413 e-mail: sanya@uns.ac.rs web page: hemijatf.weebly.com ISPITNA PITANJA Opšta i neorganska hemija I KOLOKVIJUM 1. Navesti osnovne tipove neorganskih jedinjenja. 2. Navesti osnovne tipove oksida. 3. Navesti osobine kiselih oksida i napisati 3 primera kiselih oksida. 4. Navesti osobine baznih oksida i napisati 3 primera baznih oksida. 5. Navesti osobine amfoternih oksida i napisati 3 primera amfoternih oksida. 6. Navesti osobine indiferentnih oksida i napisati 3 primera indiferentnih oksida. 7. Napisati tačan naziv oksida i kakvog je karaktera (kiseo, bazan, amfoteran, inertan, složeni): SO3, ZnO, BaO, CO, NO (mogu biti zadati i neki drugi oksidi). 8. Definisati kiseline i baze po protolitičkoj teoriji. 9. Definisati amfolite po protolitičkoj teoriji. 10. Navesti podelu kiselina i baza prema jačini i opisati njihove osobine. 11. Navesti podelu kiselina i baza prema broju razmenjenih H + jona i napisati po 3 primera za svaki tip kiseline i baze. 12. Navesti osnovne tipove soli. 13. Napisati hemijske formule sledećih hemijskih jedinjenja: kalcijumbazni-fosfit, aluminijumhidroksi-sulfid, magnezijum-kiseli sulfat, fosforasta kiselina, kalijum-nitrat, litijum-hlorit, barijum-primarni fosfat, azot(IV)- oksid (mogu biti zadata i neka druga jedinjenja). 14. Definisati mol. 15. Definisati molarnu masu i molarnu zapreminu. 16. Objasniti razliku između molekulske i empirijske formule 17. Definisati rastvore. 1 Univerzitet u Novom Sadu TEHNOLOŠKI FAKULTET Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija 18. Objasniti šta je disperzna faza, a šta disperzno sredstvo. 19. Navesti podelu pravih rastvora prema veličini dispergovanih čestica. 20. Navesti podelu pravih rastvora prema količini rastvorka na određenoj temperaturi. 21. Definisati nezasićen rastvor. 22. Definisati zasićen rastvor. 23. Definisati prezasićen rastvor. 24. Definisati maseni udeo. 25. Definisati masenu koncentraciju. 26. Definisati količinsku koncentraciju. 27. Definisati molalitet. 28. Nabrojati i objasniti kakve su to koligativne osobine rastvora. 29. Definisati ebulioskopiju i krioskopiju. 30. Definisati osmozu i osmotski pritisak. 31. Objasniti na koji način se može odrediti molekulska masa čvrstih i tečnih neisparljivih supstanci. 32. Koji od navedenih rastvora ključa na najnižoj temperaturi (svi rastvori su istih koncentracija): kalijum-hlorit, kalcijum-primarni fosfat, šećer, magnezijumbazni-karbonat (mogu biti zadata i neka druga jedinjenja). 33. Koji od navedenih rastvora ključa na najvišoj temperaturi (svi rastvori su istih koncentracija): kalijum-hlorit, kalcijum-primarni fosfat, šećer, magnezijumbazni-karbonat (mogu biti zadata i neka druga jedinjenja). 34. Koji od navedenih rastvora mrzne na najnižoj temperaturi (svi rastvori su istih koncentracija): kalijum-hlorit, kalcijum-primarni fosfat, šećer, magnezijumbazni-karbonat (mogu biti zadata i neka druga jedinjenja). 35. Koji od navedenih rastvora mrzne na najvišoj temperaturi (svi rastvori su istih koncentracija): kalijum-hlorit, kalcijum-primarni fosfat, šećer, magnezijumbazni-karbonat (mogu biti zadata i neka druga jedinjenja). II KOLOKVIJUM 36. Definisati brzinu hemijske reakcije. 37. Navesti faktore koji utiču na brzinu hemijske reakcije. 38. Definisati energiju aktivacije. 39. Nacrtati dijagram entalpija kod endotermnih reakcija. 2 Univerzitet u Novom Sadu TEHNOLOŠKI FAKULTET

Recently converted files (publicly available):