• Document: RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2016 Fagkoder: NAT1001, NAT1002, NAT1003, REA3001, REA3003, REA3004, REA3006, REA3007, REA3008, REA3010, REA3011, REA301...
  • Size: 747.72 KB
  • Uploaded: 2019-07-20 13:52:31
  • Status: Successfully converted


Some snippets from your converted document:

RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I REALFAG ELEVER OG PRIVATISTER 2016 Gjelder for alle utdanningsprogram Fagkoder: Fag: NAT1001, NAT1002, NAT1003, REA3001, Naturfag fellesfag REA3003, REA3004, REA3006, REA3007, Programfag i biologi, fysikk, kjemi og geofag. REA3008, REA3010, REA3011, REA3013 Årstrinn: Vg1, Vg2 og Vg3 Forberedelsestid: 45 minutter Eksamenstid: Inntil 45 minutter Oppgaveproduksjon for elever: Faglærer/fagseksjon Oppgaver, fagrapport, og annen relevant informasjon skal være sensor i hende senest 1 uke før elevene får melding om trekk. Dokumentene sendes fra eksamensansvarlig ved skolen, normalt pr. brevpost. Faglærer og sensor skal være i dialog før eksamen, og sensor skal godkjenne oppgavene. Oppgaveproduksjon for privatister: 1. sensor/eksaminator Forberedelsesdelen: Kandidaten trekker en oppgave som danner utgangspunktet for del 1 av eksamen. Oppgaven kan være både praktisk og teoretisk. Kompetansemålene som oppgaven dekker, skal være oppgitt. Eksamen: Del 1: Forberedt del (inntil 15 minutter) Kandidaten eksamineres i henhold til oppgaven som ble trukket i forberedelsestiden. Del 2: Uforberedt del (ca. 30-35 minutter) Kandidaten trekker én eller to uforberedte oppgaver under eksaminasjonen. Oppgavene skal være både praktiske og teoretiske, og eksamen skal totalt sett dekke kompetansemål fra minst tre hovedområder i læreplanen. Maks 3 kandidater på samme parti får samme oppgavesett. Dersom kandidaten ikke får vist bredde i sin kompetanse i faget innenfor gitte oppgaver, kan det også eksamineres i andre deler av læreplanen. Eksempler på oppgavetyper: Artikkeloppgave – forstå og diskutere innholdet i en aktuell artikkel. Praktisk øvelse – planlegge eller gjennomføre en kjent øvelse. Problemoppgave – finne løsningen eller mulige løsninger på et problem. Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden, unntatt verktøy som tillater kommunikasjon. Utvalgte nettsteder vil være tilgjengelige (se egen oversikt i Utdanningsportalen). På eksamen får kandidaten ha med seg notater fra forberedelsestiden. Vurdering: Grunnlaget for vurdering er kompetansemålene i læreplanen for hvert av fagene. Karakteren skal fastsettes på individuelt grunnlag og skal være en helhetsvurdering av kandidatens kompetanse slik den kommer frem på eksamen. Fylkets fagseksjon har utarbeidet felles kjennetegn på måloppnåelse for muntlig eksamen i en del av fagene. I de andre fagene gjelder sentralt gitte kjennetegn på måloppnåelse. Disse skal være kjent for elevene i god tid før eksamen og deles ut ved uttrekk, 48 timer før eksamen. Rammedokument og kjennetegn på måloppnåelse gjøres kjent for privatistene gjennom Utdanningsportalen. Revidert: 11.02.16 Sensur: Karakter skal settes etter hver kandidat og formidles til kandidatene fortløpende. Kandidaten har krav på en begrunnelse for karakteren som er basert på kjennetegnene på måloppnåelse i faget. Spesielt for privatister: Kandidaten har selv ansvar for å levere inn leseliste i faget til eksamensskolen i god tid før eksamen. Leselisten skal inneholde informasjon om laboratorieøvelser og evt. annet praktisk arbeid kandidaten har forberedt seg på. Se informasjon om læreplaner, den praktiske delen av fagene og aktuelle laboratorieøvelser i vedleggene til dette dokumentet. Revidert: 11.02.16 Biologi 1 - Informasjon til privatister Læreplan i Biologi 1 Læreplanen for faget beskriver bl.a. hvilke kompetansemål du skal forsøke å nå i faget. Karakteren du får på eksamen skal derfor være et uttrykk for «grad av måloppnåelse». Læreplanen ligger på Utdanningsdirektoratets hjemmeside: www.udir.no/Lareplaner Praktiske øvelser i Biologi 1 Du må ha erfaring med/kjennskap til ulike arbeidsformer i biologi og inneha grunnleggende ferdigheter i faget. De grunnleggende ferdighetene for faget finner du i læreplanen som er nevnt ovenfor. Biologi er både et teoretisk og praktisk fag, og du må derfor være forberedt på å løse oppgaver og svare på spørsmål knyttet til praktiske øvelser. Læreplanen for Biologi 1 har disse målene for praktisk arbeid i faget:  Planlegge og gjennomføre undersøkelser i laboratorium fra alle hovedområdene, rapportere fra arbeidene med og uten digitale verktøy og peke på feilkilder i undersøkelsene.  Gjennomføre et større feltarbeid og benytte biologiske metoder til å samle inn, kartlegge og utforske ulike typer organismer og legge fram resultatene fra undersøkelsene. Aktuelle elevforsøk til det første punktet: Cellebiologi Fysiologien til mennesket

Recently converted files (publicly available):