• Document: status i Varehandelen En oversikt over detalj- og engroshandel
  • Size: 5.13 MB
  • Uploaded: 2019-03-14 13:52:59
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

status i Varehandelen – En oversikt over detalj- og engroshandel 1 innhold og forord · 1 I perioden 1970–2010 var veksten i varehandelen det 1 innhold og Forord dobbelte av vekst i fastlands BNP. Verdiskapningen pr. timeverk er nær tredoblet siden 1990. 1 Innhold og Forord 2 Handelsnæringen er sterkt voksende og sysselsetter ca. 370 000 årsverk i Norge. Dette utgjør ca. 14,5 prosent av total sysselsetting 2 Sammendrag 4 i Norge. Kun offentlig sektor sysselsetter flere. Når vi i tillegg vet at handel utgjør ca. 10 prosent av BNP (fastlands-Norge) og ca. 11 3 Makroøkonomi, demografi og rammebetingelser 8 ­prosent av antall foretak i Norge, er det naturlig av vi i NHO har ­ambisjoner om å være den ledende arbeidsgiverorganisasjonen 4 Varehandelens betydning, omfang og struktur 14 også for handelsnæringen. Forbrukertrender og k­ onsekvenser Vi ønsker i denne rapporten å gi en oversikt over bransjen 5 for detaljhandelen fremover 18 samt peke på noen av de viktigste utfordringene. Konjunkturer, ­for­brukertrender, detaljhandel, engroshandel og distribusjons­- 6 Varehandelen – over­ordnede tall 2005–2011 22 kanaler er viktige stikkord for innholdet i rapporten. Materialet 6.1 Omsetningsnivå og ut­vikling innen engros­handel 25 i rapporten er ­vesentlig basert på kvantitative data fra Statistisk 6.2 Omsetningsnivå og utvikling innen detaljhandel 27 ­Sentralbyrå (SSB) og Ultima-databasen (Hartmark AS). Kvalitative data er vesentlig basert på Kjedelederundersøkelsen (Hartmark AS) 7 Varehandelens ­lønnsomhet 2006–2010 30 og RIS (Retail Institute Scandinavia). 7.1 Lønnsomhet for engroshandel 32 7.2 Lønnsomhet for detalj­varehandel 34 Handelsnæringen står overfor store utfordringer fremover, spesielt knyttet til å sørge for gode rammebetingelser, produktivitetsvekst og 8 Distribusjonskanaler og utvikling 38 tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Det må skapes et kostnadsnivå som 8.1 Utvikling for kjøpesentre 39 gir lønnsomhet. Utviklingen av ny teknologi og globaliseringen av 8.2 Utvikling kjøpesenterbutikker handel, er både en trussel, men også en mulighet for norske bedrifter. i forhold til stormarkedskonsept 40 Innovasjon blir enda viktigere. Handelsnæringens evne til å tilby 8.3 Utvikling innenfor ­netthandelen 41 gode produkter kombinert med tjenester har vist seg å skape ny vekst. 8.4 Utvikling i g ­ rensehandelen 42 8.5 Utvikling for integrerte kjeder i forhold NHO Handel skal være et kraftsentrum som skaper gjennomslag for til samarbeidende kjeder og frittstående butikker 44 handelsnæringens merkesaker hos myndighetene. NHO Handel skal sikre kompetanseoverføring våre medlemmer imellom og utad tale 9 Forventninger og u ­ tfordringer 2012–2014 46 med en sterk og tydelig stemme for medlemmenes beste. Appendiks (metod

Recently converted files (publicly available):